قانون بودجه یکساله یکهزار و سیصد و هفت شمسی مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون بودجه یکساله یک هزار و سیصد و هفت شمسی مجلس شورای ملی - مصوب ۲۶ فروردین ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده اول - برای مخارج دوازده‌ماهه سال ۱۳۰۷ مجلس شورای ملی مبلغ چهارصد و نود و هشت هزار و سی و چهار هزار تومان موافق فقرات (۱)‌الی (۴) ضمیمه اعتبار به اداره مباشرت مجلس شورای ملی داده می‌شود.

ماده دوم - برای مصارف فوق‌العاده مجلس شورای ملی مبلغ چهل هزار و پانصد تومان موافق ماده ۲ ضمیمه تشخیص و اعتبار به اداره مباشرت‌مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - برای حقوق و مخارج دوازده‌ماهه و اثاثیه مطبعه مجلس شورای ملی مبلغ شصت و پنج هزار و دویست و بیست و دو تومان موافق‌فقرات (۱) و (۲) ضمیمه اعتبار به اداره مباشرت مجلس داده می‌شود.

ماده چهارم - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که عواید مطبعه و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس راتماماً در بانک معتبری گذاشته و به انضمام عواید ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ مؤسسات مزبور برای وارد کردن ماشین کاغذسازی و لوازم تأسیس و استخدام‌متخصص اختصاص دهد که هر چه زودتر از طرف اداره مباشرت اقدام به عمل آید و کلیه صرفه‌جویی بودجه مجلس در تحت نظر اداره مباشرت برای‌احداث کارخانه کاغذسازی تخصیص داده می‌شود.

ماده پنجم - اداره مباشرت مکلف است از محل عواید ذخیره مذکور در ماده چهارم که برای ایجاد کارخانه کاغذسازی تخصیص شده‌است دو نفرمحصل ایرانی برای فرا گرفتن و تکمیل فنون لازمه برای کاغذسازی علماً و عملاً به خارجه فرستاده و مصارف تحصیل آنها را از محل مزبور بپردازد.

ماده ششم - مقصود از صرفه‌جویی که در ماده ۴ مذکور شده شامل دو قسم صرفه‌جویی است: صرفه‌جویی بودجه یک هزار و سیصد و هفت وتفاوت بین بودجه یک هزار و سیصد و شش و یک هزار و سیصد و هفت.

ماده هفتم - محصلینی که جهت تعلیم کاغذسازی به موجب این قانون به فرنگستان اعزام می‌شوند باید از بین طبقه بی‌بضاعت به مسابقه انتخاب‌شوند شرایط مسابقه را مباشرین معلوم خواهند نمود.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه بیست و ششم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

(‌جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۴۸۸ الی ۵۰۱(