قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی و تعلیمات عمومی - مصوب ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - به دولت اجازه داده می‌شود که از سنه ۱۳۰۵ مبالغی را که به ترتیب ذیل ذکر می‌شود علاوه بر بودجه سابق وزارت معارف برای تشکیل‌مدارس ابتدایی به تناسب مالیات شهرها و دهات و قصبات و ایلات در آن نقاط به مصرف برساند. در ۱۳۰۵ ۶۰۰۰۰ تومان

در ۱۳۰۶ ۱۶۰۰۰۰ تومان

در ۱۳۰۷ ۲۶۰۰۰۰ تومان

در ۱۳۰۸ ۳۶۰۰۰۰ تومان

در ۱۳۰۹ ۵۰۰۰۰۰ تومان

ماده دوم - وجوه مذکور در ماده اول از بابت صدی نیم عایدات املاک اربابی که تخصیص به تحصیلات ابتدایی داده شده محسوب خواهد شد و درمحاسبه هر سال چنانچه عواید صدی نیم از مبلغی که در ماده اول مذکور است تجاوز نماید به مبلغ سال افزوده و در حدود این قانون به مصرف‌خواهند رساند.

ماده سوم - مادامی که صدی نیم معارفی بالتمام به حیطه وصول در نیامده وزارت مالیه مجاز است از بابت صرفه‌جوییهای بودجه مملکتی هر سال‌مبلغ مذکوره در ماده اول را تأدیه نماید و بعد از بابت صدی نیم مأخوذ دارد.

ماده چهارم - هر گاه در ترتیب مالیات اربابی و دواب مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۰۴ تغییری حاصل شود همیشه مبلغی که مختص تعلیمات ابتدایی‌مملکت است کمتر از یک هفتم هر مالیاتی که به جای مذکور وضع گردد نخواهد بود و باید بر طبق مواد مندرجه در این قانون به مصرف برساند.

ماده پنجم - تهیه محل و لوازم و اثاثیه و کتب ابتدایی و حقوق و خرج سفر معلمین و حقوق مستخدمین از مبالغ منظوره در ماده اول به عمل‌خواهد آمد.

تبصره - اعزام معلم از مرکز در صورتی است که در محل تهیه نشود.

ماده ششم - در صورتی که صدی نیم مالیات یک ده تکافو با تأسیس و نگاهداری مدرسه در آن ده ننماید وزارت معارف می‌تواند عایدات صدی نیم‌چند ده یا قصبه مجاور را که برای تأسیس و نگاهداری یک باب مدرسه کافی باشد در مناسب‌ترین موقع آن دهات و یا قصبات به مصرف تأسیس‌برساند.

ماده هفتم - در مراکز ایالات و ولایات مهمه و هر نقطه دیگری که وزارت معارف صلاح بداند در سنه ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ از محل وجوه صدی نیم‌دارالمعلمین و دارالمعلمات ابتدایی (‌برای تهیه معلم و معلمه مدرسه ابتدایی که در این قانون معین شده) تأسیس خواهد نمود.

ماده هشتم - وزارت معارف مجاز است در نقاطی که صلاح و مقتضی می‌داند در دهات و قراء و قصبات کلاس اکابر ابتدایی تأسیس نماید.

ماده نهم - وزارت معارف مکلف است از وجوه مذکوره در ماده اول مدارس ابتدایی سیار برای ایلات تأسیس نماید.

ماده دهم - وزارت معارف مأمور اجراء این قانون و وزارت مالیه مسئول پرداخت وجوه مذکوره در این قانون می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر ده ماده‌است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا