قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی - مصوب ۲۲ فروردین ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است بودجه اضافی ۱۳۰۵ اداره صحیه و انستیتو پاستور را که مبلغ آن بالغ بر هشت هزار و ششصد و هفتاد و یک‌تومان می‌باشد بر طبق صورت ضمیمه پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

  • پاورقی: به موجب قانون مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۰۶ شمسی مبلغ ۲۸۶ تومان بر مبلغ فوق اضافه

شده‌است.

(‌جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۳۹۷ الی ۳۹۸

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا