تصمیم راجع به جلسه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به کابینه آقای مستوفی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پروگرام مشی کابینه آقای میرزا حسن‌خان مستوفی تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم


تصمیم راجع به جلسه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به کابینه آقای مستوفی - مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

‌مجلس شورای ملی در جلسه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۰۵ بدون مذاکره در پرگرام به موجب تقاضای هیأت دولت اکثریت ۷۷ رأی از ۱۰۲ نفر عده حاضره به‌کابینه آقای مستوفی رأی اعتماد داده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

کابینه حسن مستوفی

  • آقای علی اکبر خان داور - وزیرعدلیه
  • آقای نصرت الدوله فیروز - وزیر مالیه
  • آقای علی قلی خان انصاری (مشارالممالک سابق) - وزیر امور خارجه
  • آقای مهدی قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه سابق) - وزیر فوائد عامه و تجارت
  • آقای سید محمد تدین - وزیر معارف و اوقاف
  • آقای میرزا محمد علی خان فروغی (ذکاءالملک سابق) - وزیر جنگ
  • آقای حاج میرزا احمد خان اتابکی (مشیراعظم سابق) - وزیر پست و تلگراف
  • آقای میرزا مهدی خان مشیر فاطمی - وزیر داخله.

نگاه کنید به