قانون متمم بودجه سنه ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون متمم بودجه سنه ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی - مصوب ۷ اسفند ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول - برای سرمایه انتفاعی (‌اعتبار سیار) مجلس مبلغ بیست هزار تومان به شرح فقره (۱) ضمیمه اعتبار به اداره مباشرت مجلس شورای ملی‌داده می‌شود و عوائد آن در آخر هر سال جزو سایر عواید مطبعه برای تهیه کارخانه کاغذسازی تخصیص خواهد یافت.

ماده دوم - از بابت خرید بقیه لوازم و اثاثیه مطبعه مجلس و تعمیرات بنائی موافق فقرات (۱) الی (۲) ضمیمه مبلغ پانزده هزار تومان تشخیص واعتبار به اداره مباشرت مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - برای اضافه حقوق کلیه اعضاء و اجزاء ادارات مجلس موافق فقره (۱) ضمیمه مبلغ نه هزار و هفتصد و یک تومان تشخیص و اعتبار به‌اداره مباشرت مجلس داده می‌شود.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و یک صورت ضمیمه‌است در جلسه هفتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

(‌جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۳۷۹

صورت ضمیمه فوق قانون متمم بودجه سنه ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا