اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

درگاه قوانین ایران نوین

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

دوره قانونگذاری یازدهم - ۲۰ شهریور ۱۳۱۶ تا ۲۷ شهریور ۱۳۱۸

دوره قانونگذاری دوازدهم - ۳ آبان ۱۳۱۸ تا ۹ آبان ۱۳۲۰

ندارد

دوره قانونگذاری سیزدهم - ۲۲ آبان ۱۳۲۰ تا ۳۰ آبان ۱۳۲۲

ندارد

دوره قانونگذاری چهاردهم - ۶ اسفند ۱۳۲۲ تا ۲۱ اسفند ۱۳۲۴

ندارد

دوره قانونگذاری پانزدهم - ۲۵ تیر ۱۳۲۶ تا ۶ امرداد ۱۳۲۸

ندارد

دوره قانونگذاری شانزدهم - ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ تا ۲۹ بهمن ۱۳۳۰

ندارد

دوره قانونگذاری هفدهم - ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲

دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵

ندارد

دوره قانونگذاری نوزدهم - ۱۰ خرداد ۱۳۳۵ تا ۲۹ خرداد ۱۳۳۹

دوره قانونگذاری بیستم - ۲ اسفند ۱۳۳۹ تا ۱۹ اردیبهشت ۱۳۴۰

ندارد

دوره قانونگذاری بیست و یکم - ۱۴ مهر ۱۳۴۲ تا ۱۳ مهر ۱۳۴۶

 1. اساسنامه سازمان مسکن – مصوب ۲۴ خرداد ۱۳۴۲ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
 2. قانون راجع به اجازه تجدید نظر در فصول سوم و چهارم و پنجم اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ - مصوب ۷ تیر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 3. اساسنامه سازمان تسلیحات ارتش - مصوب ۱۰ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی کمیسیون دارایی مجلسین و ۳ آذر ۱۳۴۳ مجلس سنا
 4. اساسنامه شرکت‌های سهامی برق منطقه‌ای تهران – اصفهان – فارس – کرمان – خراسان – مازندران – گیلان – آذربایجان – کرمانشاه – همدان – کردستان - مصوب ۲۵ آذر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ آذر۱۳۴۳ مجلس سنا کمیسیون آب و برق مجلسین.
 5. اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران - مصوب ۹ تیر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی
 6. اصلاح ماده ۴ اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای - مصوب ۱۷ آذر ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۸ دی ۱۳۴۴ مجلس سنا. مصوب کمیسیون‌های شماره ۶ مجلس سنا و آب و برق مجلس شورای ملی.
 7. رد لایحه اساسنامه سازمان اتحادیه شهرداری‌های ایران - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی و ۲۰ آذر ۱۳۴۴ مجلس سنا.
 8. اساسنامه سازمان جلب سیاحان - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون‌های مشترک مجلسین.
 9. اساسنامه موسسه انحصار دخانیات - مصوب ۳ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
 10. اساسنامه سازمان قند و شکر - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
 11. اساسنامه سازمان چای - مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
 12. اساسنامه شرکت سهامی ساختمان سد و تاسیسات آبیاری - مصوب تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون‌های پارلمانی
 13. قانون اساسنامه بانک کشاورزی ایران - مصوب ۲۹ دی ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۴ آذر ۱۳۴۵ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۵ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. اساسنامه سازمان پنبه ایران - مصوب ۲۹ فروردین ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی
 15. تبصره الحاقی به ماده چهار اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای دهگانه کشور شامل تهران، اصفهان، فارس، کرمان، خراسان، مازندران، گیلان، آذربایجان، کرمانشاه، همدان و کردستان - مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۴۶ کمیسیون آب و برق
 16. اساسنامه بنگاه شیمیایی - مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین
 17. قانون کتاب‌های درسی و اساسنامه سازمان کتاب‌های درسی ایران - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۶ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. اساسنامه سازمان نمایشگاه‌های وابسته به وزارت اقتصاد - مصوب ۱۹ تیر ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی مجلسین.
 19. اصلاح اساسنامه سازمان صنایع نظامی - مصوب ۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. مصوب کمیسیون دارایی مجلسین.
 20. قانون اساسنامه دانشسرای‌عالی (تربیت معلم و تحقیقات تربیتی) - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۱۱ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران - مصوب ۱۲ مهر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۲ مهر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۳۰ امرداد ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱ مهر ۱۳۴۶ تا شهریور ۱۳۵۰

 1. اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - مصوب ۹ اسفند ۱۳۴۶ کمیسیون مشترک دارایی مجلس شورای ملی و سنا
 2. قانون اساسنامه بانک ملی ایران ۱۳۴۶ - مصوب ۶ اسفند ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا پهلوی رسید.
 3. اساسنامه شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران – مصوب ۴ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی کمیسیون‌های مشترک مجلسین.
 4. قانون اصلاح ماده ۹ اساسنامه بانک کشاورزی ایران - مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۶ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۴۷ - مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۳ اسفند ۱۳۴۶ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. اساسنامه سازمان غله کشور - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱ خرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های پارلمانی
 7. اساسنامه سازمان گوشت کشور – مصوب ۲۲ تیر ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۶ امرداد ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین.
 8. اساسنامه شرکت دخانیات ایران – مصوب ۵ امرداد ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۶ شهریور ۱۳۴۷ مجلس سنا.
 9. اساسنامه شرکت سهامی صنایع شیر ایران - مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – مصوب کمیسیون‌های دارایی، تولیدات کشاورزی و استخدام مجلسین.
 10. اساسنامه شرکت سهامی چای ایران - مصوب ۳۰ بهمن ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۵ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های امور استخدام و سازمان‌های اداری و دارایی و تولیدات کشاورزی مجلسین
 11. قانون اجازه پذیرفتن تغییرات اساسنامه صندوق بین‌المللی پول و مشارکت ایران در طرح حق برداشت مخصوص - مصوب ۱۵ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۲۶ بهمن ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 12. اساسنامه سازمان عمران قزوین - مصوب ۲۲ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۳ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های کشاورزی و امور استخدام و دارایی مجلسین.
 13. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 14. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق آذربایجان - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 15. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای فارس - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 16. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای تهران - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 17. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای جنوب شرقی - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 18. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای اصفهان - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 19. اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق منطقه‌ای شمال - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۱۵ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدام مجلسین.
 20. اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه‎های بین‌المللی ایران – مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۸ اسفند ۱۳۴۷ مجلس سنا. مصوب کمیسیون‌های دارایی و امور استخدام مجلسین.
 21. اساسنامه مرکز تحقیقات روستایی – مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ فروردین ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین.
 22. اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت – مصوب ۱۳ خرداد ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۵ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و استخدام مجلسین.
 23. اساسنامه شرکت سهامی عمران منطقه‌ای غرب - مصوب ۲۱ آبان ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۴ امرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – مصوب کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و امور استخدام مجلسین.
 24. اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب - مصوب ۲۱ مهر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۴ امرداد ۱۳۴۸ مجلس سنا – مصوب کمیسیون‌های آب و برق و دارایی و امور استخدام مجلسین.
 25. اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران - مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۹ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی امور استخدام و دارایی مجلسین – این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران - مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و سازمان‌های اداری و ۱۹ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا]] - کمیسیون‌های اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و کمیسیون استخدام و دارایی دو مجلس – این قانون در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات آب و برق - مصوب ۲ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۲۴ اسفند ۱۳۴۸ مجلس سنا کمیسیون‌های آب و برق و امور استخدامی و دارایی مجلسین – این قانون در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. اساسنامه موسسه تحقیقات منابع طبیعی - مصوب ۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. اساسنامه شرکت سهامی بهره‌برداری و صنایع چوب گیلان - مصوب ۵ دی ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۷ بهمن ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 30. اساسنامه شرکت سهامی کشاورزی و دامپری شاوور - مصوب ۱۳ اسفند ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۹ فروردین ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. قانون اصلاح قسمتی از اساسنامه شرکت سهامی تلفن ایران - مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 32. اساسنامه سازمان ترویج و توسعه فعالیت‌های غیر کشاورزی وزارت تعاون و امور روستاها - مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 33. اساسنامه شرکت سهامی نکاچوب - مصوب ۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 34. قانون اصلاح ماده ششم اساسنامه مؤسسه بین‌المللی انرژی اتمی - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳۱ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۷ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - شهریور ۱۳۵۰ تا ۲۹ اسفند ۱۳۵۳

 1. الحاق یک بند به ماده ۴ اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای و اصلاح بند''' ه''' ماده ۴ اساسنامه شرکت سهامی برق منطقه‌ای غرب - مصوب ۲۵ آبان ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۱۰ آبان مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 2. اساسنامه شرکت سهامی حسابرسی - مصوب ۲۹ آذر ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۵۰ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 3. اساسنامه شرکت مخابرات ایران – مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی کمیسیون های دارایی، پست و تلگراف و تلفن، دادگستری و امور استخدام مجلسین و ۲۸ اسفند ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 4. قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ اساسنامه سازمان بهداشت جهانی - مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 5. اساسنامه شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان - مصوب ۱۱ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۳۰ خرداد ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیون های امور استخدامی، دارایی و اقتصاد مجلسین - این قانون در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 6. اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج فارس و دریای عمان - مصوب ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۱۵ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا کمیسیون‌های آب و برق، امور استخدامی و دارایی مجلسین - این قانون در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 7. اساسنامه شرکت سهامی حسابرسی - مصوب ۲۹ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۶ آذر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 8. اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا - مصوب ۱۹ اسفند ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۶ اسفند ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۱ فروردین ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 9. اساسنامه شرکت سهامی فروشگاه مرکز صنایع دستی - مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 10. اساسنامه شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران - مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۲ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 11. قانون اصلاح اساسنامه سازمان بین‌المللی کار - مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۳ مهر ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲ آبان ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 12. اصلاح بعضی از مواد اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاه بین‌المللی ایران - مصوب ۳۰ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۶ فروردین ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 13. اساسنامه شرکت ملی صنایع فولاد ایران - مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 14. اساسنامه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 15. اساسنامه شرکت سهامی خدمات ماشین‌های محاسب الکترونیکی - مصوب ۶ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۲ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 16. اساسنامه سازمان غله و قند و شكر و چای كشور - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۹ خرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 17. اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی – مصوب ۴ امرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۰ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 18. اساسنامه صندوق تامین آموزش فرزندان کارگران – مصوب ۱۸ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۵ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 19. اساسنامه صندوق‌های رفاه دانشجویان – مصوب ۴ امرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۷ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 20. اساسنامه شرکت سهامی جوجه‌کشی نارمک - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ آبان ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۷ آذر۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 21. اساسنامه شرکت سهامی خدمات جنگل‌ها و مراتع - مصوب ۷ آذر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۴ آبان ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 22. اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران - مصوب ۲ دی ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲ بهمن ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 23. اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ایران - مصوب ۶ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۲ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 24. اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران - مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۸ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین - این قانون در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 25. اساسنامه صندوق‌ رفاه دانشجویان - مصوب ۲۷ اسفند ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۳ اسفند ۱۳۵۲ مجلس سنا کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین - این قانون در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 26. اساسنامه شرکت سهای دارویی کشور - مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲ اردیبهشت ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 27. اساسنامه سازمان شهرسازی خوزستان - مصوب ۱ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۲ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 28. اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ۱۳۵۳ - مصوب ۱۹ امرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ امرداد ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۳۱ امرداد ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 29. اساسنامه شرکت صنایع الکترونیک - مصوب ۲۳ آبان ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۶ آذر ۱۳۵۳ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۸ دی ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 30. اساسنامه سازمان توسعه کشاورزی و دامپروری ورامین و گرمسار – مصوب ۲۰ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 31. اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت و دامپروی مغان - مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 32. اساسنامه شرکت سهامی کشت و صنعت جیرفت - مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 33. اساسنامه شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس - مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
 34. اساسنامه سازمان دامداران متحرک - مصوب ۷ اسفند ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۳ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا (کمیسیون‌های پارلمانی مجلسین) - این قانون در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

دوره قانونگذاری بیست و چهارم - ۲ فروردین ۱۳۵۴ خورشیدی - ۲۲ بهمن ۲۵۳۷ خورشیدی