New Server

قانون اجازه پرداخت شهریه هشتاد و نه نفر آژانهای ازکارافتاده نظمیه تهران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت شهریه هشتاد و نه نفر آژانهای ازکارافتاده نظمیه تهران - مصوب نهم اسفند ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است از اول سال ۱۳۰۵ ماهی ۶۲۹۵ قران به عنوان شهریه برای هشتاد و نه نفر آژانهای ازکارافتاده نظمیه تهران وآژانهایی که در سر خدمت ناقص شده‌اند مطابق صورت جزء ضمیمه از محل اعتبار شهریه و مستمریات تأدیه نماید:

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

(‌جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۵۳۸ الی ۵۴۲

صورت فوق ضمیمه قانون اجازه پرداخت شهریه هشتاد و نه نفر آژانهای ازکارافتاده نظمیه تهران بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا