قانون اجازه استخدام دو نفر معلم جهت تعلیم آهنگری و نجاری برای مدرسه صنعتی از آلمان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه استخدام دو نفر معلم جهت تعلیم آهنگری و نجاری برای مدرسه صنعتی از آلمان - مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - دولت مجاز است که دو نفر معلم تبعه آلمان به جهت مدرسه صنعتی یکی برای تعلیم آهنگری و یکی برای تعلیم نجاری از تاریخ ۱۵‌شهریور ۱۳۰۷ مطابق شرایط ذیل استخدام نماید.

الف - مدت استخدام هر یک از معلمین مذکور سه سال خواهد بود.

ب - حقوق هر یک از معلمین مذکور سالی دو هزار و چهارصد تومان است که به اقساط ماهیانه تأدیه می‌شود.

ج - در موقع عزیمت به ایران به هر یک از معلمین سابق‌الذکر مبلغ دویست و پنجاه تومان خرج سفر داده می‌شود و پس از انقضاء قرارداد نیزچنانچه کنترات مشارالیهما تجدید نگردد به هر کدام معادل دویست و پنجاه تومان خرج معاودت پرداخت خواهد شد.

د - در صورتی که معلمین مزبور قبل از انقضاء مدت مقرره کنترات خود را فسخ نمایند حق اخذ خرج معاودت را نخواهند داشت.

ه - دولت اختیار دارد سایر شرایط استخدام معلمین مذکور را بر طبق مقررات قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشارالیهما را امضاءنماید.

توافق نظر رییس آن به نحوی نوشته که اوقات متعلمین فقط صرف آموختن صنایع بشود. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

  • پاورقی: کنترات معلمین فوق به موجب قانون ۳۱ مرداد ماه ۱۳۱۰ تجدید و تمدید شده‌است.