قانون اجازه‌ مبادله عهدنامه تامینیه و بی طرفی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه مبادله عهدنامه تامینیه و بیطرفی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۲۷ مهر ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی عهدنامه تأمینیه و بیطرفی را که دارای هشت فصل و دو صورتمجلس و دو مراسله‌است و در تاریخ هشتم مهر ماه۱۳۰۶ (‌اول اکتبر ۱۹۲۷) بین نمایندگان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضاء شده تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت‌می‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن عهدنامه ضمیمه‌است در جلسه بیست و هفتم مهر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

متن عهدنامه تأمینیه و بیطرفی

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

کمیته مرکزی اجرائیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

با در نظر گرفتن این که منافع طرفین متعاهدین مستلزم تعیین شرایط معینه‌است که موجب تشیید روابط محکم طبیعی و دوستی صمیمانه که بین‌طرفین موجود است باشد برای این منظور نمایندگان مختار خود را به ترتیب ذیل معین نمودند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران آقای علی‌قلی‌خان انصاری وزیر امور خارجه ایران. کمیته مرکزی اجرائیه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آقای کئورکی واسلویچ چیچرین کمیسر ملی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی‌سوسیالیستی ولو میخائیلویچ کاراخان قائم‌مقام کمیسر ملی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی.

نمایندگان مزبور پس از ارائه اعتبارنامه‌های خود که موافق قاعده و ترتیبات لازمه بود در مراتب ذیل توافق نظر حاصل کردند:

فصل اول

اساس روابط مابین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ است که تمام مواد و مقررات آن معتبر مانده و شامل تمام‌خاک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می‌باشد.

فصل دوم

هر یک از طرفین متعاهدین متعهد می‌شوند که از حمله و تجاوزات به طرف مقابل و یا وارد کردن قوای مسلحه خود به خاک طرف مقابل خودداری‌بکنند. در صورتی که یکی از طرفین متعاهدین مورد حمله یک یا چند دولت ثالث بشود طرف متعاهد دیگر متعهد می‌شود که بیطرفی خود را در تمام مدت‌مخاصمه محفوظ بدارد و ضمناً طرفی که مورد حمله واقع شده‌است نباید بر فرض هر قسمت ملاحظات سوق‌الجیشی و تاکتیکی و یا سیاسی که باشدو یا هر نوع منافعی که برای او از آن متصور شود این بیطرفی را نقض نماید.

فصل سوم

هر یک از طرفین متعاهدین متعهد می‌شود که نه عملاً و نه رسماً در اتحادها و ائتلافهای سیاسی که بر ضد مصونیت بری و بحری و یا بر ضد استقلال ویا تمامیت و یا حاکمیت طرف متعاهد دیگر منعقد شده باشد شرکت ننمایند. همچنین طرفین متعاهدین از مشارکت در محاصره‌ها و بایکوتهای اقتصادی که به وسیله دول ثالث بر ضد طرف متعاهد دیگر به عمل آمده باشدخودداری خواهند نمود.

فصل چهارم

نظر به تعهدات مقرره در فصل ۴ و ۵ عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ چون هر یک از طرفین متعاهدین قصد دارند در امور داخلی طرف متعاهد دیگر مداخله‌ننمایند و تبلیغات و یا مبارزه بر علیه طرف دیگر نکنند مستخدمین خود را در خاک متعاهد دیگر از این گونه عملیات اکیداً ممنوع خواهند داشت.

اگر اتباع یکی از طرفین متعاهدین در خاک متعاهد دیگر اقدام به عملیات تبلیغات و مبارزاتی که مصادر امور آن مملکت آن را منع نموده باشند بنمایند. دولت آن مملکت حق خواهد داشت مرتکبین را به مجازاتهای مقرره رسانده و از عملیات آنها جلوگیری بنماید.

همچنین به اعتبار فصول مذکوره در فوق طرفین متعهد می‌شوند در خاک خود از تشکیلات و عملیاتی که ذیلاً شرح داده می‌شود تقویت نکرده وجلوگیری نمایند. اولاً - از تشکیلات و دستجاتی که قطع نظر از اسم و عنوان آنها قصدشان مبارزه به وسیله عملیات تجاوزکارانه و یا بلوا یا سوء قصد بر علیه دولت‌طرف متعاهد دیگر باشد.

ثانیاً - از تشکیلات و دستجاتی که خود را به نام دولت تمام خاک متعاهد دیگر و یا یک قسمت آن معرفی می‌نمایند و همچنین قصدشان مبارزه باوسایل مذکوره در فوق با دولت متعاهد دیگر بوده و آسایش و صلح متعاهد دیگر را متزلزل می‌نمایند و یا سوء قصد نسبت به تمامیت ارضی متعاهددیگر دارند بنا بر مراتب مذکوره در فوق طرفین متعاهدین همچنین متعهد می‌شوند که تجهیزات نفرات و ورود قوای مسلحه و اسلحه و مهمات جنگی‌و هر نوع مواد حربی را به خاک خود برای تشکیلات و دستجات مذکوره در فوق ممنوع بدارند.

فصل پنجم

طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند که هر گونه اختلافاتی را که ممکن است مابین آنها حاصل شود و به طریق عادی سیاسی حل نتواند بشود به وسایل‌مسالمت‌کارانه که مطابق مقتضیات وقت باشد حل و تسویه نمایند.

فصل ششم

خارج از حدود تعهداتی که طرفین متعاهدین مطابق این عهدنامه عهده‌دار شده‌اند طرفین آزادی مطلق خود را در روابط بین‌المللی خود محفوظ‌می‌دارند.

فصل هفتم

عهدنامه حاضر برای مدت سه سال منعقد می‌شود و در اسرع اوقات به تصویب و تصدیق مقامات مقننه طرفین خواهد رسید و و پس از آن به موقع‌اجراء گذارده خواهد شد مبادله تصویب‌نامه‌ها در شهر تهران یک ماه بعد از تصویب قرارداد به عمل خواهد آمد. بعد از انقضاء مدت اصلی این عهدنامه تا زمانی که یکی از طرفین متعاهدین قصد خود را در باب فسخ آن اعلام ننماید عهدنامه حاضر همیشه به خودی‌خود برای مدت یک سال تمدید شده محسوب خواهد شد در صورت اعلام فسخ از طرف یکی از متعاهدین عهدنامه برای مدت شش ماه دارای اعتبارخواهد بود.

فصل هشتم

عهدنامه حاضر برای هر یک از طرفین متعاهدین در سه نسخه اصلی به زبانهای فارسی و روسی و فرانسه نوشته می‌شود و در موقع تفسیر هر سه متن‌سندیت خواهد داشت در موقع بروز اختلاف نظر در تفسیر متن‌ها متن فرانسه معتبر محسوب می‌شود علیهذا نمایندگان مختار مذکور در فوق این‌عهدنامه را امضاء کرده و به مهر خود ممهور داشتند.

مسکو

صورتمجلس ۱

آقای علی‌قلیخان انصاری وزیر امور خارجه ایران بر حسب دستورالعمل و به نام دولت متبوعه خود تأکید اعلام می‌دارد که در موقع امضاء عهدنامه‌تأمینیه و بیطرفی مابین دولتین علیه ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تاریخ امروز دولت علیه ایران هیچ نوع تعهدات بین‌المللی که‌مخالف این عهدنامه باشد نداشته و همچنین در تمام مدت اعتبار این عهدنامه این گونه تعهدات را عهده‌دار نخواهد شد. آقای.... بر حسب دستورالعمل و به نام دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تأکیداً اعلام می‌دارد که در موقع امضاء عهدنامه تأمینیه و بیطرفی‌مابین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دولت علیه ایران در تاریخ امروز دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هیچ نوع تعهدات بین‌المللی‌که مخالف این عهدنامه باشد نداشته و همچنین در تمام مدت اعتبار این عهدنامه این گونه تعهدات را عهده‌دار نخواهد شد.

صورتمجلس ۲ مطابق مقررات عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ که جزء و کلاً اعتبار خود را محفوظ می‌دارد تعهدات فصل دوم عهدنامه تأمینیه و بیطرفی که در تاریخ امروزبین دولت علیه ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضاء شده‌است در باب وارد نکردن قوای مسلحه به حدود متعاهد دیگر مربوط به مواردی‌که در فصل ششم عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ منظور گردیده و نیز به توضیحاتی که نسبت به این فصل داده شده‌است نیست.

مراسله نمره ۱

آقای کمیسر ملی

در موقع امضاء این عهدنامه تأمینیه و بیطرفی که امروز بین دولت علیه ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضاء شده‌است افتخار دارم مراتب‌ذیل را به شما اعلام بدارم:

نظر به این که دولت علیه ایران همواره اهتمام دارد که تعهداتی را که به طیب خاطر قبول می‌کند آن را دقیقاً انجام دهد و چنانچه این عهدنامه حاضر را بانیت صادقانه امضاء می‌کند که تعهدات ناشیه از آن را محترم شمارد و چون تعهدات مزبوره را با تعهداتی که در مقابل جامعه ملل دارد منافی نمی‌شماردعلیهذا دولت علیه ایران به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اعلام می‌کند که تعهداتی را که از عضویت خود در جامعه ملل دارد به نوبه خود محترم‌و مجری خواهد داشت از احترامات فائقه من نسبت به خودتان اطمینان داشته باشد.

مراسله نمره ۲

آقای وزیر

توقیراً به نام دولت متبوعه خود به شما اطلاع می‌دهم مراسله مورخه امروز شما به مضمون ذیل و اصل و از مدلول آن اتخاذ سند شد:

در موقع امضاء این عهدنامه تأمینیه و بیطرفی که امروز بین دولت علیه ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضاء شده‌است افتخار دارم مراتب‌ذیل را به شما اعلام بدارم:

نظر به این که دولت علیه ایران همواره اهتمام دارد که تعهداتی را که به طیب خاطر قبول می‌کند آن را دقیقاً انجام دهد و چنانچه این عهدنامه حاضر را بانیت صادقانه امضاء می‌کند که تعهدات ناشیه از آن را محترم شمارد و چون تعهدات مزبوره را با تعهداتی که در مقابل جامعه ملل دارد منافی نمی‌شماردعلیهذا دولت علیه ایران به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی اعلام می‌کند که تعهداتی را که از عضویت خود در جامعه ملل دارد به نوبه خود محترم‌و مجری خواهد داشت.

در این موقع احترامات فائقه را تجدید می‌نماید. اجازه مبادله این عهدنامه که مشتمل بر هشت فصل و دو صورتمجلس و دو مراسله‌است در جلسه ۲۷ مهر ماه ۱۳۰۶ شمسی داده شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا