قانون الغای عوارض راجع به روده

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون الغاء عوارض راجع به روده - مصوب ۱۵ آذر ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی قانون مصوبه ۱۷ ربیع‌الثانی ۱۳۲۹ و قانون ۱۸ بهمن ۱۳۰۴ راجع به روده را الغاء نموده و از این تاریخ تجارت وبه عمل آوردن و خرید و فروش روده و منضمات آن و حمل به خارج به طور مطلق در تمام مملکت ایران آزاد و از هر گونه عوارض معاف خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه پانزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

سید محمد تدین: رییس مجلس شورای ملی