قانون اعتبار دویست هزار تومان برای استخراج معادن ذغال‌سنگ شمشک و ساختن راه شمشک و مخارج و حقوق اداره معادن

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اعتبار دویست هزار تومان برای استخراج معادن ذغال‌سنگ شمشک و ساختن راه شمشک و مخارج و حقوق اداره‌معادن - مصوب ۲۰ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - برای استخراج معادن ذغال‌سنگ شمشک و ساختن راه شمشک به تهران برای حمل ذغال و همچنین برای مخارج و حقوق اداره کل‌معادن وزارت مالیه مجاز است تا مبلغ دویست هزار تومان از محل عایدات انحصار قند و شکر به وزارت فواید عامه کارسازی دارد.

تبصره - وزارت مالیه مکلف است بودجه اداره معادن وزارت فواید عامه را که از محل مذکور فوق می‌پردازد از محل صرفه‌جویی بودجه کل وزارت‌فواید عامه در سال ۱۳۰۷ تأمین نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیستم مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

به جای رییس مجلس شورای ملی - طباطبایی دیبا - فهیمی