قانون اجازه استخدام مسیو اتو موزر تبعه آلمان جهت مدیریت فنی مطبعه مجلس

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون استخدام مسیو اتوموزر تبعه آلمان جهت مدیریت فنی مطبعه مجلس - مصوب ۲۴ فروردین ماه ۱۳۰۶ شمسی

  • ‌ماده اول - اداره مباشرت مجلس شورای ملی مجاز است مسیو اتوموزر تبعه آلمان مقیم

فعلی تهران را از ۱۲ فروردین ۱۳۰۶ مطابق اول ماه آوریل۱۹۲۷ لغایت سه سال شمسی برای مدیریت فنی مطبعه مجلس استخدام نماید.

  • ‌پاورقی: کنترات مسیو اتوموزر بعداً به موجب قانون ۲ اردیبهشت ۱۳۰۹ تجدید شده‌است.

ماده دوم - حقوق سالیانه مشارالیه چهار هزار و دویست تومان خواهد بود که در آخر هر ماه شمسی سیصد و پنجاه تومان تأدیه شود.

ماده سوم - بعد از انقضای مدت مبلغ دویست تومان مخارج بازگشت مشارالیه منظور خواهد شد.

ماده چهارم - در صورتی که مسیو اتوموزر با بقای این کنترات قبل از انقضای مدت خدمت وفات یابد فقط مبلغ سیصد تومان به عیال او پرداخته‌خواهد شد. ماده پنجم - محل سکونت مشارالیه در تهران در خانه متعلق به مجلس شورای ملی است که سابقاً با لوازم آن به رسم امانت به مشارالیه واگذار شده‌و در آخر مدت مکلف است خانه و اثاثیه را رد نماید.

ماده ششم - اداره مباشرت مجلس مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط را تعیین وکنترات را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر شش ماده‌است در جلسه بیست و چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا