قانون متمم قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون متمم قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ صحیه کل مملکتی - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است علاوه بر مبلغ ۸۶۷۱ تومان اعتبار اضافی بودجه ۱۳۰۵ اداره صحیه و انستیتو پاستور مصوب فروردین ماه۱۳۰۶ شمسی مبلغ دویست و هشتاد و شش تومان به شرح ذیل به اداره کل صحیه پرداخت نماید.

بابت تتمه حقوق چهارماهه آخر سنه ۱۳۰۵ رییس کل صحیه ۲۰۰ تومان

بابت تتمه حقوق چهارماهه یک نفر شوفر صحیه ۸۰ تومان

بابت تتمه حقوق سه‌ماهه یک نفر منشی ۵۸ تومانی ۶ تومان

...............................

جمع ۲۸۶ تومان

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا