قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ کابینه ریاست وزرا

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ کابینه ریاست وزراء - مصوب ۲ آبان ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است اضافات بودجه ۱۳۰۵ کابینه ریاست وزراء را که مبلغ آن بالغ بر هشتصد و هفتاد تومان می‌باشد بر طبق‌صورت ضمیمه پرداخت نماید. تبصره - مؤسساتی که در این اضافات پیش‌بینی شده و هنوز تأسیس نشده‌است از محل اعتبار ۱۳۰۶ و از تاریخ تأسیس باید پرداخته شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۴۲۳

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه اضافی سنه ۱۳۰۵ کابینه ریاست وزراء بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا