قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان برای تعمیرات ابنیه و تهیه اثاث جهت عدلیه‌های مرکز و ولایات

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت پنجاه هزار تومان برای تعمیرات ابنیه و تهیه اثاثیه جهت عدلیه‌های مرکز و ولایات - مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی ماده ۴ قانون مورخه ۲۰ فروردین ۱۳۰۶ را لغو و به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ دوازده هزار تومان برای‌تهیه اثاثیه تعمیرات ابنیه مرکز و سی و هشت هزار تومان برای تعمیر ابنیه مسکونی عدلیه‌های ولایات و تهیه اثاثیه آنها بر طبق تشخیص وزارت عدلیه‌تأدیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا