قانون الغای مالیاتهای صنفی و مالیات سرشماری

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون الغاء مالیاتهای صنفی و مالیات سرشماری - مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی کلیه مالیاتهای صنفی را اعم از شهر و قصبات و قراء و ایلات (‌مطابق صورت منضمه و غیر آن به هر اسم و رسم) ازاول سال ۱۳۰۶ ملغی می‌نماید و دولت مکلف خواهد بود این مالیات را از دفاتر دولتی حذف نماید.

تبصره - وزارت مالیه مکلف است از وصول بقایای سنواتی اصناف صرف نظر نموده و مطالبه ننماید.

ماده دوم - وزارت مالیه مکلف است که مالیات سرشماری (‌سرانه) که از اشخاص گرفته می‌شود و الغای آن موکول به اجرای قانون ممیزی املاک‌اربابی مصوبه ۲۰ دی ماه ۱۳۰۴ گردیده از ابتدای سنه ۱۳۰۶ موقوف‌المطالبه نموده از دفاتر دولتی حذف کند. این قانون که مشتمل بر دو ماده و یک صورت ضمیمه‌است در جلسه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

سید محمد تدین: رییس مجلس شورای ملی

>‌جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۸ الی ۱۶< جدول فوق مشتمل بر دویست و شصت و هفت قلم مالیات ضمیمه ماده اول قانون الغای مالیاتهای صنفی و مالیات سرشماری بوده و صحیح است.