تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تصمیم راجع به جلسه ۲۵ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به کابینه آقای مستوفی تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

تصمیم جلسه چهارم بهمن ماه ۱۳۰۹ راجع به کابینه آقای هدایت
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم
مهدی قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه)

تصمیم جلسه ۱۶ خردادماه ۱۳۰۶ راجع به کابینه آقای هدایت - مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۶

‌مجلس شورای ملی در جلسه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۰۶ پرگرام کابینه آقای مهدیقلی‌خان هدایت را تصویب و با اکثریت ۹۱ رأی از ۱۰۲ نفر عده حاضر به‌کابینه رأی اعتماد داده است.

‌رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

کابینه مهدی قلی خان هدایت

  • آقای علی قلی انصاری وزیر امور خارجه. (مشاورالممالک پیشین)
  • آقای نصرت الدوله فیروز وزیر مالیه.
  • آقای محمد تدین وزیر علوم و معارف.
  • آقای علی اکبر داور وزیر عدلیه.
  • آقای جعفر قلی اسعد وزیر جنگ.
  • آقای حسین سمیعی وزیر داخله.
  • آقای حسین شکوه وزیر پست و تلگراف.
  • آقای مهدی قلی خان هدایت وزیر فواید عامه

نگاه کنید به