قانون تمدید قانون مصوب ۲۷ بهمن‌ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهار ماه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون تمدید قانون مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهار ماه - مصوب ۲۸ خرداد ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی اختیارات وزیر فعلی عدلیه مصوبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ را از تاریخ تصویب این قانون برای مدت چهار ماه تجدید وتمدید می‌نماید.

  • تبصره ۱ - کلیه رؤسای محاکم و مدعی‌العموم‌ها و وکلای عمومی در حوزه مأموریت خودشان اعم از ولایت یا ایالت از انتخاب شده به وکالت‌ مجلس شورای ملی محروم هستند.
  • تبصره ۲ - مدت اختیار وزیر فعلی عدلیه برای استخدام اشخاصی که سابقه خدمت دولتی ندارند از تاریخ تصویب این قانون یک ماه است.

ماده دوم - اهل محل بودن مانع از ورود در خدمت عدلیه آن محل نیست.

ماده سوم - پس از انحلال کارگزاریها بودجه و پرسنل آنها به وزارت عدلیه منتقل و وزارت عدلیه با رعایت لیاقت در استخدام آنها حق تقدم رامراعات خواهد نمود.

این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا