قانون تقلیل مدت مناقصه لوازم و ساختمان موسسه ذوب‌آهن

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون تقلیل مدت مناقصه لوازم و ساختمان مؤسسه ذوب آهن - مصوب ۳ دی ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - مدت مناقصه لوازم و ساختمان مؤسسه ذوب آهن از تاریخ انتشار اعلان کمتر از چهار ماه نخواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سوم دی ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا