قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم بودجه مصوب ۱۳۰۴ بابت مخارج مملکتی در چهارماهه آخر ۱۳۰۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت (۱۲). (۴) بودجه مصوب ۱۳۰۴ بابت مخارج مملکتی در چهارماهه آخر ۱۳۰۵ - مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است کلیه مخارج مملکتی را بابت چهارماهه آخر سال ۱۳۰۵ اعم از حقوق و شهریه و مستمری و مصارف وحقوق منتظرین خدمت در حدود ۴٫۱۲ و بر طبق مواد بودجه مصوب ۱۳۰۴ کارسازی نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

سید محمد تدین - رییس مجلس شورای ملی