قانون برقراری ۱۰ تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مشهدی رحمن

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون برقراری ده تومان شهریه درباره ورثه مرحوم مشهدی رحمن - مصوب ۴ آبان ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ ده تومان به عنوان شهریه بالمناصفه در حق بیگم و معصومه زوجه و نوه صغیره مرحوم مشهدی رحمن‌فراش وزارت فواید عامه مادام که شوهر اختیار نکرده از تاریخ تصویب و از محل اعتبار شهریه و مستمریات پرداخته و در صورتی که یکی از مشارالیهم‌شوهر اختیار کنند یا فوت نمایند این مبلغ را کلاً به ورثه دیگر تأدیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا