قانون اجازه پرداخت اعتبارات مخصوصه از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت اعتبارات مخصوصه از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ - مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است اعتبارات ذیل را از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ تأدیه نماید:

۱ - برای اعطاء قرضه به کارخانه پارچه‌بافی اصفهان که مطابق قانون ۲۵ دی ماه ۱۳۰۵ اعتبارات آن تصویب شده و اینک محل آن از اضافه عایدات۱۳۰۵ تأمین می‌شود.

۱ - برای اعطاء قرضه به کارخانه پارچه‌بافی اصفهان که مطابق قانون ۲۵ دی ماه ۱۳۰۵ اعتبارات آن تصویب شده و اینک محل آن اضافه عایدات ۱۳۰۵ تأمین می‌شود. ۱۰۰۰۰۰۰ قران

۲ - برای جبران کسر عایدات سجل احوال در ۱۳۰۵ و سرمایه جهت عملیات اداره سجل احوال در ۱۳۰۵ ۱۰۰۰۰۰۰ قران

۳ - قیمت چراغهای دریایی بحر خزر ۱۳۰۰۰۰ قران

۴ - برای مخارج ابتدایی و غیر جاری مربوط به تلگراف بیسیم ۴۸۲۰۰۰ قران

۵ - برای اعانه سلماس ۱۰۰۰۰۰ قران

۶ - برای تهیه مصالح و لوازم کارخانه مدرسه صنعتی ۱۰۰۰۰۰ قران

۷ - برای ساختمان مجسمها به طرز جدید در

تهران و ایالات و ولایات ۲۰۰۰۰۰۰ قران

۸ - برای خرید لابراتوارهای مدارس متوسطه ایالات

و ولایات و اثاثیه مربوط به آنها ۱۲۰۰۰۰ قران ۹ - برای تهیه لابراتوار مدرسه طب و اثاثیه مربوط به آن ۱۰۰۰۰۰ قران

۱۰ - برای مخارج ساختمان و تعمیرات قصور سلطنتی توسط وزارت دربار ۱۳۵۰۰۰۰ قران


جمع ۶۳۸۲۰۰۰ قران این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هفدهم دی ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا