قانون اجازه استخدام متخصص بانک از اتباع مملکت سویس یا آلمان برای مدت سه سال

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه استخدام متخصص بانک از اتباع مملکت سویس یا آلمان برای مدت سه سال - مصوب ۱۱ آبان ماه ۱۳۰۶ شمسی

(‌ماده واحده - برای اداره کردن بانک ملی دولت مجاز است یک نفر متخصص از اتباع مملکت سویس یا آلمان را برای مدت سه سال با حقوقی که‌در سال از دوازده هزار تومان تجاوز ننماید استخدام نماید - دولت مجاز است کرایه خانه و سوخت و روشنایی و مخارج اتومبیل و غیره متخصص‌مزبور را در حدود صدی بیست حقوق مقرره تهیه و یا نقداً به مشارالیه بپردازد مخارج مسافرت متخصص مزبور ایاباً و ذهاباً از مبلغ یک هزار تومان‌تجاوز نخواهد کرد و سایر شرایط استخدام مشارالیه را دولت مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد کرد.

  • ‌پاورقی: بر حسب قانون مصوب ۱۹ دی ماه ۱۳۰۶ مبلغ هشت هزار تومان سالیانه بر مبلغ

دوازده هزار تومان علاوه شده‌است.

تبصره ۱ - متخصص مذکور باید در یکی از بانکها مدیر بوده باشد.

تبصره ۲ - ماده هفتم قانون ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ ملغی و از درجه اعتبار ساقط است. این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا