قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم اعتبارات مصوب ۱۳۰۵ بابت مخارج مملکتی در دو ماهه آبان و آذر ۱۳۰۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم اعتبارات مصوب ۱۳۰۵ بابت مخارج مملکتی در دوماهه آبان و آذر ۱۳۰۶ - مصوب ۲ آذر ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مخارج مملکتی را برای دوماهه آبان و آذر ماه ۱۳۰۶ به میزان دو دوازدهم بودجه‌ها و اعتبارات مصوب۱۳۰۵ و بر طبق قوانینی که شامل این قبیل پرداختها می‌شود به رسم علی‌الحساب بپردازد.

تبصره - وزارت مالیه مجاز است اعتبارات علیق و سوخت و ملبوس وزارتخانه‌ها را تا آخر سال ۱۳۰۶ در حدود اعتبارات مصوب ۱۳۰۴ واضافات مصوب ۱۳۰۵ علی‌الحساب پرداخت نماید و همچنین مجاز است حقوق مستخدمین جزء را اعم از مرکز و ولایات در آخر هر ماه در حدودیکدوازدهم اعتبارات پرسنلی وزارتخانه‌ها یا اداره مربوطه که تا آن تاریخ از تصویب مجلس گذشته‌است بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه ۲ آذر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا