قانون اجازه پرداخت مبلغ بیست هزار تومان به عنوان قرض به کارخانه ریسمان‌ریسی تهران

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت مبلغ بیست هزار تومان به عنوان قرض به کارخانه ریسمان‌ریسی تهران - مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می‌دهد که مبلغ دویست هزار قران به کارخانه ریسمان‌بافی تهران واقعه در خارج دروازه دولت‌به عنوان قرض بپردازد که در ظرف ۵ سال به انضمام منافع حاصله به اقساط متساویه از قرار قسطی چهل و پنج هزار قران مسترد دارد.

ماده دوم - پرداخت قرض مزبور از محل صرفه‌جوییهای بودجه مملکتی در ۱۳۰۶ هر موقع محل مزبور پیدا شود به عمل خواهد آمد.

ماده سوم - مقداری از کارخانه که قیمت آن معادل قرض مزبور و منافع حاصله آن باشد از طرف وزارت مالیه وثیقه گرفته خواهد شد و در هر موقع‌که یکی از اقساط مسترد شود به همان نسبت از وثیقه آزاد خواهد گردید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه هیجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا