قانون اجازه استخدام هفت نفر معلم از فرانسه برای تکمیل و اصلاح مدارس عالیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه استخدام هفت نفر معلم از فرانسه برای تکمیل و اصلاح مدارس عالیه - مصوب ۱۳ خرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - وزارت معارف مجاز است برای تکمیل و اصلاح مدارس عالیه و متوسط مرکز و ولایات هفت نفر معلم فرانسوی که صلاحیت آنها رادولت فرانسه تصدیق بنماید مطابق شرایط ذیل استخدام کند.

الف - مدت استخدام معلمین مذکور از اول شهریور ماه ۱۳۰۷ برای مدت سه سال خواهد بود و حقوق از روز ورود به تهران محسوب خواهد شد.

ب - اعتبار حقوق سالیانه معلمین مزبور از مبلغ بیست و شش هزار تومان تجاوز نخواهد نمود.

ج - در موقع عزیمت به ایران در حدود دو هزار و دویست و پنجاه تومان خرج سفر از محل صرفه‌جویی اعتباری که برای استخدام معلمین‌خارجی در بودجه ۱۳۰۷ وزارت معارف منظور گردیده‌است تأدیه خواهد شد.

د - هنگام مراجعت چنانچه کنترات معلمین سابق‌الذکر تجدید نگردد در حدود مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه تومان خرج معاودت پرداخت‌می‌شود.

ه - وزارت معارف مجاز است سایر استخدام معلمین مذکور را بر طبق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سیزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

  • ‌پاورقی: کنترات شش نفر از معلمین فوق به موجب قانون ۱۱ شهریور ماه ۱۳۱۰ تجدید و

تمدید شده‌است.