قانون اجازه استخدام یک نفر منشی تندنویس و یازده نفر مهندس از آمریکا برای معاونت متخصص راه‌آهن

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه استخدام یک نفر منشی تندنویس و یازده نفر مهندس از آمریکا برای معاونت متخصص راه‌آهن - مصوب ۲۴ آبان ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت فواید عامه اجازه می‌دهد که بر حسب تقاضای متخصص فنی امریکایی ساختن راه‌آهن یک نفر منشی‌تندنویس و یازده مهندس آمریکایی به جهت نقشه‌برداری مقدماتی راه‌آهن ایران برای مدت دو سال به عنوان معاونت او استخدام نمایند.

تبصره - متخصصین ایرانی حق تقدم در استخدام خواهند داشت.

ماده دوم - جمع حقوق سالیانه مستخدمین مذکور بیش از پنجاه هزار تومان نخواهد بود و از محل اعتبار دویست و پنجاه هزار تومان قانون مصوبه۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۴ تأدیه خواهد گردید.

ماده سوم - سایر مواد لازمه کنترات مستخدمین مذکور در حدود مواد قانون مصوبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۰۴ خواهد بود و مستخدمین مزبور در تحت‌ریاست متخصص فنی راه‌آهن مسئول وزارت فواید عامه هستند.

ماده چهارم - وزارتین فواید عامه و مالیه هر یک در حدود اختیارات و وظایف قانونی مربوطه به خود مأمور اجرای این قانون خواهند بود.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

سید محمد تدین: رییس مجلس شورای ملی