قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب اسفند ۱۳۰۵ بابت مخارج مملکتی در دو ماهه شهریور و مهر ۱۳۰۶

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم بودجه‌های مصوب اسفند ۱۳۰۵ بابت مخارج مملکتی در دوماهه شهریور و مهر ۱۳۰۶ - مصوب ۲۵ مهر ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مخارج مملکتی را برای دوماهه شهریور و مهر ماه ۱۳۰۶ به میزان دو دوازدهم بودجه‌ها و اعتبارات مصوب‌اسفند ۱۳۰۵ و بر طبق قوانینی که شامل این قبیل پرداختها می‌شود به رسم علی‌الحساب بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا