تصمیم راجع به اقامه عزاداری در عمارت مجلس

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

تصمیم راجع به اقامه عزاداری در عمارت مجلس تصمیمات و مطالب متفرقه - مصوب ۵ شهریور ماه ۱۳۰۵ شمسی

مجلس شورای ملی در جلسه ۵ شهریور ماه ۱۳۰۵ به اقامه سه روز مراسم عزاداری حضرت سیدالشهداء (ع) در عمارت مجلس مطابق معمول سنواتی‌رأی داده‌است.

تصمیم فوق در جلسه پنجم شهریور ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی اتخاذ و به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین