قانون اجازه مبادله قرارداد گمرکی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه مبادله قرارداد گمرکی منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - مصوب ۳۰ مهر ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد گمرکی را که دارای چهارده ماده و یک صورتمجلس (‌پروتکل) و یک مراسله و جواب آن و تعرفه‌های‌ضمیمه ا. ب. ج. می‌باشد و در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۰۶ مطابق با اول اکتبر ۱۹۲۷ بین نمایندگان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضاء شده‌تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه‌است در جلسه سی‌ام مهر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

[z]‌متن قرارداد گمرکی دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از طرف دیگر با تمایل به تسهیل روابط تجارتی که خوشبختانه‌فیمابین مملکتین موجود است و برای ایفای به تعهدات منتجه از ماده ۱۹ معاهده ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ تصمیم گرفتند یک معاهده گمرکی منعقد نمایند وبرای انجام این منظور نمایندگان مختار خود را انتخاب نموده‌اند.

از طرف دولت شاهنشاهی ایران آقای علی‌قلی‌خان انصاری وزیر امور خارجه دولت علیه ایران.

از طرف دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مسیول. قراخان معاون کمیسر خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - نمایندگان فوق پس ازملاحظه مدارک اختیارات تامه یکدیگر که هر یک از آنها صحیح و قابل قبول بود با مقررات ذیل توافق نظر حاصل نموده‌اند.

ماده اول - به استثنای حداقل حقوق گمرکی و مالیاتهای مضروبی و اضافی یا هر گونه عوارض ورودی که از اجناس متشابه یک مملکت ثالثی در موقع‌ورود اخذ می‌شود یا خواهد شد هیچ حقوق گمرکی مالیاتهای مضروبی و اضافی یا عوارض ورودی دیگری یا بیشتری از محصولات ارضی و صنعتی‌شوروی که مستقیماً از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وارد ایران می‌شود دریافت نخواهد شد. به استثنای حداقل حقوق گمرکی و مالیاتهای‌مضروبی و اضافی یا هر گونه عوارض گمرکی که از اجناس متشابه در موقع صدور به سمت یک مملکت ثالثی اخذ می‌شود یا خواهد شد هیچگونه‌حقوق گمرکی یا عوارض صدوری دیگری یا بیشتری از محصولات ارضی و صنعتی شوروی در موقع صدور از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به‌سمت ایران مأخوذ نخواهد شد.

ماده دوم - به استثنای حداقل حقوق گمرکی و مالیاتهای مضروبی و اضافی یا عوارض دیگر ورودی که از اجناس متشابه یک مملکت ثالثی گرفته‌می‌شود یا خواهد شد از محصولات ارضی و صنعتی ایران که از ایران مستقیماً به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وارد می‌شود هیچ گونه حقوق‌گمرکی و مالیاتهای مضروبی و اضافی یا عوارض ورودی دیگری یا بیشتری مأخوذ نخواهد شد.

به استثناء حداقل حقوق گمرکی و مالیاتهای مضروبی و اضافی عوارض صدوری که در موقع صدور اجناس متشابه به سمت یک مملکت ثالثی اخذمی‌شود یا خواهد شد از محصولات ارضی و صنعتی ایران در موقع صدور به سمت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هیچ گونه حقوق گمرکی وعوارض مختلفه خروجی دیگری یا بیشتری دریافت نخواهد گردید.

ماده سوم - محصولات ارضی و صنعتی ممالک اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی مشروحه در صورت (‌الف) منضم بدین قرارداد حقوق گمرکی‌معینه در صورت فوق‌الذکر را در موقع ورود به خاک ایران پرداخت خواهد نمود و این حقوق علاوه بر حقوق شانسلری پمپاژ و انبارداری و عوارض‌متشابه دیگر می‌باشد که به موجب نظامنامه گمرکی مقرر گشته‌است. ماده چهارم - محصولات ارضی و صنعتی ایران مشروحه در صورت (ب) منضم به این قرارداد در موقع ورود به ممالک متحده جماهیر شوروی‌سوسیالیستی کلیه حقوق گمرکی معینه در صورت مزبور را علاوه بر حقوق قانونی که برای شانسلری و پمپاژ و انبارداری و نظایر آن تعیین شده است‌خواهند پرداخت.

ماده پنجم - محصولات ارضی و صنعتی ایران که در لیست (ج) منضم به این قرارداد ذکر شده در موقع خروج از ایران به ممالک شوروی حقوق گمرکی‌معینه در لیست فوق‌الذکر را علاوه بر حقوقی که در نظامنامه گمرکی برای شانسلری و پمپاژ و انبارداری و نظایر آن تعیین شده‌است خواهد پرداخت.

ماده ششم - نرخهایی که در صورتهای ا - ب - ج تعیین شده حد اعلا حقوق گمرکی است و در هر موقع ممکن است آن نرخها را تخفیف داده و یاملغی کرد به این ترتیب که نرخهای صورت «‌ا» و «ج، را دولت ایران و نرخهای صورت»ب، را حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی بدون‌احتیاج به توافق نظر قبلی بین دولتین می‌توانند تخفیف دهند یا ملغی نمایند.

ماده هفتم - نسبت به مال‌التجاره‌های یکی از طرفین متعاهدین که بر طبق مقررات وارد خاک دیگری می‌شود پس از پرداخت حقوق و عوارضی که‌قوانین آن مملکت برای اجناس خارجه در موقع ورود معین کرده‌است در تحت هیچ عنوانی معامله غیر از آن که با اجناس متشابه داخلی و یا با اجناس‌متشابه که از مملکت ثالثی وارد شده‌است نباید معمول گردد.

ماده هشتم - در خصوصی وثایق و ترتیب دریافت حقوق گمرکی و سایر مرسومات ورود و خروج مال‌التجاره هر یک از طرفین متعهد می‌شوند که‌طرف دیگر را از کلیه امتیازاتی که حالیه به دولت ثالثی اعطاء نموده یا بعدها اعطاء نماید مستفید سازد. ماده نهم - بین دولتین متعاهدین موافقت حاصل است که قیمت اجناس جهت تعیین حقوق گمرکی در صورتی که تعرفه از روی قیمت اجناس(‌ادوالورم) باشد مساوی خواهد بود با قیمت عادله جنس در مبداء یا محلی که جنس در آن جا به عمل آورده شده باشد به علاوه مصارف باربندی وخرید و بیمه و حق‌العمل حمل و نقل و همچنین سایر مصارف تا ورود محلی که تأدیه حقوق گمرکی در آن جا می‌شود.

قیمت مزبور در هیچ موردی کمتر نخواهد بود از قیمت معادله عمده‌فروشی اجناس متشابه در موقع و در محل ورود پس از وضع ۱۰ در ۱۰۰ به علاوه‌مبلغی که معادل عوارض و حقوق ورودیه آن قسم اجناس.

وقتی که قیمت اجناس اساساً به پول خارجه معین شده باشد مظنه تسعیر پول خارجه به پول داخله از روی آخرین نرخ معاملات بانکهای محلی قبل ازتقدیم اظهارنامه گمرکی خواهد بود.

ماده دهم - هر گاه تردیدی راجع به مبداء جنس دست دهد دوایر گمرکی طرفین می‌توانند تصدیق مبداء جنس را مطالبه نمایند تصدیق مزبور را برای‌ایران اتاقهای تجارت و یا دوایر گمرکی صادر و تصدیق اجناس اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی را کمیسر ملی تجارت و شعبات آن صادرمی‌نمایند.

کلیه اجناسی که از خارج وارد هر یک از مملکتین شده و آن جا تصرفاتی در آن اجناس به عمل آمده یا تضییقاتی در آن شده باشد حکم متاع آن مملکت‌را خواهد داشت. ماده یازدهم - مقیاس واحد وزن اجناس در ایران من ششصد و چهل مثقال ایرانی است که معادل است با ۲٫۹۷ کیلوگرم متریک.

هر گاه دولت ایران مقیاس دیگر غیر از من ششصد و چهل مثقالی را اجرا نماید حقوق معینه از روی وزن که در تعرفه‌های مختلفه ذکر شده به تناسب‌مقیاس واحد جدید تقلیل یا تکثیر خواهد یافت مقیاس واحد وزن در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کیلوگرم متریک است.

ماده دوازدهم - مقررات این قرارداد شامل قسمتهای ذیل نخواهد بود:

۱ - امتیازاتی که هر یک از طرفین برای تسهیل مبادلات جنسی در منطقه سرحدی که از ۱۵ کیلومتر تجاوز نکند به دول همجوار اعطاء کرده یا خواهندکرد.

۲ - تعهداتی که نظر به یک اتحاد گمرکی هر یک از طرفین متعاهدین کرده یا در آتیه بکند.

۳ - امتیازاتی که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به ممالکی که خاک آنها در اول اوت ۱۹۱۴ جزء امپراطوری قدیم روسیه بوده اعطاء کرده و یاخواهند کرد.

ماده سیزدهم - قرارداد حاضر پس از تصویب در اسرع اوقات در تهران مبادله خواهد شد و یک ماه پس از مبادله به موقع اجرا گذارده می‌شود.

قرارداد حاضر تا مدت ۵ سال مجری خواهد بود و هر گاه یک ماه قبل از انقضاء مدت یکی از طرفین قصد فسخ آن را اظهار ندارد قرارداد به قوه خود باقی‌مانده و ملغی نخواهد شد مگر آن که شش ماه قبل از تصمیم فسخ را یکی از طرفین اطلاع بدهند.

ماده چهاردهم - قرارداد حاضر منحصراً به زبان فرانسه نوشته شده و امضاء می‌شود و به هر یک از طرفین یک نسخه از آن و یک نسخه از صورتهای ا -ب - ج که نیز به زبان فرانسه نوشته شده داده خواهد شد.

پروتکل منضمه به قرارداد گمرکی

دولت جماهیر شوروی سوسیالیستی تقبل می‌نماید که به محض اجراء این قرارداد تعهداتی را که ماده ۱۹ عهدنامه مورخه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ راجع به‌مسائل گمرکی به دولت ایران وارد می‌نمود خاتمه یافته محسوب بدارد.

مراسله منضمه

آقای کمیسر ملی

دولت علیه ایران نظر به این که توسعه و ترقی تجارت و بهبودی اوضاع اقتصادی عمومی ایران را موافق با توسعه روابط تجارتی مابین ایران و اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی می‌داند از دولت اتحاد شوروی خواهش می‌کند قبول نماید که اگر دولت علیه ایران بخواهد در آتیه و حتی قبل از انقضاءمدت مندرجه در ماده ۱۳ قرارداد گمرکی منعقده در تاریخ امروز تعرفه مستقل گمرکی برقرار نماید و تعرفه‌های کنوانسیونلی (‌تعرفه‌های به اعتبارقراردادها) را ملغی دارد با میل دولت علیه ایران موافقت نموده قرارداد گمرکی منعقده در تاریخ امروز مابین مملکتین را از درجه اعتبار ساقط شده دانسته‌و تعهدات دولت علیه ایران را که از عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ راجع به قرارداد گمرکی ناشی می‌شود خاتمه‌یافته محسوب دارد.

بدیهی است که پس از برقرار شدن تعرفه مستقل مذکور در فوق مال‌التجاره‌های شوروی در ایران از هر حیث به حالت بدتری از مال‌التجاره‌های متشابه‌هر دولت ثالثی گذارده نخواهد شد.

دولت علیه ایران از طرف خود امیدوار است که بعد از الغای تعرفه گمرکی منعقد در تاریخ امروز مال‌التجاره‌های ایرانی در اتحاد جماهیر شوروی نیز ازهر حیث به حالت بدتر از مال‌التجاره‌های متشابه هر دولت ثالثی گذارده نخواهد شد به استثنای ممالکی که تا اول اوت ۱۹۱۴ جزو امپراطوری سابق‌روسیه بوده‌اند.

موقع را مغتنم شمرده و احترامات فائقه را تقدیم می‌دارم.

جواب مراسله منظم

آقای وزیر

افتخار دارم وصول مراسله مورخه امروز شما را که به مضمون ذیل است اعلام بدارم. "‌دولت علیه ایران نظر به این که توسعه و ترقی تجارت و بهبودی اوضاع اقتصادی عمومی ایران را موافق با توسعه روابط تجارتی مابین ایران و اتحادجماهیر شوروی سوسیالیستی می‌داند از دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی خواهش می‌کند قبول نماید که اگر دولت علیه ایران بخواهد در آتیه‌و حتی قبل از انقضاء مدت مندرجه در ماده ۱۳ قرارداد گمرکی منعقده در تاریخ امروز تعرفه مستقل گمرکی برقرار نماید و تعرفه‌های کنوانسیونلی(‌تعرفه‌های به اعتبار قراردادها) را ملغی دارد با میل دولت علیه ایران موافقت نموده قرارداد گمرکی منعقده در تاریخ امروز مابین مملکتین را از درجه‌اعتبار ساقط شده دانسته و تعهدات دولت علیه ایران را که از عهدنامه ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ راجع به قرارداد گمرکی ناشی می‌شود خاتمه‌یافته محسوب دارد.

بدیهی است که پس از برقرار شدن تعرفه مستقل مذکور در فوق مال‌التجاره‌های شوروی در ایران از هر حیث به حالت بدتری از مال‌التجاره‌های متشابه‌هر دولت ثالثی گذارده نخواهد شد.

دولت علیه ایران از طرف خود امیدوار است که بعد از الغای تعرفه گمرکی منعقد در تاریخ امروز مال‌التجاره‌های ایرانی در اتحاد جماهیر شوروی نیز ازهر حیث به حالت بدتر از مال‌التجاره‌های متشابه هر دولت ثالثی گذارده نخواهد شد به استثنای ممالکی که تا اول اوت ۱۹۱۴ جزو امپراطوری سابق‌روسیه بوده‌اند. افتخار دارم رضایت دولت متبوعه خود را به مندرجات مراسله شما اعلام بدارم.

موقع را مغتنم شمرده و احترامات فائقه را تقدیم می‌دارم.

اجازه مبادله این قرارداد که مشتمل بر چهارده ماده و یک صورت‌مجلس و مراسله منضمه و جواب آن است در جلسه سی‌ام مهر ماه یک هزار و سیصدو شش شمسی داده شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - حسن پیرنیا