قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت اعتبارات مربوطه به قانون تعلیمات عمومی از محل عایدات عمومی مملکتی - مصوب ۱۳ مهر ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مکلف است اعتبارات مصرحه در ماده اول قانون تعلیمات عمومی را بابت هر یک از سنوات مربوطه در همان سال ازمحل عایدات عمومی مملکتی پرداخت نموده و بعد بر طبق ماده سوم قانون فوق بابت مالیات صدی نیم یا صرفه‌جوییها محسوب دارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سیزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

نگاه کنید به

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۳ مهر ۱۳۰۶ نشست ۱۵۲