قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار موسسه دفع آفات حیوانی و اجازه استخدام متخصص آمریکایی برای موسسه مزبوره

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه پرداخت اضافه اعتبار مؤسسه دفع آفات حیوانی و اجازه استخدام متخصص آمریکایی برای موسسه مزبوره - مصوب ۲۳ بهمن ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که علاوه بر مبلغ ۵۱۵۸۴ تومان که بر طبق اعتبار سنه ۱۳۰۴ به مؤسسه دفع آفات حیوانی پرداخته‌شده مبلغ ۴۸۴۱۶ تومان اعتبار جدیدی در اختیار وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه بگذارد که مجموع اعتبار مؤسسه دفع آفات حیوانی در سنه۱۳۰۵ از بابت بودجه کل مملکتی بالغ بر یکصد هزار تومان بشود.

ماده دوم - مؤسسه دفع آفات حیوانی مکلف است از تاریخ تصویب این قانون در هر نقطه که بیم سرایت گاومیری می‌رود کلیه گاوها را سرم وواکسن زده و از هر گاوی که مورد استعمال سرم و واکسن واقع می‌گردد مبلغ سه قران از مالکین دهات و مزارع یا گله‌داریهای گاو دریافت دارد.

تبصره - ضد عفونی کردن پشم و پوست گاو و غیره باید مجاناً به عمل آید.

  • ‌ماده سوم - وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه مجاز است که یک نفر بیطار متخصص به

جهت مؤسسه دفع آفات حیوانی از ممالک متحده‌آمریکا برای مدت سه سال استخدام نماید که مستخدمین فنی مؤسسه را تربیت نموده و سمت متخصص فنی مؤسسه دفع آفات حیوانی را از طرف آن‌وزارتخانه داشته باشد.

  • ‌پاورقی: به موجب قانون ۱۶ خرداد ۱۳۰۸ ماده سوم ملغی شده‌است.

ماده چهارم - حقوق متخصص مزبوره سالیانه از مبلغ ۶۵۰۰ تومان که به دوازده قسط پرداخته می‌شود تجاوز نخواهد کرد.

ماده پنجم - مبلغ یک هزار و پانصد تومان بابت خرج مسافرت ایاب و ذهاب متخصص مزبور به دولت اعتبار داده می‌شود و سایر شرایط کنترات‌مطابق قانون ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ تعیین خواهد شد.

ماده ششم - وزارت فلاحت و تجارت و فوائد عامه مجاز است که برای جلوگیری از امراض سایر حیوانات و ضد عفونی کردن پشم و پوست و غیره‌نظامنامه تهیه و پس از تصویب هیأت وزراء به موقع اجراء گذارد.

این قانون که مشتمل بر شش ماده‌است در جلسه بیست و سوم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا