قانون برقراری ماهی بیست و پنج تومان درباره غلامحسین‌خان به عنوان خرج تحصیل

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون برقراری ماهی بیست و پنج تومان درباره غلامحسین‌خان به عنوان خرج تحصیل - مصوب ۸ مرداد ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که از ابتدای فروردین ۱۳۰۶ تا مدت پنج سال ماهی بیست و پنج تومان برای خرج تحصیل‌غلامحسین‌خان وارث منحصر به فرد مرحوم میرزاهادیخان پرداخته و مستمری موروثی او را از دفاتر مربوطه به مستمریات حذف نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه هشتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا