قانون دویست هزار تومان اعتبار برای خرید کشتی مسلح و اجازه استخدام صاحب‌منصب و مهندس میکانیکچی بحریه از ایتالیا

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون دویست هزار تومان برای خرید کشتی مسلح و اجازه استخدام صاحب‌منصب و مهندس و مکانیکچی بحریه ازایتالیا - مصوب لیله ۲۹ اسفند ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - مجلس شورای ملی مبلغ دویست هزار تومان از عوائد سنه ۱۳۰۷ به دولت برای مخارج ذیل اعتبار می‌دهد:

الف - خرید کشتی مسلح برای حفاظت سواحل خلیج.

ب - تعمیر کشتیهای موجوده.

ماده دوم(- دولت مجاز است یک نفر صاحب‌منصب بحریه و یک نفر مهندس مکانیک‌چی از اتباع دولت ایتالیا برای مدت سه سال استخدام نمایدو حقوق آنها سالیانه جمعاً از یکصد و پنجاه هزار قران نباید تجاوز کند - برای خرج مسافرت هر یک از آنها ایاباً و ذهاباً چهار هزار قران پرداخته خواهدشد.

  • پاورقی: مخارج ایاب و ذهاب و خرج منزل و اتومبیل و خرج سفر متخصصین فوق به موجب

قانون ۲۰ آذر ماه ۱۳۰۷ تکمیل شده‌است.

تبصره - دولت مجاز است حقوق ۱۳۰۷ متخصصین مزبور و خرج ایاب آنها را از محل دویست هزار تومان مصوبه ماده اول پرداخت و برای‌سنوات بعد اعتبارات لازمه برای این مخارج در بودجه هر سال منظور دارد.

ماده سوم - وزارت مالیه و وزارت جنگ مأمور اجرای این قانون هستند.

این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه لیله ۲۹ اسفند ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا