قانون برقراری پانصد و شصت تومان مستمری در حق علمای ساوجبلاغ عوض عشریه سیزده فقره قرا و مزارع

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون برقراری پانصد و شصت تومان مستمری در حق علماء ساوجبلاغ عوض عشریه سیزده فقره قراء و مزارع - مصوب ۳۰ شهریور ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است معادل پانصد و شصت تومان در سال در عوض عشریه فقره قراء و مزارع دریافتی علماء ساوجبلاغ از قرارجزو ذیل:

ملااحمد نجم‌الدین و ملا عبدالرحمن بالتساوی ۱۷۶۴ قران ملا عبدالله و ملا عبدالقادر در بالمناصفه ۱۳۷۹ قران ملا علی مفتی ۱۰۷۱ قران ملا محمد مدرس و ملااحمد بالمناصفه ۱۳۸۶ قران


جمع ۵۶۰۰ قران به عنوان مستمری از ابتدای سال ۱۳۰۶ مادام‌الحیات از اعتبار شهریه و مستمریات در حق آقایان علمای ساوجبلاغ مذکوره فوق برقرار نموده و همه‌ساله‌به نرخ تومانی یک تومان پرداخت نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سی‌ام شهریور ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا