قانون اعتبار بودجه سنه ۱۳۰۶ و سایر اعتبارات مربوطه به سنه مالی ۱۳۰۵ وزارت عدلیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اعتبار بودجه سنه ۱۳۰۶ و سایر اعتبارات مربوطه به سنه مالی ۱۳۰۵ وزارت عدلیه - مصوب ۲۰ فروردین ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود حقوق اشخاصی را که در تاریخ انحلال (۱۳۰۵) تشکیلات وزارت عدلیه مشغول کار بوده‌اند اعم ازمرکز و ولایات تا آخر اسفند ۱۳۰۵ بپردازد - مستخدمین مزبور از ابتدای ۱۳۰۶ تا موقعی که مجدداً به خدمت منصوب نشده‌اند منتظر خدمت وزارت‌عدلیه محسوب خواهند بود.

ماده دوم - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مطابق تشخیص وزارت عدلیه حقوق مستخدمین جدید آن وزارتخانه را که در بهمن یا اسفند ۱۳۰۵‌استخدام شده‌اند از محل صرفه‌جوییهای بودجه ۱۳۰۵ وزارت عدلیه بپردازد.

ماده سوم - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود در حدود اعتبارات وزارت عدلیه برای ۱۳۰۶ مبالغی را که در نتیجه حذف بعضی از مشاغل‌صرفه‌جویی می‌شود بابت اضافه حقوق یا مشاغل جدیده اعم از مرکز و ولایات به تشخیص وزارت عدلیه بپردازد.

تبصره ۱ - حداقل حقوق قضات و صاحبمنصبان پارکه پنجاه تومان و حداکثر رتبه مادون رئیس و مدعی‌العموم دیوان عالی تمیز چهارصد تومان‌خواهد بود.

تبصره ۲ - وزارت مالیه مکلف است برای توسعه تشکیلات عدلیه ولایات معادل چهارصد هزار تومان علاوه بر اعتبار ۱۳۰۵ وزارت عدلیه محلی‌تهیه و بر بودجه ۱۳۰۶ آن وزارتخانه علاوه و پیشنهاد نماید.

(‌ماده چهارم - وزارت مالیه مجاز است از محل اضافه عایدات ۱۳۰۵ تا میزان یک صد هزار تومان برای ساختمان عمارتی جهت وزارت عدلیه وتهیه اثاثیه آن پرداخت نماید.

  • ‌پاورقی: ماده چهارم به موجب قانون مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۰۶ لغو شده‌است.

ماده پنجم - وزارت مالیه مجاز است مبلغ هشت هزار و هشتاد و چهار تومان بابت تشکیلات جدیده که در ۱۳۰۵ از محل اعتبار دولت و از اختیارتبصره مصوبه مجلس شورای ملی در شش‌ماهه اول سال پرداخته شده یا می‌بایستی پرداخته شود و در شش‌ماهه آخر سال هم نیز باید پرداخته شود به‌وزارت عدلیه تأدیه نماید.

تبصره - معادل سه هزار و پنجاه و چهار تومان حقوق چهار نفر مفتشین وزارت عدلیه علاوه بر اعتبار فوق به وزارتخانه مزبور پرداخته خواهد شد.

ماده ششم - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود قروض وزارت عدلیه بابت خرید ملزومات برای مرکز و ولایات و عیدی مستخدمین جزء و تفاوت‌مخارج محبوسین و غیره که در ۱۳۰۴ و ۱۳۰۵ تعهد نموده به مبلغ دوازده هزار و پانصد و نود و دو تومان و سه قران و چهارصد دینار پرداخت نماید.

ماده هفتم - وزارت عدلیه مکلف است که بودجه مشروح خود را تا آخر خرداد ماه ۱۳۰۶ تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم دارد.

ماده هشتم - مقصود از اعتبارات مذکوره در ماده سوم مبلغ ششصد و هشتاد هزار تومان است.

این قانون که مشتمل بر هشت ماده‌است در جلس ه بیستم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا