قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه - مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ شمسی

ماده واحده - مجلس شورای ملی تعرفه گمرکی ضمیمه را تصویب و به دولت اجازه می‌دهد که با دول خارجه قراردادهای گمرکی مخصوصی که ازتعرفه حداقل کمتر نباشد منعقد نماید مدت این قرارداد از هشت سال نباید تجاوز نماید.

تبصره - نسبت به مال‌التجاره دولی که بعد از۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۷ دارای قرارداد گمرکی قانونی با دولت ایران نباشند حداکثر مقرره در تعرفه‌مصوبه معمول و مجری خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و تعرفه گمرکی ضمیمه‌است در جلسه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۷۱ الی ۱۱۶

صورت فوق ضمیمه "‌قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه" بوده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

  • ‌پاورقی: نسبت به مال‌التجاره مملکت عراق به موجب قانون ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۰۸

مقرر شد تا اول شهریور ماه ۱۳۰۸ تعرفه حداقل مجری‌شود.