قانون بودجه یکساله ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون بودجه یکساله ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی - مصوب لیله ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۵ شمسی

ماده اول - برای مخارج دوازده‌ماهه ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی مبلغ پانصد و پنجاه و چهار هزار و یکصد و نود و هشت تومان موافق فقرات (۱)‌الی (۴) ضمیمه اعتبار به اداره مباشرت مجلس شورای ملی داده می‌شود.

ماده دوم - برای مصارف فوق‌العاده مجلس شورای ملی مبلغ سی و شش هزار و یکصد تومان موافق ماده ۲ ضمیمه تشخیص و اعتبار به اداره‌مباشرت مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - برای حقوق و مخارج دوازده‌ماهه و اثاثیه مطبعه مجلس شورای ملی مبلغ شصت و هشت هزار و پانصد و چهار تومان موافق فقرات(۱) و (۲) ضمیمه اعتبار به اداره مباشرت مجلس داده می‌شود.

ماده چهارم - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت مجلس اجازه می‌دهد که عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات‌مجلس را تماماً در بانک معتبری گذاشته و برای وارد کردن ماشین کاغذسازی اختصاص دهد که هر چه زودتر از طرف اداره مباشرت به وارد کردن‌ماشین مزبور اقدام به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده و یک صورت ضمیمه‌است در جلسه لیله بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی به تصویب‌مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا

جدول: دوره ۶ - جلد ۱ - صفحه ۴۴۰

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه یکساله ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است. رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا