قانون اجازه استخدام مسیو هوفمان تبعه آلمان برای نقشه‌برداری نواحی معدنی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

قانون اجازه استخدام مسیو هوفمان تبعه آلمان برای نقشه‌برداری نواحی معدنی - مصوب ۱۰ دی ماه ۱۳۰۶ شمسی

ماده اول - دولت مجاز است مسیو هوفمان تبعه دولت آلمان را استخدام نماید.

ماده دوم - مدت استخدام مسیو هوفمان از تاریخ حرکت از برلن بیش از سه سال نخواهد بود.

ماده سوم - مسیو هوفمان برای تصدی عملیات نقشه‌برداری و مساحی نواحی معدنی و بازدید مقدار معدنی معادن مختلفه استخدام می‌شود.

ماده چهارم - حقوق سالیانه و کلیه مسائل مالی مسیو هوفمان به قرار ذیل است:

  • الف - حقوق سالیانه مسیو هوفمان سه هزار و ششصد تومان است.
  • ب - مبلغ ششصد تومان جهت مخارج ذهاب و ایاب از برلن به تهران و از تهران به برلن به مسیو هوفمان تأدیه خواهد شد.
  • ج - ماهی چهل تومان جهت کرایه خانه به مسیو هوفمان داده می‌شود.

ماده پنجم - دولت مکلف است سایر شرایط و مقررات استخدام مسیو هوفمان را در حدود قانون استخدام مستخدمین خارجه مصوب ۲۳ عقرب۱۳۰۱ تعیین نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده‌است در جلسه دهم دی ماه یک هزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا