تصمیم راجع به تجدید نظر در قانون استخدام

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری ششم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری ششم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری ششم

تصمیم راجع به تجدید نظر در قانون استخدام - مصوب ۱۹ شهریور ماه ۱۳۰۵ شمسی

در نتیجه پیشنهاد جمعی از نمایندگان راجع به تشکیل کمیسیونی برای تجدید نظر در قانون استخدام تصمیم ذیل در جلسه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۰۵ اتخاذشده‌است:

"‌نظر به این که قانون استخدام معایب و نواقصی دارد که در عمل معلوم گردیده مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که کمیسیونی مرکب از شش نفر ازشعب برای تجدید نظر در قانون استخدام و عملیات کمیسیون دوره سابق انتخاب شده و اصلاحات لازمه قانون استخدام را به مجلس پیشنهاد نماید".

تصمیم فوق در جلسه ۱۹ شهریور ماه یک هزار و سیصد و پنج شمسی اتخاذ و تصویب شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین