مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ - نخست وزیر سردار سپه - محمدعلی فروغی

رییس مجلس: میرزا حسین‌خان پیرنیا (موتمن‌الملک) - میرزا حسن‌خان مستوفی.

sample 5

رضا خان سردار سپه پهلوی نخست‌وزیر
کابینه رضاخان پهلوی نخست‌وزیر مجلس پنجم


سال ۱۳۰۲ خورشیدی نخست‌وزیر سردار سپهسال ۱۳۰۳ خورشیدی نخست‌وزیر سردار سپه

  • مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ تیر (سرطان) ۱۳۰۳ نشست ۳۲ - دربرگیرنده: راپرت کمیسیون مبتکرات نسبت به پیشنهاد آقای امیراعلم راجع به حفظ‌الصحه - راپورت کمیسیون مبتکرات راجع به طرح اقای هرمزی در خصوص ودیعه استیناقی - راپرت کمیسیون مبتکرات در باب طرح آقای یدالله خان راجع به چمن کمال‌آباد - پیشنهاد آقای سردار معظم راجع به تشکیل کمیسیون برای یکدست نمودن قوانین مملکتی - پیشنهاد آقای مشیراعظم راجع به تشکیل کمیسیون برای رسیدگی به جمع و خرج مملکتیسال ۱۳۰۴ خورشیدی نخست‌وزیر سردار سپه

انقراض سلسله قاجار و سپردن حکومت موقتی به اعلیحضرت رضا پهلویقانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقتی به شخص آقای رضاخان پهلوی - ۹ آبان ماه ۱۳۰۴ خورشیدی و اعلام سه روز جشن در سراسر کشورنخست وزیر محمد علی فروغی به فرمان اعلیحضرت رضا شاه پهلوی - ۱۴ آبان ماه ۱۳۰۴

سپردن شاهنشاهی ایران به اعلیحضرت رضا شاه پهلوی از سوی مجلس موسسان با دگرگون ساختن چهار اصل ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۴۰ متمم قانون اساسی


سوگند پادشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی در برابر مجلس شورای ملی - ۲۵ آذر ماه ۱۳۰۴


نخست وزیر محمد علی فروغی