مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین نامگذاری و روزهای ویژه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ - نخست وزیر سردار سپه - رییس مجلس: میرزا حسین‌خان پیرنیا (موتمن‌الملک) - میرزا حسن‌خان مستوفی.

رضا خان سردار سپه پهلوی نخست‌وزیر
کابینه رضاخان نخست‌وزیر مجلس پنجم
مجموعه قوانین پنجمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی
سردار اسعد بختیاری وزیر پست و تلگراف و تلفن
ادیب السلطنه سمیعی وزیر

فهرست تاریخی زیر دربرگیرنده ۱۴۹ تصمیم مجلس شورای ملی دوره پنجم قانونگذاری می باشد.

* – قانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقتی به شخص آقای رضاخان پهلوی – مصوب ۹ آبان ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی