مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین نامگذاری و روزهای ویژه مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم - ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ - نخست وزیر سردار سپه - رییس مجلس: میرزا حسین‌خان پیرنیا (موتمن‌الملک) - میرزا حسن‌خان مستوفی.

رضا خان سردار سپه پهلوی نخست‌وزیر
کابینه رضاخان نخست‌وزیر مجلس پنجم
مجموعه قوانین پنجمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی
سردار اسعد بختیاری وزیر پست و تلگراف و تلفن
ادیب السلطنه سمیعی وزیر

فهرست تاریخی زیر دربرگیرنده ۱۴۹ تصمیم مجلس شورای ملی دوره پنجم قانونگذاری می باشد.

* – قانون اعلام انقراض سلطنت قاجاریه و تفویض حکومت موقتی به شخص آقای رضاخان پهلوی – مصوب ۹ آبان ۱۳۰۴ مجلس شورای ملی