مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۵

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۵

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۶ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۵

جلسه دویست و پنج

صورت مجلس یوم یکشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۰۴ مطابق بیست و نهم ربیع الاول ۱۳۴۴

مجلس دو ساعت قبل از ظهر بریاست آقای طباطبائی دیبا نایب رئیس و منشی گری آقایان: اتحاد اسکندری میرزایی و دیوان بیگی تشکیل گردید.

نایب رئیس – در جلسه گذشته صورت مجلس خوانده شد ولی عده کافی نبود که رأی بگیریم. اگر آقایان اجازه می‌فرمایند صورت جلسه قرائت شود و رای بگیریم.

(آقای اتحاد صورت مجلس سه شنبه پانزدهم مهرماه را قرائت نمودند)

نایب رئیس – آقای رضوی (اجازه)

رضوی – بنده یک عرض قبل از دستور داشتم و یک عرض هم در صورت جلسه. عرض صورت جلسه‌ام این است که بنده یک ماهه اجازه خواسته بودم و بکمیسیون عرایض هم داده بودم و بعد از تصویب صورت جلسه هم یک عرضی دارم. اگر موقع شد عرض می‌کنم.

نایب رئیس – آقای دست غیب (اجازه)

دست غیب ـ از آن جلسه قبل هم بنده ارجع به آقای فرمند عرض کردم که ایشان را بایستی غایب اجازه ثبت کرد. چون ایشان هم اجازه گرفته‌اند و از کمیسیون عرایض اجازه شان گذشته و قبول شده. نهایت مخبر کمیسیون عرایض نبود که خبر بدهد از این جهت ایشان بایستی با اجازه باشند بهمین دلیل که آقای رضوی باید باشند.

نایب رئیس – مراجعه بکمیسیون عرایض می‌شود و اصلاح می‌شود. آقای سهراب زاده (اجازه)

سهراب زاده – راجع به آقای عباس میرزا چون مسافرت کرده‌اند و اجازه از کمیسیون عرایض به مجلس نیامده است می‌خواستم عرض کنم که ایشان با اجازه‌اند.

نایب رئیس – نسبت به صورت مجلس ایرادی نیست.

(اظهاری نشد)

نایب رئیس – صورت مجلس تصویب شد. مراحلة از آقای میرزا حسین خان پیرنیا رسیده است بر حسب ماده یازدهم نظامنامه قرائت می‌شود .(بشرح ذیل قرائت شد)

مقام مقدس مجلس شورای ملی شیدالله ارکانه

در جلسه یکشنبه در موقع انتخاب هیئت رئیسه بار دیگر آقایان نمایندگان محترم نسبت به این بنده حسن ظن فرموده برای خدمتگذاری انتخابم فرمودند تجدید اعتماد آقایان محترم بر حسب تشکرات و امتنانات بلا نهایه گردید. ولی نظر به کسالت عارضه متأسفانه قادر به ادای وظیفه نخواهم بود و با کمال شرمندگی از قبول شغل ریاست و خدمتگذاری استعفا می‌کنم – حسن پیر نیا.

نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب

نمایندگان – (با همهمه) صحبت نباید بشود.

نایب رئیس – بر حسب همین ماده یازدهم جلسه ختم می‌شود. نسبت بجلسه آتیه پیشنهاد شده قرائت می‌شود .(بشرح ذیل قرائت می‌شود)

بنده پیشنهاد می‌کنم که جلسه علنی امروز دو ساعت بغروب تشکیل شود. سلطانی

نایب رئیس – آقای افسر (اجازه)

افسر – بنده مطابق ماده یازدهم بیک جهاتی که عقیده دارم و با رفقا هم مذاکره کردم تشکیل جلسه را باین ترتیب زود می دانم و عقیده دارم روز ۳ شنبه مقرر شود.

نایب رئیس – رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای سلطانی.

سلطانی – استرداد می‌کنم.

نایب رئیس – جلسه آتیه روز ۳شنبه چهار ساعت قبل از ظهر دستور انتخاب رئیس و بقیه اعضاء هیئت رئیسه منشی‌ها و مباشرین.

از طرف نمایندگان – صحیح است.

(مجلس یکساعت و نیم قبل از ظهر ختم شد)

نایب رئیس – مجلس شورای ملی سید محمد تدین

منشی میرزایی

منشی دیوان بیگی.