مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ مهر (میزان) ۱۳۰۳ نشست ۶۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ مهر (میزان) ۱۳۰۳ نشست ۶۶

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ مهر (میزان) ۱۳۰۳ نشست ۶۶

جلسه شصت وششم

صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه پانزدهم میزان یکهزار و سیصدو سه مطابق هشتم ربیع الاول یکهزار و سیصد و چهل و سه

مجلس دو ساعت ونیم قبل از ظهر بریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید

( صورت مجلس یوم یکشنبه ۱۳ میزان را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند )

نایب رئیس ـ آقای حائری زاده در مجلس فرمایشی دارید ؟

حائری زاده ـ بلی یک جمله را بنده دیروز اظهار کردم و لازم میدانستم در صورت مجلس تصریح شود ولی مسکوت عنه گذارده اند و آن این بود که عرض کردم از مفهوم فرمایش آقای مخبر و آقای وزیر مالیه چنین استنباط می شود که یکی از آقایان وزراء چیزی نوشته و مجلس شورای ملی نوشتحات آقایان وزراء را بدون تصویب مجلس ترتیب اثر نمی دهد .این یک جمله بود که لا زم است در صورت مجلس تصریح بشود . یک جمله دیگری هم بود که ما ها یعنی افراد اقلیت د ر این رأی شرکت نکرده ایم این را هم لازم میدانم در صورت مجلس تصریح شود .

نایب رئیس ـ اما آن اظهار اولی که فرمودید شاید تصریحا در صورت مجلس نباشد ولی تلویحا هست مع ذلک اگر لازم باشد تصریح می شود ولی فرمایشی که راجع بشرکت نکردن اقلیت فرمودید گمان نمیکنم چندان ذکرش در صورت مجلس لازم باشد و چندان سابقه ندارد آقای آقا سید یعقوب ( اجازه )

آقا سید یعقوب ـ چون آقای حائری زاده اظهار کردند بنده هم عرض میکنم آن روز بنده اظهار کردم وزیری که این جنایت را کرده است باید یک کمیسیونی از مجلس معین شود که در آن کمیسیون تحقیقات بعمل آمده مجازات آن وزیری را که جنایت کرده است معین شود .

نایب رئیس ـ الجواب الجواب . دیگر کسی در صورت مجلس فرمایشی ندارد؟( گفته شد خیر)

نایب رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد . دستور اول انتخاب هیئت رئیسه بعد تعیین کمیسیونها است .اول شروع میشود بانتخاب رئیس .

( اوراق رأی منتشر و برای تعیین سه نفر مستخر جین آراء استقراع بعمل آمده نتیجه از این قرار حاصل شد )

آقای میرزا سید احمد بهبهانی ـ آقا حاج سید المعققین ـ آقای مشاورالملک .

( برای تعیین یکنفر بجای آقای مشاورالملک مجددا استقراع شده و آقای حاج عزالممالک تعیین و پس از اخذ و استخراج آراء نتیجه بقرار ذیل حاصل گردید )

مهره تفتیشیه ۱۰۶ پاکت رأی ۱۰۶ آقای مؤتمن الملک ۶۵ رأی آقای مستوفی الممالک ۲۱ رأی آقای مصدق السلطنه ۷ رأی آقای مدرس ۴ رأی آقای نصرت الدوله ۳ رأی آقای دیوان بیگی ـ اجاق ـ مشیرالدوله سردار فاخر هر کدام ۱ رأی ورقه سفید ( علامت امتناع) ۲ رأی

نایب رئیس ـ آقای مؤتمن الملک با کثریت بریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند . شروع می شود بانتخاب نایب رئیس . اما انتخاب فردی یعنی در هر انتخابی یک نایب رئیس انتخاب می شود و خاطر آقایان را تذکر می دهم که جدی انتخاب فرمایند غیر جدی در مجلس خصوصی : ( اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه این قسم حاصل گردید ) مهره تفتیشیه ۱۰۶ اوراق آراء آقای مدرس ۵۹ رأی آقای تدین ۴۴ رأی آقای تقی زاده ۱ ورقه سفید ( امتناع ) ۲ رأی نایب رئیس ـ نایب رئیس اول با کثریت پنجاه و نه رأی انتخاب شد شروع میشود بانتخاب نایب رئیس دوم ( اخذ آراء بعمل آمده اینطور استخراج شد ) مهره تفتیشیه ۱۰۷ اوراق آراء آقای سهام السلطان ۵۱ رأی آقای حاج سید المحققین ۴۹ رأی آقای تدین ۲ رأی ورقه سفید ( امتناع) ۰ رأی

نایب رئیس ـ چون اکثریت تام حاصل نشده باید تجدید رأی شود .

( مجددا اخذ آراء‌ بعمل آمده باینطریق نتیجه حاصل شد )

مهره تفتیشیه ۱۰۷ اوراق آراء‌ ۱۰۷

آقای سهام السلطان ۵۵ رأی

آقای حاج سید المحققین ۴۸ رأی

آقای تدین ۱ رأی

ورقه سفید ۳

نایب رئیس ـ عده حضار صدو هفت نفر . آقای سهام السلطان با کثریت پنجاه و پنج رأی بنیابت ریاست انتخاب شدند . اگر آقایان اجازه بفرمایند تنفس شود ولی زودتر تشریف بیاورند که انتخاب هیئت رئیسه تکمیل شود .

( در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیمساعت مجددا تشکیل گردید

نایب رئیس ـ شروع میشود بانتخاب چهار نفر منشی بانتخاب جمعی یعنی در یک ورقه هر چهار نفر را بنویسند .

( اخذ رأی بعمل آمده نتیجه اینطور معلوم گردید )

مهره تفتیشیه ۱۰۷ اوراق آراء ۱۰۷

آقای اقبال الممالک ۵۹رأی

آقای میرزا جواد خان ۵۷ رأی

آقای معظم السلطان ۵۲ رأی

آقای حاج میرزا اسد الله خان ۵۷ رأی

آقای آقا میرزا شهاب الدین ۵۲ رأی

آقای ضیاء الاطباء ۴۶ رأی

آقای یاسائی ۴۱ رأی

آقای یمن الملک ۳۹ رأی

آقایان حاج عزالممالکـ ملک الشعراء ـ آقا شیخ عبد الرحمن . وحیدالدوله ـ آقا سید کاظم یزدی ـ تقی زاده . شریعت زاده ـ اعتبارالدوله . کی استوان هر کدام یک رأی ورقه سفید ۳ رأی

نایب رئیس ـ آقای اقبال الممالک با کثریت ۵۹ رأی و آقا میرزا جواد خان پنجاه و شش رأی ….

بعضی از نمایندگان . پنجاه و هفت رأی است

نایب رئیس ـ بسیار خوب علی ای حال این دو نفر آقایان با کثریت تام انتخاب شدند . بقیه آقایان اکثریت تام ندارند و محتاج بتجدید رأی است . اگر آقایان قبول می فرمایند جلسه را بفردا یعنی ۴ شنبه قرار دهیم . آقای عمادالسلطنه ( اجازه )

عمادالسلطنه ـ در هر حال که وقت گذشته است و انتخاب بقیه هیئت رئیسه هم چندان لزومی ندارد که فردا جلسه را قرار دهیم . بعقیده من خوب است بماند برای جلسه پس فردا .

جمعی از نمایندگان ـ صحیح است .

نایب رئیس ـ حالا که آقایان اینطور صلاح میدانند جلسه روز ۵ شنبه ساعت سه و نیم قبل از ظهر

یکنفر از نمایندگان ـ مخالف نظام نامه است .

نایب رئیس ـ این مسئله برخلاف نظام نامه نیست سابقه هم نداشته است که در یک روز حتما هیئت رئیسه انتخاب شود . جلسه آتیه روز ۵ شنبه ۳ ساعت ونیم قبل از ظهر دستور هم انتخاب دو نفر منشی و ۳ نفر مباشر و بعد هم انتخاب کمیسیونها .

مجلس یکساعت بعد از ظهر ختم شد

نایب رئیس مجلس شورای ملی مدرس

منشی ـ علی اقبال الممالک

منشی ـ معظم السلطان .