مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۶

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۶

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۸ مهر ۱۳۰۴ نشست ۲۰۶

جلسه ۲۰۶

صورت مشروح مجلس یوم سه شنبه بیست و هشتم مهرماه ۱۳۰۴ مطابق دوم ربیع الثانی سنه ۱۳۴۴.

مجلس دو ساعت قبل از ظهر. بریاست آقای آقا سید عبدالعلی – دیبا نایب رئیس تشکیل گردید

صورت مجلس یکشنبه بیست و ششم مهرماه را آقای میرزایی قرائت نمودند.

نایب رئیس – آقای شوشتری (اجازه)

شوشتری – بنده را در صورت مجلس غایب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بنده مریض بودم و تحصیل اجازه هم نموده بودم.

نایب رئیس – مراجعه می‌شود به کمیسیون و اصلاح می‌شود. در صورت مجلس اعتراضی نیست؟

جمعی از نمایندگان – خیر.

نایب رئیس – صورت مجلس تصویب شد.

شروع می‌شود بانتخاب رئیس آقایان نظار تشریف بیاورند.

اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بطریق ذیل حاصل گردید. مهره تفتیشیه ۹۴ عدد اوراق رأی (۹۴ ورقه)

آقای میرزا حسنخان مستوفی ۶۲ رأی آقای حسین خان پیرنیا ۵رأی – آقای مدرس ۲ رأی – آقای دکتر مصدق ۲رأی – آقای تدین ۱ رأی – آقای داون بیگی ۱ رأی.

نایب رئیس – عده حضار نود و چهار نفر آقای میرزا حسنخان مستوفی باکثریت ۶۲ رأی انتخاب شدند.

وزیر فوائد عامه – قبل از اینکه شروع بانتخاب بقیه هیئت رئیسه شود یک لایحه ایست که نهایت فوریت را دارد و راجع است بساختن پاره راهها که ارتباط کاملی با ارزاق طهران دارد آن لایحه را امروز تقدیم می‌کنم دیگر نمی دانم آیا ممکن است در ضمن انتخاب رسیدگی شود یا نه در هر حال با قید فوریت تقاضا می‌کنم جزء دستور جلسه آتیه شود.

نایب رئیس – آقای کازرونی – (اجازه)

کازرونی – بنده تقاضا می‌کنم که تنفس داده شود تا در خصوص انتخاب منشی‌ها و مباشرین تبادل نظر بشود که بی زحمت در یک جلسه انتخاب شوند چون در این باب هیچ فکری نشده است دیگر بسته است بنظر آقایان.

نایب رئیس – آقای میرزایی (اجازه)

میرزایی در باب تعیین بقیه هیئت رئیسه قبلاً بتادل نظر شده است حتی در جرائد هم نوشته‌اند بعقیده بنده تأخیر در این باب خیلی بد است و هر چه زودتر باید انتخاب شوند.

نایب رئیس – آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – بنده بکلی با تنفس مخالفم زیرا را توجه عمومی مملکت به مجلس لااقل باید هیئت رئیسه را زودتر انتخاب کنیم. با این تلگرافی که از مردم می‌رسد و حقیقتاً مردم منتظرند که مجلس چه جواب دهد تبادل افکار هم شده است اگر در دفعه اول اکثریت نشد در دفعه دوم تکلیف خواهد شد. هی تنفس هی تبادل افکار من مخالفم.

نایب رئیس – آقای داور – (اجازه)

داور – بنده با تنفس موافقم از این نقطه نظر که این مسئله زودتر تمام شود آقایان می دانند در چند روز پیش از این شاید یک تبادل نظری شده است ولی حالا باز یک تبادل نظر دیگری لازم است که زود اکثریت حاصل شود اگر اقایان اجازه فرمایند چند دقیقه تنفس شود که تبادل نظر شود و زودتر بر گردیم که وقت تلف نشود.

نایب رئیس – رأی می‌گیریم آقایانی که پیشنهاد آقای کازرونی را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس – چند دقیقه تنفس می‌شود

(در اینموقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از سه ربع ساعت در تحت ریاست آقای تدین نایب رئیس تشکیل گردید).

نایب رئیس – شروع می‌شود بانتخاب چهار نفر منشی بانتخاب جمعی از آقایان نظار تشریف بیاورند. (اخذ آراء بعمل آمد)

نایب رئیس – اخذ آراء تمام شد شروع می‌شود باستخراج آراء.

(استخراج آراء بعمل آمد نتیجه تبرتیب ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه (۹۲) عدد.

اوراق رأی ۹۲ ورقه.

آقای میرزا شهاب (۵۶) رأی – آقای افخمی ۶۳ رأی – آقای کی استوان ۵۶ رأی آقای خطیبی ۵۴ رأی – آقای ضیاء ۳ رأی – آقای یمن الملک ۱۶ رأی – آقای شوشتری ۱۴ رأی – سردار معظم ۳ رأی – نظامی ۳ رأی – اقای امیر اعلم ۱ رأی – آقای بهار ۱ رأی -آقای دکتر مصدق ۱ رأی – آقای پیرنیا ۱ رأی – آقای دادگر ۱ رأی – آقای بهار ۱ رأی – آقای رهنما ۱ رأی – آقای داور ۱ رأی – آقای علائی ۱ رأی – آقای حاج میرزا اسدالله خان ۱رأی – آقای میرزایی ۱ رأی - خودم ۱ رأی. سفید ۱ ورقه.

نایب رئیس – عده حضار ۹۲ آقایانی که بعرض می‌رسد باکثریت انتخاب شده‌اند ولی یک اختلاف مختصری در عده آرائشان پیدا شده است بر حسب صورتهای مختلفی که اینجا رسیده است آقای آقا میرزا شهاب ۵۶ رأی.

جمعی از نمایندگان – شصت شش رأی است.

نایب رئیس – آقای افخمی شصت و سه رأی – آقای کی استون ۵۶ رأی.

آقای خطیبی ۵۴ رأی تمام این آقایان باکثریت انتخاب شده‌اند. شروع می‌شود بانتخاب سه نفر مباشر بانتخاب جمعی آقایان منشی‌ها که انتخاب شدند تشریف بیاورند (اخذ آراء بعمل آمد)

نایب رئیس – اخذ آراء تمام شد شورع می‌شود باستخراج آراء.

(استخرج آرا بعمل آمد نتیجه این طور حاصل شد)

مهره تفتیشه ۹۲ عدد

اوراق رأی ۹۲ ورقه.

آقای ارباب کیخسرو ۷۳ رأی – آقای اسدی ۴۹ رأی – آقای افشار ۴۷ رأی – آقای حائری زاده ۴۳ رأی – آقای نظامی ۳۳ رأی – آقای دست غیب ۴ رأی. آقای دولت آبادی ۲ رأی – آقای کازرونی ۱ رأی – آقای سردار معتمد ۱ رأی – آقای زعیم ۱ رأی – آقای شوشتری ۱ رأی – رای سفید ۱ روقه.

نایب رئیس- عده حضار نود و دو آقای ارباب کیسخرو و باکثریت هفتادو سه رأی – آقای اسدی با چهل و نه رأی و آقای افشار با چهل و هفت رأی بسمت مباشرت انتخاب شدند آقایان موافقند جلسه را ختم کنیم؟

جمعی از نمایندگان – صحیح است.

نایب رئیس – جلسه آتیه روز پنجشنبه چهار ساعت قبل از ظهر دستور خبر کمیسیون بودجه راجع باعطای قرضه‌های فلاحتی

یکنفر از نمایندگان – کمیسیون‌های فرعی هم باید معین شود.

نایب رئیس – معین می‌کنیم

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی سید محمد تدین

منشی میرزایی

منشی دیوان بیگی