مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند (حوت) ۱۳۰۲ نشست ۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند (حوت) ۱۳۰۲ نشست ۳

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۳ اسفند (حوت) ۱۳۰۲ نشست ۳

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۵

جلسه: ۳

صورت مشروح مجلس عصر یوم پنجشنبه ۳۳ حوت ۱۳۰۲ مطابق هفتم شعبان ۱۳۴۳

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از غروب به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید)

(صورت جلسه صبح را آقای سرکشیک زاده قرائت نمودند)

رئیس ـ آقای حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی (اجازه)

حاج میرزا یحیی ـ یا ساعت معین نفرمائید یا اگر تعیین شد رعایت شود.

رئیس ـ بعد از این انشاءالله رعایت می‌شود.

آقا حاج میرزا عبدالوهاب (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب- در جزو غائبین از شاهزاده سلیمان میرزا و حاج عزالممالک اسمی برده نشده است.

رئیس ـ ایشان جزو وزرا هستند رسم نبوده است که جزو غائبین بنویسند بعد از این که اعتبار نامه‌شان گذشت تکلیفشان معلوم شد آن وقت اگر غایب بودند جزو غائبین نوشته می‌شود. صورت مجلس عیبی ندارد؟

(گفته شد خیر)

رئیس ـ دستور این جلسه رسیدگی به بقیه راپورت‌های شعبه است

آقای داوود (احضار برای قرائت راپورت)

(آقای داور ـ راپورت شعبه ششم راجع به نمایندگی آقای مصدق‌السلطنه به شرح آنی قرائت نمودند).

شعبه ششم به دوسیه انتخابات راجع به نمایندگی آقای مصدق‌السلطنه رسیدگی کرده و خلاصه آن را به عرض مجلس مقدس می‌رساند.

انتخابات طهران در ۲۵ شعبان ۱۳۴۱ شروع و در ۱۸ ربیع‌الاول ۴۲ ختم شد.

مجموع آراء مأخوذه ۱۹۹۲۷ رأی و از این عده آقای مصدق‌السلطنه با ۳۵۶۶ رأی حائز اکثریت شدند چون در باب انتخابات طهران راجع به نمایندگی آقای مصدق‌السلطنه شکایتی نرسید. انجمن نمایندگی ایشان را اعلام داشته و شعبه نیز پس از دقت در دوسیه طهران انجمن را تصویب و نمایندگی آقای مصدق‌السلطنه را تصدیق می‌نماید.

رئیس ـ نسبت به این راپورت ایرادی هست یا خیر؟

(گفته شد خیر)

رئیس ـ رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای مصدق‌السلطنه از طهران آقایانی که وکالت ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

رئیس ـ تصویب شد آقای مشیر معظم

(احضار برای قرائت راپورت)

(آقای مشیر معظم راپورت شعبه سوم را راجع به نمایندگی آقای میرزا سلیم خان ایزدی به مضمون ذیل قرائت نمودند).

شعبه سوم دوسیه انتخابات فراچه داغ و توابع رسیدگی نموده انجمن نظاره در تاریخ هفتم ربیع‌الثانی ۱۳۴۲ تشکیل و از هشتم جمادی‌الاول تا ۱۷ شهر مزبور تعرفه توزیع و از ۱۹ تا ۲۴ ماه مزبور اخذ آراء شده از ۱۰۶۱۷ ورقه تعرفه توزیع شده ۱۰۲۷۹ ورقه رأی اخذ شده در درجه اول حضرت اشرف آقای سردار سپه با ۶۳۱۰ رأی حائز اکثریت بوده‌اند ولی چون حضرت معظم‌الیه به موجب تلگراف ۱۵۲۹۷ ایالت آذربایجان به ملاحظه قبول نمایندگی ساری از نمایندگی فرا چه داغ استعفا داده‌اند. لهذا آقای میرزا سلیم خان ایزدی که در درجه دوم و دارای ۳۹۸۴ رأی بوده حائز اکثریت شده انجمن نظارت مرکزی فراچه داغ صحت نمایندگی مشآراءلیه را تصدیق نموده شعبه سوم هم چون جریان انتخابات فراچه داغ را موافق قانون دانسته و هیچ نوع شکایتی ملاحظه نشد نمایندگی آقای میرزا سلیم خان ایزدی را به اکثریت نام تصدیق می‌نماید.

رئیس ـ رأی گرفته می‌شود به وکالت آقای میرزا سلیمان ایزدی از فراچه داغ

آقایانی که صحیح می‌دانند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد آقای داور (احضار برای قرائت راپورت)

(آقا داور ـ راپورت شعبه ششم را راجع به نمایندگی آقا شیخ محمدعلی الموتی به شرح ذیل قرائت نمودند)

شعبه شش انتخابات قزوین راجع به نمایندگی آقای آقا شیخ محمد الموتی رسیدگی کرده و خلاصه آن را به عرض مجلس می‌رساند.

انتخابات قزوین موافق قانون جریان پیدا کرده مجموع آراء مأخوذه ۱۹۸۷۷ و از این عده آقای آقا شیخ محمدعلی الموتی به اکثریت ۱۰۳۹۸ رأی در درجه اول انتخاب شده‌اند.

چون شکایت را انجمن وارد ندیده و جواب‌های قانونی به معترضین داده و صحت انتخابات قزوین را تصدیق کرده شعبه پس از مطالعه دوسیه نظر انجمن را تصویب کرده و نمایندگی آقای الموتی رأی می‌دهد.

رئیس ـ آقایانی که صحت انتخابات آقای الموتی را از قزوین تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

اکثر ثیام نمودند

رئیس ـ تصویب شد

آقای داور (احضار برای قرائت راپورت)

(آقای داور ـ راپورت شعبه شش را راجع به انتخابات فاو دآراءب به شرح ذیل خواندند)

شعبه ۶ به دوسیه انتخابات فاوداراب رسیدگی کرده خلاصه استنباطات خود را به عرض مجلس مقدس می‌رساند.

انتخابات فاو داراب در ۲۱ ثور ۱۳۰۲ شروع و اول سرطان ختم مجموع آراء مأخوذه دو حوزه فاودآراءب ۴۵۴۴ رأی و آقای حاج میرزا احمدخان مشیر اعظم به اکثریت ۴۲۳۴ رأی به نمایندگی معین شده‌اند.

نظر به این که اولا مطابق صورت مجلس در جریان انتخابات آنجا نقصی مشاهده نگردیده.

ثانیاً ـ در مدت قانونی که انجمن نظار برای وصول شکایات نشسته شکایتی نرسید. و نیز در مادهاول افتتاح مجلس شکایتی نیامده شعبه صحت نمایندگی آقای حاج میرزا احمدخان مشیراعظم را تصدیق می‌نماید.

رئیس ـ اشخاصی که وکالت آقای مشیر اعظم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند.

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای داور راپورت راجع به انتخابات قم را به شرح ذیل قرائت کردند)

شعبه ۶ دوسیه انتخابات قم را تحت مطالعه قرار داده راپورت ذیل را به عرض مجلس شورای ملی می‌رساند.

انجمن نظار انتخابات قم در تاریخ ۲۷ شهر شعبان ۱۳۴۱ با نظارت حکومت تشکیل پس از ۱۵ روز که مدت اعلان بود از ۲۵ رمضان شروع به توزیع تعرفه نموده و در مدتی که برای توزیع تعرفه معین نموده بودند ۷۱۴۴ ورقه تعرفه توزیع و در ظرف پنج روز ۵۸۸۵ ورقه اخذ و از مجموع آراء مأخوذه آقای حاج میرزا علی رضا در درجه اولی دارای ۳۱۵۶ رأی بوده و چون شکایتی در هفته اولی رسیده بود انجمن وارد ندانسته خاتمه انتخابات و نمایندگی آقای حاج علی‌رضا را به اکثریت ۳۱۵۶ رأی اعلام نموده است.

شعبه ۶ پس از دقت کامل صحت جریان انتخابات قم و نمایندگی آقای حاج میرزا علی‌رضا را به اکثریت تصدیق می‌نماید.

رئیس ـ کسانی که وکالت آقای حاج میرزا علی را از قم تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

اغلب برخاستند.

رئیس ـ تصویب شد.

آقای مشاراعظم احضار برای قرائت راپورت.

آقای مشاراعظم راپورت شعبه پنجم را راجع به نمایندگی آقایان آقا سیدکاظم و شیخ‌الرئیس به شرح ذیل قرائت نمودند. در تاریخ غره محرم انجمن نظار یزد به شرحی که در صورت مرسوله ملاحظه شد تشکیل گردید. و به مجرد انجام وظایف داخلی اهالی را از ایام و اوقاتی که برای توزیع تعرفه و استرداد رأی معین کرده بودند به وسیله نشر اعلان آکاه نموده و در موقع خود نیز به طوری که وعده داده بودند عمل کرده و بر طبف توضیحات مندرجه در صورت مجلس از روزی که به نشر اعلان مبادرت شده است تا آخرین روزی که آراءئ را استرداد نموده‌اند هیچ مهمی که جالب توجه و موجب قابل باشد وقوع نیافته و فقط در ایام اولیه تشکیل انجمن قبل از این که به توزیع تعرفه شروع شود عده به عنوان تحصن و مخالفت با اعضاء انجمن در تلگرافخانه مجتمع و با مقام ریاست وزرا مخابراتی نموده‌اند و این اختلاف هم به زودی مرتفع گردیده و دوامی ننموده است. پس از آن دیگر امر فوق‌العاده در گردش ایام انتخابات بروز نکرده و اعضاء انجمن و مأمورین حکومتی در ایفاء وظیفه جهد و مراقبتی که شایسته و لازم بوده است داشته و در تاریخ ۲۴ جمادی‌الاولی نتیجه انتخابات معلوم و هیئت نظار مراتب را به حکومت اطلاع داده و پس از نشر اعلان و معرفی نمایندگان به عامه مدتی هم که لازم بوده است برای رسیدگی به شکایت تشکیل جلسات داده و شکایات قابل ملاحظه به انجمن نرسیده. علیهذا صحت نمایندگی آقایانی که حائز اکثریت شده‌اند به تصدیق هیئت مذکور و حکومت محل رسیده است و چون در سایر اوراق دوسیه انتخابات یزد اوراقی که نافی مفاد صورت مجلس باشد ملاحظه نشد اعضاء شعبه پس از مشاوره و تعمق وافی در مستخرجات دوسیه اقدامات هیئت نظار و حکومت جریان انتخابات یزد را مطابق قانون دانسته و نسبت به آقایان آقا سیدکاظم و آقا شیخ هادی شیخ‌الرئیس چنین رأی می‌دهند که نظر به رعایت مقررات قانونی در تمام مراحل انتخابات یزد ـ نمایندگی ۲ نفر آقایان مذکور از طرف اهالی آن ولایت کاملا صحیح و قانونی بوده است.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به وکالت آقای آقا سید کاظم از یزد آقایانی که وکالت ایشان را تصدیق می‌کنند قیام فرمایند.

اغلب نمایندگان قیام نمودند.

رئیس ـ تصویب شد.

آقایانی که با وکالت آقای شیخ‌الرئیس یزدی موافتند قیام نمایند.

(جمع کثیری قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد.

آقای مشاراعظم (احضار برای قرائت راپورت)

(آقای مشاراعظم راپورت شعبه پنجم را راجع به نمایندگی آقای آصف الممالک به شرح ذیل قرائت نمودند)

در شهر کرمان و توابع مطابق اصول مقرره نظامنامه انتخابات اقدامات مقدماتی در نشر اعلان و دعوت اهالی به انجام وظایف ملی خودشان در انتخاب نمایندگان دوره پنجم تفتینیه در تاریخ یکشنبه دهم شوال به عمل آمده و دفتر جامع صورت جلسات هیئت نظار و وقایع هر روزه گواهی می‌دهد دفتر مزبور در شعبه ۵ قرائت و تمام قضایائی که در زمان انتخابات کرمان رخ داده است اطلاع حاصل گردیده است یادداشت‌های دقیقی که در صورت جلسات راجع به کلیه اقدامات مستلزمه امر ملاحظه شد وافی برای تصدیق صحت جریان انتخابات این ایالت می‌باشد و به علاوه وقت فوق‌العاده که هیئت نظار برای دریافت شکایات پس از ختم انتخابات داشته‌اند بیشتر مؤید این حسن جریان است در اوراقی که هیئت نظار و ایالت در مقابل انواع شکایات مخالفین تنظیم نموده‌اند ادله و براهین قانونیه مهمی مندرج است که خلاف اظهار شکایت کنندگان را واضح می‌دارد. تلگرافات و نوشته‌جاتی هم که در دوسیه امر ضبط است اعضاء شعبه را تمام دقایق جریان انتخابات کرمان مطلع نموده و عموماً صاحب این عقیده شده‌اند که مخالفین با اساس انتخابات و جریان منظم آن هیچ نوع اعتراض مؤثری نتوانسته‌اند وارد نمایند و هیچ تردیدی نیست که شکایات معترضین در مقابل استدلالات قانونیه هیئت نظار و ایالت فوقی نداشته و آنچه در اوراق شکوائیه به عنوان اعتراضی قانونی بر اقدامات ایام انتخابات درج کرده‌اند در لوایح جوابیه مواجه با ادله و براهینی شده است که قوت آن بطلان اعتراضات مزبور را واضح می‌دارد و لهذا اعضاء شعبه با التفات به این نکته که ارجاع رسیدگی به دوسیه انتخابات کرمان فقط در مورد یک نفر از نمایندگان آقای آصف‌الممالک محدود و منحصر بوده است متفقاض چنین رأی می‌دهند که: نظریه صحت جریان انتخابات کرمان در شهر و توابع و وصول تلگرافات و مکاتیب رضایت آمیز اهالی و نظر به مراقبت و دقت وافی هیئت نظار و دریافت شکایات و ذکر ادله مبطله نمایندگی آقای آصف الممالک که مطابق توضیحات مندرجه در صورت مجلس با اکثریت ۹۳۳۶ رأی در تاریخ ۲۸ محرم انجام پذیرفته است کاملاً مطابق قانون و تصدیق انجمن نظار و ایالت نسبت به صحت نمایندگی ایشان در حدود صلاحیت قانونی متفق و غیرقابل تردید است.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به نمایندگی آقای آصف‌الممالک از کرمان آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد آقای مشاراعظم بفرمایند.

(آقای مشاراعظم راپورت شعبه پنجم را راجع به نمایندگی آقای صدرالادباء در سمنان به شرح آتی قرائت نمودند)

دوسیه انتخابات سمنان و دامغان و حوزه‌های منضمه در شعبه ۵ قرائت شد.

در اساس جریان انتخاب این دو محل و حوزه‌های ضمیمه دقت‌های لازمه از طرف مأمورین حکومتی و هیئت نظار به عمل آمده در آغاز و انجام امر رعایت اصول مقرره را نموده‌اند ـ در صورت مجلس هیئت نظار سمنان که حوزه اصلی شمرده می‌شود جریان امر انتخابات آن ولایت قید شده و صحت نمایندگی آقای صدرالادبا پاسائی را تصدیق نموده‌اند از مطالعه دوسیه‌های مربوطه هم برای اعضاء شعبه ۵ نظری جز تصدیق عقیده هیئت نظار و حکومت محلیه پیدا نشده اعتراضات و شکایت واصله حائز نکاتی که بتواند باعث ایجاد نظر مخالفی بنماید نبود. خصوصاً اهتمام و مراقبتی که از طرف مأمورین محلی در محسن جریان انتخاب این ولایت به عمل آمده است کاملاً مدلل می‌دارد که انتخابات سمنان و دامغان در هر مورد مطابق منظور قانونی اهالی جریان داشته و در موقع تقسیم تعرفه و اخذ آراء در هر دو محل هیئت نظار و مأمورین دولتی کاملاً مراقب بوده‌اند که هیچ نوع دسیسه و عمل مخالف قانونی را نباید و چون تحقیق و دقت در دوسیه‌های انتخابات سمنان و دامغان بوجه کافی در شعبه به ۵ به عمل آمده و در تمام موارد انتخابات این ولایت رسیدگی‌های کافیه شد اعضاء شعبه اقدامات قانونی هیئت نظار و مأمورین محلی را در حدود وظایفی که داشته‌اند صحیح دانسته و نمایندگی آقای صدرالادبا را تصدیق می‌نمایند.

رئیس ـ اشخاصی که با وکالت آقای صدرالادبا از سمنان موافقند قیام فرمودند.

اکثر قیام نمودند

رئیس ـ تصویب شد.

(آقای داور احضار و راپورت شعبه ششم را راجع به نمایندگی آقای دست‌غیب به شرح آتی خواندند)

شعبه ۶ به دوسیه انتخابات عباسی رسیدگی کرده و خلاصه آن را به عرض مجلس مقدس می‌رساند.

انتخابات عباسی در ۲۸ جوزا ۱۳۰۲ شروع و در چهاردم سنبه ختم شده مجموع آراء مأخوذه ۳۷۹۹ و از این عده آقای آقا سید محمد باقر دستغیب ۲۷۴۰ رأی حائز اکثریت شده‌اند انجمن نظار در مدت قانونی برای وصول شکایات نشسته و چون شکایت نرسیده صحت جریان را تصدیق و به نمایندگی آقای آقای آقا سید محمد باقر دستغیب را اعلام نمود.

شعبه نیز پس از دقت و رسیدگی در دوسیه رأی انجمن نظار را تصدیق و به نمایندگی آقای دستغیب رأی می‌دهد.

رئیس ـ کسانی که وکالت آقای دستغیب را قبول می‌کنند قیام فرمایند.

(عده کثری قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد.

آقای داور (مجدداً راپورت شعبه ششم را در خصوص نمایندگی آقای بنان‌السلطان به شرح ذیل قرائت کردند)

شعبه ششم به دوسیه انتخابات قمشه رسیدگی کرده و خلاصه آن را به عرض مجلس می‌رساند:

انتخابات قمشه در ۶ ربیع‌الاول ۱۳۰۲ شروع و در ششم جمادی‌الثانیه خاتمه یافت.

مجموع آراء مأخوه ۹۲۸۰ از این عده آقای بنان‌السلطان با ۴۹۲۱ رأی حائز اکثریت شد.

انجمن نظار پس از رسیدگی به شکایات چون آن شکایات را وارد ندیده به صحت جریان انتخابات قمشه و نمایندگی آقای بنان‌السلطان رأی داده. شعبه نیز رأی انجمن را تصویب کرده و به نمایندگی آقای بنان‌السلطان رأی می‌دهد.

رئیس ـ رأی می‌گیریم.

مدرس مخالفم.

مدرس ـ بلی

رئیس ـ می‌ماند برای روز شنبه.

(آقای مشر معظم احضار و راپورت شعبه سوم را راجع به وکالت آقای میرزا یدالله خان به شرح ذیل قرائت نمودند)

شعبه سوم دوسیه انتخابات ساوجبلاغ و شهریار رسیدگی نموده انجمن نظارت مرکزی ساوجبلاغ و شهریار در تاریخ چهارم ذی‌قعده ۱۳۴۱ تشکیل و از ششم ذی‌قعده اعلان داده شده از هفدهم ذی‌قعده الی دوم ذی‌حجه در ساوجبلاغ و از ۲۹ ذی‌قعده الی پنجم ذی‌حجه در برغان و از ۱۶ محرم الی ۲۲ مجرم در شاتعار و از ۲۱ ذی‌قعده الی سلح ذی‌قعده در شهریار وزیع تعرفه شده و چون انجمن شهریار به واسطه یک قسمت از شکایت اهالی در اول ذی‌حجه تعطیل شده مجدداً در تاریخ ۱۶ ربیع‌الثانی الی ۲۳ ماه مزبور ۱۳۴۲ توزیع تعرفه شده عده کلیه تعرفه توزیع در ساوجبلاغ و شهریار و حوزه‌های جزو ۹۶۳۱ ورقه و کلیه آراء مأخوذه ۸۲۷۷ ورقه بوده آقای میرزا یدالله خان به اکثریت ۳۳۸۲ رأی حائزا اکثریت شده انجمن نظارت صحت انتخاب ایشان را تصدیق نموده شعبه سوم هم پس از رسیدگی کامل چون جریان انتخابات را بر طبق قانون دانسته و شکایتی راجع به انتخاب آقای میرزا یدالله خان ملاحظه ننموده به اکثریت نمایندگی مشآراءلیه را تصدیق می‌نماید.

رئیس ـ از کسانی که وکالت آقای میرزا یدالله خان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد.

«ایضاً آقای مشیر معظم راپورت شعبه ؟؟ را راجع به انتخابات کمره و محلات به شرح آتی خواندند»

شعبه سوم به دوسیه انتخابات محلات و کمره رسیدگی نموده به ترتیب ذیل انتخابات محال مزبور شروع و خاتمه یافته.

۱ـ انجمن نظارت ۲۵ شهر صیام ۱۳۴۱ مطابق ۲۱ برج نور ۱۳۰۲ بر طبق قانون انتخابات تشکیل»

۲ـ از نهم شوال به بعد شروع به دادن تعرفه در تمام حدود کمره و محلات نموده.

۳ـ در تاریخ ۱۱ و ۱۲ ربیع‌الاول ۱۳۴۲ استخراج آراء در حدود قانون به عمل آمده و از ۵۰۶۶ کلیه آراء ۴۳۴۸ رأی ؟؟ شاهزاده امیر حشمت بوده انجمن نظارت صحت انتخابات مشارالیه را تصدیق و شعبه هم پس از رسیدگی و مداقه کامل چون جریان انتخاب را در حدود قانون دانسته شکایتی هم مشاهده نشد به اتفاق نمایندگی آقای امیرحشمت را تصدیق می‌نماید.

رئیس ـ آقایانی که صحت نمایندگی آقای امیرحشمت را تصدیق می‌کنند قیام نمایند.

(بیشتر نمایندگان برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد.

آقای مشیراعظم (برای قرائت راپورت احضار و راپورت شعبه دو را راجع به نمایندگی آقای میرزا شهاب‌الدین قرائت نمودند)

شعبه سوم به دوسیه انتخابات رفسنجان رسیدگی نموده در تاریخ ۱۷ ذی‌حجه ۱۳۴۱ بر حسب دعوت حکومت انجمن نظار تشکیل شده و اعلان انتخابات را ترتیب داد ما از تاریخ ۲ محرم ۱۳۴۲ تا غروب ۱۳ محرم شروع به دادن تعرفه نموده ۲۵۰۳ ورقع توزیع و از ۱۴ محرم تا ۱۷ ماه مزبور ۲۲۱ ورقه اخذ شده در حوزه‌های جزو هم بر طبق قانون ۶۲۴۷ ورقه تعرفه توزیع و ۶۱۱۲ رأی اخذ شده و در ۱۴ شهر صفر استخراج آراء کلیه حوزه‌ها اختتام یافته مجموع تعرفه توزیع شده ۷۸۵۰ ورقه و مجموع آراء مأخوذه ۸۳۲۲ ورقه و آقای آقا میرزا شهاب‌الدین با ۸۰۳۱ رأی حائز اکثریت شده‌اند انجمن دو هفته برای وصول رسیدگی به شکایات نشسته ولی ون ابداً شکایتی نرسیده صحت انتخابات را تصدیق نموده و در ۱۴ ربیع‌الثانی اعتبارنامه را امضا نموده‌اند ولی پس از افتتاح مجلس مقدس چندین ورقه شکایت به شعبه سوم رسیده لکن شعبه پس از رسیدگی و مداقه کامل شکایات را وارد و مؤثر ندانسته صحت انتخابات رفسنجان و نمایندگی آقای آقا میرزا شهاب را به اکثریت تصدیق می‌نماید.

رئیس ـ آقایانی که وکالت آقای آقا میرزا شهاب را تصویب می‌کنند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شده

آقای مشیرمعظم (احضار)

(آقای مشیرمعظم راپورت شعبه سوم را راجع به نمایندگی آقای امیر اشرف به شرح ذیل قرائت نمودند)

شعبه سوم به دوسیه انتخابات خمسه رسیدگی نموده هیجدهم ربیع‌الاول ۱۳۴۲ انجمن نظار تشکیل یافته و از دوم ربیع‌الثانی به دادن تعرفه شروع و تا پانزدهم جمادی‌الثانیه استخراج آراء خاتمه یافته مجموع آراء مأخوذه ۱۸۰۴۳ ورقه بوده و از این عده آراء آقای امیراشرف با ۹۸۵۲ رأی حائز اکثریت شده‌اند. انجمن نظارت مرکزی خمسه پس از یک هفته که برای دریافت شکایات نشسته و شکایتی نرسیده در هفته دوم صحت جریان انتخابات را تصدیق و نمایندگی آقای امیر اشرف را اعلام نموده شعبه سوم هم پس از رسیدگی چون شکایتی مشاهده ننموده و جریان انتخابات را صحیح دانسته‌اند لذا صحت انتخاب آقای امیر اشرف را به اکثریت تصدیق می‌نماید.

رئیس ـ اشخاصی که وکالت آقای امیراشرف را از زنجان تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد.

آقای آقا شیخ جلال‌الدین.(آقای آقا شیخ جلال‌الدین راپورت شعبه دوم را راجع به نمایندگی آقای عمادالسلطنه به شرح ذیل قرائت نمودند)

در تاریخ ۱۷ برج سنبله ۱۳۰۲ مطابق ۲۷ محرم ۴۲ بر حسب انتخاب آقای امیر اقتدار جمکران اصفهان آقایان:

صدرالعلماء و حاج میرزا حسین خان و میرزا فضل‌الله خان و حاج سیدمحمدحسن بنکدآراء و آقا ملا مهدی دواتگر و آقای صدرالسادات و آقا ضیاءالدین ساکنین اصفهان در حدود ماده ۸ الی ۱۲ قانون انتخابات برای انجمن نظارت مرکزی حوزه انتخابات اصفهان معین شده‌اند و انجمن مذکور بر طبق قسمت اخیر ماده ۸ قانون مزبور در انجمن جز یکی در (اردستان) و دیگری (قهپایه) تشکیل داده انجمن‌های سه گانه پس از تعیین هیئت رئیسه اعلان انتخابات را موافق ماده ۲۱ قانون فوق‌الذکر منتشر و در ظرف ۱۵ روز ابتدا از دوم ربیع‌الاول مطابق ۲۰ میزان ۳۰۲ در شهر و بلوک اوراق تعرفه توزیع و در ظرف پنج روز در حدود ماده ۲۵ الی ۳۵ (۱۶۰۰۸) رأی مأخوذه داشته و در نتیجه به اکثریت نسبی ۵۴۸۲ رأی آقای اعتمادالسلطنه برای نمایندگی دوره پنجم مجلس شورای ملی در حدود ما ۳۰ الی ۳۷ انتخاب می‌شوند انجمن نظارت پس از اتمام عمل انتخابات دو هفته برای قبول اعتراضات و رسیدگی تشکیل نظر به این که شکایات را وارد ندانسته صحت انتخابات معزی‌الیه را در صورت مجلس و اعتبارنامه تصدیق نموده.

شعبه دوم پس از مراجعه به صورت مجلس و دوسیه انتخابات و تطبیق امهار اعتبارنامه با امهار صورت مجلس اشکال مؤثری در جریان انتخابات مشاهده ننموده به اکثریت آراء صحت جریان انتخاب آقای عمادالسلطنه را تصویب می‌نماید.

رئیس ـ اشخاصی که وکالت آقای عمادالسلطنه را از اصفهان قبول می‌کنند قیام فرمایند.

(عده کثیری برخاستند)

رئیسـ تصویب شد.

(آقای آقا شیخ جلال‌الدین احضار و راپورت شعبه دوم را راجع به نمایندگی آقای ضیاءالاطباء)

(از تربت حیدری به شرح ذیل آتی خواندند)

در تاریخ ۷ برج اسد مطابق ۱۵ ذی‌حجه ۱۳۴۱ بر حسب تعین حکومت تربت حیدری انجمن نظارت مرکزی تشکیل پس از انتخاب هیئت رئیسه مطابق ماده ۲۱ قانون انتخابات اعلانات انتخابیه را در تاریخ ۲۲ ذی‌حجه منتشر و با موافقت ماده ۸ قانون مزبور ۹ انجمن جزء را به تصویب حکومت محل معین می‌نماید و انجمن نظارت مرکزی در مدت ۱۷ روز ابتدا از ۱۴ محرم ۱۳۴۲ ۱۸۱۰ ورقه تعرفه در شهر و حومه توزیع و اخذ آراء نموده و انجمن‌های فرعی تا تاریخ ۱۵ صفر ۱۳۴۲ عملیات انتخابیه را از قبیل توزیع تعرفه و اخذ آراء خاتمه داده و انجمن نظارت مرکزی از روز ۱۱ صفر شروع به اخذ آراء نموده و تا غره ربیع‌الاول قرائت آراء را خاتمه داده در نتیجه آقای ضیاء‌الاطباء به اکثریت ۴۱۶۱ رأی از ۸۲۵۷ رأی به نمایندگی دوره پنجم انتخاب می‌شوند انجمن نظارت پس از ختم انتخابات وصول شکایات و رسیدگی به آن در ظرف ۲ هفته نظر بعدم ورود اعتراضات صحت جریان انتخاب آقای ضیاء‌الاطباء را تصدیق نموده.

شعبه ۲ نیز پس از مدتی در دوسیه‌های انتخابات و صورت مجلس و تطبیق امهار اعتبارنامه با امهار صورت مجلس نظر بعدم مشاهده اعتراضاتی که بطلان انتخابات را ایجاب نماید صحت جریان انتخاب آقای ضیاءالاطباء را تصویب و تصدیق می‌نماید.

رئیس ـ آقایانی که وکالت آقای ضیاء‌الاطباء را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد آقای ملک الشعراء

(احضار برای قرائت راپورت راپورت شعبه اول را راجع به نمایندگی آقای حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی و احتشام‌الحکماء از اصفهان به شرح ذیل قرائت کردند)

انتخابات اصفهان به تاریخ ۲۷ محرم ۱۲۴۲ شروع شده به تاریخ ۴ صفر اعلام انتخابات در شهر منتشر و از دوم شهر ربیع‌الاول تا ۱۶ همان ماه به توزیع تعرفه مشغول و از ۱۷ ربیع‌الاول تا ۲۱ همان ماه به اخذ آراء پرداخته انجمن‌های فرعیه نیز دو اردستان قهپایه و بلوک رودشین تشکیل و مجموع تعرفه‌هائی که در شهر و نقاط فرعی توزیع شده ۱۹۵۴۱ ورقه و مجموع آراءئی که برگشته بعد از وضع آراء باطله و کسورات ۱۶۰۰۸ رأی بوده است انجمن اصفهان بعد از ختم اخذ آراء شهر و نقاط فرعی به واسطه رفع خستگی و کسالت اعضاء انجمن مدت ۱۶ روز تعطییل نموده در ۹ ربیع‌الثانی به قرائت آراء شروع و بالنتیجه حضرت اشرف آقای سرد ارسپه رئیس الوزراء به اکثریت ۸۰۹۹ رأی و آقای عمادالسلطنه به اکثریت ۵۴۸۲ و آقای احتشام‌الحکماء به اکثریت ۵۰۷۴ رأی انتخاب شده‌اند و چون حضرت اشرف آقای سردار سپه رئیس‌الوزراء وکالت شهر ساری را قبول فرموده بودند انجمن نظار آقای حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی را که در درجه دوم به ۴۸۸۱ رأی حائز اکریت بودند به وکالت اصفهان اعلان و اعتبارنامه نمایندگان به ضمیمه صورت مجلس بعد از طی مدت قانونی بر طبق مقررات قانون به صحه نظار و حکومت محل رسیده است. در ضمن جریان انتخابات اصفهان شکایاتی به انجمن رسیده و نظیر همان شکایات به مجلس نیز واصل شده ولی انجمن نظار جریان انتخابات را بر وفق قانون دانسته و شکایات مزبور را بلا مدرک و قابل توجه قرار نداده بود. در شعبه نیز بعد از مطالعات و مراجعه به مدارک و جریان انتخابات شکایت مزبور را وارد نیافته به اکثریت آراء صحت انتخابات اصفهان و نمایندگی آقای احتشام‌الحکماء و آقای حاج میرزا یحیی‌دولت‌آبادی را تصویب می‌نماید.

رئیس ـ اشخاصی که با وکالت آقای احتشام الحکماء را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(عده کثیری برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد.

آقایانی که نمایندگی آقای دولت‌آبادی را...

مدرس ـ مخالفم

رئیس ـ آقای دولت‌آبادی؟ مدرس بلی مخالفم

رئیس ـ آقای شیخ جلال‌الدین. (احضار)

(راپورت شعبه دوم را راجع به نمایندگی آقای معظم‌السلطان به شرح ذیل خواندند)

به تاریخ لیله ۲۸ رمضان المبارک ۴۱ مطابق ۲۵ تور بر حسب دعوت حکومت گلپایگان و خوانسار انجمن نظارت مرکزی انتخابات در گلپایگان تشکیل و نظر به ماده ۸ قانون انتخابات انجمن نظار مرکزی انجمن خوانسار را تعیین و ۲ انجمن مذکور در حدود ماده ۲۱ اعلانات انتخابیه را منتشر و در بیست و یکم شوال ۴۱ در ظرف ده روز ۴۰۵۵ ورقه تعرفه در گلپایگان توزیع و در تاریخ بیست و هشتم شوال در ظرف ۸ روز ۲۲۲۳ ورقه در خوانسار توزیع و در حدود قانون در ظرف پنج روز آراء را مأخوذه داشته و در حدود ماده ۳۰ الی ماده ۳۷ استخراج آراء نموده و در نتیجه آقای آقا میرزا محمدخان معظم السلطان به اکثریت ۳۲۱۵ رأی از ۶۰۸۶ رأی به نمایندگی دوره پنجم انتخاب می‌شوند انجمن نظار مرکزی در مدت مقرره قانون شکایات را قبول و رسیدگی نموده نظر بعدم ورود اعتراضات صحت انتخاب را تصد؟؟ و اعتبار نامه نمایندگی معزی‌الیه را تصدیق می‌نماید. شعبه ۲ پس از رسیدگی به صورت مجلس و دوسیه‌های انتخاب اشکال مؤثری در جریانات انتخابات ملاحظه ننموده به اکثریت آراء صحت نمایندگی آقای معظم السلطان را تصدیق می‌نماید.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به وکالت آقای معظم‌السلطان.

آقایانی که وکالت ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای ملک‌الشعراء

احضار برای قرائت راپورت

(آقای ملک‌الشعراء راپورت راجع به انتخابات کرمانشاه دائر به وکالت آقای سالار اشرف به شرح آتی خواندند)

انتخابات کرمانشاه روز دوشنبه سوم ذیقعده ۴۱ شروع شد. اعلان انتخابات در شهر منتشر و به اطراف نیز ارسال گردیده مدت دادن تعرفه را پانزده روز و مدت بین دادن تعرفه و نشر اعلان بیست و یک روز قرار داده و چون نسبت به کمی مدت توزیع تعرفه اعتراضاتی به انجمن نظار رسیده بود مدت دادن تعرفه را یک ماه (از ۲۳ ذی‌قعده الی ۲۲ ذی‌حجه) مقرر داشته و مأمورین به نقاط پنجگانه ذیل کنگاور ـ سنقر و گلپائی هر سین ـ کزند ـ قصر شیرین اعزام و به واسطه ورود آیات الله توزیع تعرفه چند روز عقب افتاده از ۲۹ ذی‌قعده مشغول توزیع تعرفه شده در شهر و حومه مدت بیست و پنج روز مقدار نوزده هزار و پانصد و نود و هشت تعرفه تسلیم گردید. و از ۲۳ ذی‌حجه تا ۲۸ به اخذ آراء در شهر شروع و از تعرفه‌های فوق‌الذکر مقدار هیجده هزار و یکصد و پنجاه رأی اخذ و تا ۱۶ محرم به واسطه ایام عاشورا انجمن تعطیل و از تاریخ شانزدهم محرم شروع به استخراج آراء شد. صندوق بلوکات نیز متوالیاً رسیده هر یک جداگانه استخراج و روی هم رفته تعرفه‌های شهر و حومه به سی و هفت هزار و پانصد و نود و هشت ورقه بالغ و از این عده سی و پنج هزار و یکصد و سیزده ورقه رأی مأخوذ و پس از استخراج کل آراء مذکوره در فوق آقایان ذیل حائز اکثریت بوده‌اند.

شاهزاده نصرت‌الدوله ۲۲۴۸۱

آقای امیر کل ۲۱۷۰۰

سالار اشرف ۱۶۹۲۶

آقا سیدحسن اجاق ۱۶۸۵۱

انجمن نظار بعد از تشخیص اکثریت نمایندگان مدت قانونی وصول و رسیدگی به شکایات را طی کرده و شکایاتی که رسیده انجمن آنها را بی مدرک شمرده و اعتراضاتی نیز در سوء جریان انتخابات کردند و صندوق و صورت مجلس آنها رسیده و مورد دقت انجمن شده و بالاخره انجمن به قرائت آراء مزبور رأی می‌دهد. شعبه اول مدارک ثابتی در شکایات نتوانست به دست آورد ولی در اعتراضات مربوطه به صندوق کرند و اشکالاتی که به نظر رسید تأمل و دقت کرده تا درجه آن را وارد دانست معذلک چون به فرض الغاء یا تجدید انتخابات کرند به اساس اکثریت حاصله خللی وارد نمی‌ساخت صحن انتخابات کرمانشاه و وکالت آقای سالار اشرف را تصویب می‌نماید.

رئیس ـ رأی می‌گیریم...

ناصرالاسلام ـ مخالفم.

رئیس ـ محول می‌شود به روز شنبه.

آقای ملک‌الشعراء

(احضار برای قرائت راپورت)

(ایضاً آقای ملک‌الشعراء راپورت راجع به انتخاب شاهزاده فتح الله میرزا را از سراب و گرم رود به شرح ذیل قرائت کردند)

انتخابات سر آب و گرم رود به تاریخ غره جمادی‌الاولی ۴۲ شروع شده و در همان تاریخ اعلان انتخابات در سر آب که مرکز آن حوزه بوده است منتشر و انجمن فرعی با اعلان و تعرفه به گرمرود اعزام. روز توزیع تعرفه ۱۱ جمادی‌الثانی و روز ختم توزیع تعرفه ۲۶ و از روز ۲۶ تا غره جمادی‌الاخری به اخذ آراء پرداخته و روز ۲ جمادی‌الاخری شروع به استخراج آراء نموده از کلیه هفت هزار ورقه که در سراب و گرم رود توزیع گردیده بود ۶۷۲۷ رأی برگشته از آراء مزبور حضرت اشرف آقای رئیس الوزراء به اکثریت ۴۰۲۲ رأی انتخاب شده و چون بر حسب اطلاع وزارت داخله معظم‌له وکالت ساری را قبول فرموده بودند بر حسب ماده ۳۴ قانون انتخابات انجمن مرکزی وکالت شاهزاده فتح‌الله میرزا را که در درجه دوم دارای ۲۷۰۴ بوده‌اند اعلان داشته اعتبارنامه به معزی‌الیه داده است شعبه اول نظر به این که شکایت و اشکالی نیافت به اکثریت آراء وکالت شاهزاده فتح‌الله میرزا را از حوزه سراب و گرمرود آذربایجان تصویب نموده اینک خبر آن را تقدیم مجلس مقدس می‌دارد.

رئیس ـ رأی می‌گیریم

حائری‌زاده ـ بنده مخالفم

رئیس ـ می‌ماند برای جلسه دیگر

(ایضاً آقای ملک‌الشعراء راپورت شعبه اول را راجع به انتخابات ایل قشقائی دائر به وکالت آقای ضیاء‌الواعظین به شرح آتی خواندند)

شعبه اول به دوسیه و صورت مجلس انتخابات ایل قشقائی رسیدگی کرده و جریان آن را قرار ذیل است:

در تاریخ بیستم ربیع‌الاول ۱۳۴۲ انجمن نظار به واسطه این که فیروزآباد معبر قسمت مهم ایل مزبور در آنجا تشکیل و پس از طی مقدمات قانونی و انتشار اعلانات انتخابیه غره ربیع‌الثانی تا دهم را برای توزیع تعرفه تعیین از روز مزبور هیئت نظار مرکزی همه روزه منعقد و به تقسیم تعرفه پرداختند و در مدت ده یوم ۳۰۰۰ ورقه توزیع نموده و چون یک قسمت از ایل مزبور در جره و فراشبند متوقف بودند نظار مرکزی این طور صلاح دیده و رأی داده‌اند که در آنجا نیز انجمن نظارت فرعی تشکیل شود و علیهذا یک نفر از اعضاء هیئت نظار مرکزی را با ۱۲۴۰ ورقه بدجرء اعزام نموده و از روز یازدهم به طوری که قبلاً معین شده بود شروع به اخذ آراء کرده هیئت نظار فرعی جزء نیز به عملیات قانونی شروع و پس از نشر اعلان انتخاب و توزیع تعرفه و اخذ آراء راپورت اقدامات و صورت مجلس خود را به هیئت نظار مرکزی فرستاده و در بیست و دویم جمادی‌الاولی آراء صندوق حوزه جزء ضمیمه صندوق مرکزی شده به استخراج پرداختند و آقای ضیاء‌الواعظین از ۴۲۴۰ رأی مأخوذه با ۱۰۵۲ رأی حائز اکثریت بوده‌اند چون در مدت جریان انتخاب شکایتی نرسیده و عملیات هیئت نظار بر طبق مقررات قانون بوده لهذا شعبه اول به اتفاق صحت جریان انتخابات قشقائی و نمایندگی آقای ضیاء‌الواعظین را تصدیق و راپورت آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ رأی می‌گیریم به وکالت آقای ضیاء‌الواعظین اشخاصی که تصویب می‌کنند قیام نمایند.

(عده کثیری قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای داور

(آقای داور راپورت شعبه ششم را راجع به نمایندگی آقای آقا میرزا آقا خان به شرح ذیل قرائت نمودند)

شعبه ششم به دوسیه انتخابات اردبیل و توابع رسیدگی کرده خلاصه استنباطات خود را به عرض مجلس مقدس می‌رساند:

انتخابات اردبیل و توابع در ۳ جمادی‌الاولی ۱۳۴۲ شروع و در نوزدهم جمادی‌الثانیه ختم شده.

مجموعه آراء مأخوذه قانونی ۲۴۰۴۸ و از آن عده آقای میرزا آقا خان مدیر عصر انقلاب با ۹۸۱۱ رأی حائز اکثریت شدند.

به انجمن نظار در مدت قانونی شکایتی نرسیده و انجمن صحت جریان انتخابات اردبیل و توابع را تصدیق و نمایندگی آقا میرزا آقا خان را اعلام نموده شعبه نیز پس از رسیدگی و دقت در دوسیه رأی انجمن را تصویب و به نمایندگی آقای میرزا آقا خان رأی می‌دهد

رئیس ـ رأی می‌گیریم به وکالت آقای آقا میرزا آقا خان

آقایانی که نمایندگی ایشان را تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. آقای داور

(آقای داور راپورت شعبه ششم را راجع به نمایندگی آقای افشار از ارومیه به شرح ذیل خواندند)

شعبه ششم صورت مجلس و دوسیه انتخابات ارومیه را که به این شعبه رجوع شده بود تحت مطالعه درآورده و خلاصه آن را به عرص مجلس مقدس شورای ملی می‌رساند. انتخابات ارومیه از غره جمادی‌الاولی ۱۳۴۲ شروع و در ۲۲ جمادی‌الثانیه خاتمه یافته کلیه تعرفه که در حوزه‌های انتخابیه آنجا توزیع شده ۱۱۵۰۰۰ و آراء مأخوذه ۱۰۶۷۲ در درجه اول آقای رئیس‌الوزرا به اكثریت ۲۷۵۷ رأی به نمایندگی انتخاب شده‌اند. نظر به این كه آقای رئیس‌الوزرا نمایندگی آنجا را قبول نكرده‌اند مطابق ماده ۴۳ قانون انتخابات آقای افشار به نمایندگی معین شده‌اند چون مطابق دوسیه جریان انتخابات موافق قانون بوده و در مدت قانونی نه به انجمن نظار و نه به مجلس شكایتی نرسیده شعبه ششم نمایندگی آقای آقامیرزا رضاخان افشار را تصدیق و به اعتبار نامه ایشان رأی می‌دهد.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به وكالت آقای میرزارضاخان از ارومیه آقایانی كه وكالت ایشان را تصویب می‌كنند قیام فرمایند.

(عده كثیری قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

آقای مشیرمعظم.

«آقای مشیرمعظم رابرت شعبه سوم راجع‌به نمایندگی آقای شیخ‌العراقین‌زاده از ساری قرائت نمودند.

شعبه سوم به وسیله انتخابات ساری رسیدگی نموده و انتخابات حوزه ساری و توابع از قرار تفصیل ذیل به عمل آمده.

هشتم رمضان ۴۱ انجمن نظار مركزی تشكیل و دوازدهم شهریور جلسه رسمی خود را تشكیل ده روز اعلان انتخاب داده و از روز ۲۴ رمضان تا غروب نهم شوال ۷۴۰۰ ورقه تعرفه توزیع كرده و از روز دهم شوال الی غروب چهاردهم اخذ آراء به عمل آمده معادل ۶۹۸۹ ورقه رأی اخذ شده و در تاریخ پنجم شوال نمایندگان برای شعبات اشرف، سوادكوه، بنیدلی، علی‌آباد، دودانگه، چهاردانگه و چهاردانگه هزارجریب تعیین و اعزام شده در كلیه نقاط فوق ۱۰۶۴۰ ورقه تعرفه توزیع و از كلیه تعرفه‌های توزیع شده در ساری و توابع كه بالغ بر ۲۴۳۴۰ ورقه بوده ۲۲۱۲۰ ورقه رأی اخذ شده ۷ رأی سفید و به اسامی متبركه بوده در نتیجه آقای شیخ‌محمدرضای شیخ‌العراقین‌زاده به اكثریت ۱۰۷۹۲ رأ از ۲۲۰۴۵ رأی به نمایندگی حوزه انتخابیه ساری و توابع منتخب شده‌اند خاتمه استخراج آراء هشتم ذی‌قعده بود و در هیجدهم ذی‌قعده چون شكایتی واصل نشده انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات را تدوین و انتخاب آقای شیخ‌العرقین‌زاده را تصدیق نموده شعبه سوم هم با مداقه لازم صحت نمایندگی معزی‌الیه را به اكثریت تصویب می‌نماید.

رئیس- رأی گرفته می‌شود به وكالت آقای شیخ‌العراقین‌زاده از ساری

اشخاصی كه وكالت ایشان را تصویب می‌كنند قیام فرمایند.

(عده كثیری قیام نمودند)

رئیس- تصویب شده آقای شیخ جلال‌الدین: احضار برای قرائت راپورت (آقای شیخ جلال‌الدین راپت شعبه ۲ را راجع‌به انتخاب دماوند و وكالت آقای صدرائی این‌طور قرائت نمودند)

در تاریخ ۲۳ برج ثور ۱۳۰۲ مطابق ۲۶ رمضان ۴۱ انجمن نظارت مركزی حوزه دماوند برحسب انتخاب حكومت محل معین و مطابق ماده ۸ قانون انتخابات هفت انجمن جزء تشكیل و در حدوده ماده ۲۱ قانون مزبور اعلان انتخابات را منتشر و از ۱۸ شهر شوال ۱۳۴۱ در ظرف پنج روز پ۴۲۳ ورقه در قصبه و قریه مجاور توزیع و در ظرف سه روز آراء را مأخوذ داشته و انجمن‌های فرعی نیز در حدود قانون ۵۲۲۱ ورقه در حوزه‌های خود توزیع و آراء تمام حوزه‌ها آقای میرزامحمدحسین صدرائی به اكثریت نسبی ۱۴۸۲ رأی از ۵۷۶۶ رأی به نمایندگی دوره پنجم تفنینیه انتخاب می‌شوند. انجمن نظارت مركزی در ظرف دو هفته برای قبول شكایات و رسیدگی تشكیل شده نظر به عدم ورود اعتراضات قانونی صحت جریان انتخاب مزبور را تصدیق نموده است. شعبه ۲ پس از مراجعه بدوسیه‌های انتخابات و صورت مجلس و تطبیق امهار اعتبارنامه با امهار صورت مجلس نظر به این‌كه اشكال مؤثری در جریان انتخاب مزبور مشاهده ننموده و به اكثریت آراءءصحت انتخاب آقای میرزا محمدحسین صدرائی را از حوزه دماوند تصدیق می‌نماید.

رئیس- آقایانی كه وكالت آقای صدرائی را از دماوند تصویب می‌كنند قیام نمایند.

(اكثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد-

آقای ملك‌الشعراء «آقای ملك‌الشعراء راپورت شعبه اول را راجع‌به انتخاب آقای بارفروش دایر به نمایندگی آقایان عدل‌الملك و شریعت‌زاده قرائت نمودند» انتخابات بارفروش به تاریخ دوم شوال ۱۳۴۱ اعلان و انجمن مركزی دایر و مأمورین مخصوص برطبق قانون به نقاط ذیل؛ مشهد سرآمل- تنكابن- كجور- نور اعزام داشته است. در حوزه بارفروش و توابع كلیه سی و شش هزار و پانصد و هفتاد و پنج ورقه تعرفه توزیع و سی و سه هزار و دویست و دو رأی اخذ شده و از مجموع آراء مزبور آقای عدل‌الملك به اكثریت بیست هزار و هفتصد و پنجاه و نه و آقای شریعت‌زاده به اكثریت دوازده هزار و نهصد و شانزده و آقای نوری‌زاده به اكثریت ده هزار و سیصد و نود و هشت رأی انتخاب شده‌اند. انتخابات حوزه مزبور به تاریخ ۲۹ ماه صفر ۱۳۴۲ ختم گردید. صورت مجلس و اعتبارنامه بر طبق جریان قانون مهر و امضا شده است. شعبه اول به جریان انتخابات حوزه بارفروش رسیدگی نموده شكایاتی به انجمن مركزی و شكایت دیگری هم به مجلس رسیده بود كه چند فقره از آن شكایات به قرار ذیل بوده است: ۱- انجمن نظار مركزی به دلایلی چند انتخابات نور را باطل دانسته ولی صندوق آن را علیحده قرائت و دوسیه و صورت مجلس و نتیجه آراء را جزء صورت مجلس و دوسیه انتخابات كل به مركز فرستاده است. شعبه پس از مراجعه به اسناد و مدارك انجمن مركزی و مطابقت با اسناد و مدارك انجمن فرعی نور و مطالعه در جریان انتخابات مزبور دلایل انجمن مركزی را در بطلان آراء و اسقاط حق اهالی نور موجه نشمرده و اعتراضات انجمن مركزی را قانوناً مبطل انتخابات ندانست فقط یكی از مواد اعتراضیه انجمن مركزی كه ظاهراً موجه به نظر می‌رسد این بود كه صندوق آراء نور دیرتر از موعد قانونی به مركز بارفروش رسیده است. ولی پس از مراجعه بدوسیه انتخابات نور معلوم شد كه تأخیر به واسطه منافات بی‌اساس بوده است كه بین خود مأمورین انجمن مركزی و بعضی از نظار و یك نفر از اهالی محل واقع شده و این منافات باعث گردیده كه چند روزی عملیات انجمن نور كند شده و قدری دیرتر انتخابات خاتمه پیدا كرده است. در قانون انتخابات مصرح است كه هرگاه اهالی یك محل در موعد مقرر انتخابات محل خود را خاتمه ندهند حق آنها ساقط خواهد شد. و در نور تأخیر چنانچه ذكر شد مربوط به اهالی نبوده در این صورت نمی‌توان اهالی آن محل را از حق انتخابات مرحوم نمود. ۲- شكایاتی از اهالی گلارستان و گلاردشت و لاریجان متواتراً رسیده بود كه انجمن مركزی در آن نقاط انجمن‌های فرعی دایر ننموده و هالی را از حق انتخاب محروم داشته است. در این قسمت نیز شعبه بمدلول ماده ۸ قانون انتخابات كه تعیین نقاط فرعیه را به مسئولیت و نظر انجمن مركزی موكول نموده خللی در امر انتخابات مشاهده نكرده و تقصیر را متوجه خود اهالی نقاط مزبور دانست كه در موقع جریان انتخابات به نقاط دسترسی كه برای توزیع تعرفه از طرف انجمن مركزی معین شده بود حاضر نشده‌اند. ۳- ابطال و سوزانیدن یك هزار رأی مربوط به قریه (سه هزار) تنكابن از طرف انجمن مركزی بوده و نظر بر این‌كه اعتراض انجمن مركزی در سوء جریان و فساد انتخابات قریه (سه هزار) وارد و از طرف خود مأمور انتخابات آن‌جا هم تصدیق بر فساد مزبور شده بود شعبه شكایت راجع‌به سوزانیدن و ابطال هزار رأی مزبور را مورد اهمیت قرار نداد زیرا فرض این‌كه انتخابات آن نقطه تصدیق و نتیجه آراء مزبور معین با انتخابات آن‌جا تجدید می‌شد باز تفاوتی در میزان آراء اكثریت حاصله مشهود نمی‌گردد. ۴- در دوسیه انتخابات تنكابن مصرح است كه نایب‌الحكومه آن محل جریان انتخابات تنكابن را منوط و موكول به استجاره از رئیس مستقل تیپ شمال نموده و به همین سبب نیز چند روز انتخابات آن‌جا به تأخیر افتاده و پس از تحصیل اجازه از رئیس مستقل تیپ شمال انتخابات را برطبق مقررات قانونی به جریان انداخته است. در این قسمت از طرف والی مازندران توضیحات كتبی به شعبه رسید كه نایب‌الحكومه تنكابن نظامی بوده اما وضع حكومت نظامی نبوده است از طرف مدیر شعبه شمال وزارت داخله نیز در جواب استملامی كه شده بود شرحی كتباً به شعبه رسید كه نایب‌الحكومه تنكابن مستقیماً با وزارت داخله طرف بوده وضع حكومت آن محل هم نظامی نبوده است. خود نایب‌الحكومه مزبور در اعلامی منتشر كرده می‌گوید انتخابات تنكابن برحسب امر ریاست وزرا عظام شروع می‌شود در نتیجه استطلاعات و معلومات فوق شعبه اول اشكال اخیر را نیز مورد توجه قرار نداده. به اكثریت صحت انتخابات حوزه بارفروش و توابع را تصدیق و نمایندگی آقایان عدل‌الملك شریعت‌زاده و نوری‌زاده را تصویب می‌نماید.

رئیس- بدواً رأی می‌گیریم به وكالت آقای عدل‌الملك،

آقایانی كه وكالت ایشان را تصویب می‌كنند قیام نمایند.

(اكثریت برخاستند)

رئیس- تصویب شد.

حالا رأی می‌گیریم به وكالت آقای شریعت‌زاده.

كسانی كه نمایندگی ایشان را قبول دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. رأی می‌گیریم به وكالت آقای نوری‌زاده.

مدرس- اجازه می‌فرمایید؟

رئیس- بفرمایید.

مدرس- مخالفم.

رئیس- می‌ماند برای جلسه دیگر- راپورت آخری قرائت می‌شود (آقای وكیل‌الملك برای قرائت راپورت (آقای وكیل‌الملك راپورت شعبه چهارم را راجع‌به نمایندگی آقایان دكتر احیاء‌السلطنه و آقامیرزا محمدنجات و امیراشرف را به شرح ذیل قرائت نمودند).

شعبه چهارم دوسیه انتخابات زنجان را تحت مطالعه و رسیدگی آورد بعد از آن‌كه برحسب قانون انجمن نظار تشكیل شده از ۲۰ ربیع‌الاول ۱۳۴۲ اعلان انتخابات را منتشر نموده از غره ربیع‌الثانی الی ۱۸ ربیع‌الثانی به توزیع تعرفه مشغول و از غره جمادی‌الاولی الی ۵ به اخذ آراء پرداخته كلیه اوراق آراءئی كه به صندوق وارد شده ۱۸۰۴۳ ورقه بوده در نتیجه قرائت آراء آقای احیاء‌السلطنه به اكثریت ۱۳۷۶۱ رأی و آقای آقامیرزا محمدنجات به اكثریت ۱۱۸۰۰ رأی به نمایندگی مجلس شورای ملی منتخب شده‌اند چون در مدت اعتراضی شكایتی به انجمن نظار نرسید. صورت مجلس و اعتبارنامه را مهر و امضا نموده و انتخابات را خاتمه داده. شعبه چهارم بدوسیه انتخابات آن‌جا رسیدگی نمود در صورت مجلس و دوسیه مذاكرات اعتراضی نسبت به دو صندوق از بلوكات جزء اظهار شده ولی اعضای انجمن و مفتشین انتخابات بعد از رسیدگی بالاخره تصدیق صحت انتخابات زنجان را نموده صورت مجلس و اعتبارنامه را مهر و امضا نموده شعبه چهارم اعتراضی كه به آن دو صندوق وارد شده بود تحت مطالعه و رسیدگی آورد معلوم شد كه اگر آراء آن دو صندوق را هم فرضاً از كلیه آراء بوضوع و خنثی كنند باز آقای نجات حائز اكثریت خواهند بود لهذا شعبه چهارم نمایندگی آقای نجات را تصدیق و تصویب می‌نماید.

رئیس- تصویب شد.

چون نسبت به وكلای حاضر در مركز دیگر راپورتی موجود نیست كه قرائت شود جلسه را باید ختم كرد جلسه آتیه روز دوشنبه دو ساعت به غروب مانده از شعبانی كه دوسیه و اعتبارنامه‌ها به آن‌جا رجوع شده و هنوز راپورت نداده‌اند تمنا می‌شود كه بعد از ختم این جلسه شعبات را تشكیل داده و هم‌چنین روز شنبه صبح تشریف بیاورند بقیه راپورت‌ها را بدهند كه برای عصر روز شنبه جلسه آتیه حاضر بشود و راپورت‌های شش نفر از آقایانی كه مخالف داشت آنها هم روز شنبه مجدداً قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود.

مجلس مقارن غروب ختم شد.

رئیس موقتی مجلس شورای ملی- مؤتمن‌الملك