پروگرام مشی کابینه آقای سردار سپه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
پروگرام کابینه آقای مشیرالدوله ۱۳۰۲ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست وزیر ۱۴ آبان ۱۳۰۴
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم
Majlis Melli 5.pdf
کابینه رضاخان نخست‌وزیر مجلس پنجم

نخستین کابینه رضا خان نخست وزیر و سردار سپه ۴ آبان ماه ۱۳۰۲

۴ آبان ماه ۱۳۰۲ احمد شاه فرمان نخست‌وزیری رضا خان وزیر جنگ را به سبب "حساسیت اوضاع مملکت و نیاز شدید به اصلاحات سیاسی و اقتصادی" صادر کرد و خود برای درمان و تغییر آب و هوا روانه تهران شد.

نخستین کابینه رضاخان سردار سپه:

- وزارت داخله: رضا خان نخست وزیر
- وزیر جنگ: رضا خان نخست وزیر
- وزیر امور خارجه: محمدعلی فروغی ذکاءالملک
- وزیر مالیه: مدیرالملک جم
- وزیر عدلیه: معاضدالسلطنه
- وزیر معارف و اوقاف: سلیمان میرزا
- وزیر پست وتلگراف: امیرلشکر خدایارخان
- وزیر فواید عامه و تجارت: حاجی عزالممالک اردلان
- کفیل وزارت داخله: میرزا قاسم خان صوراسرافیل.

وزارت جنگ و وزارت داخله بر عهده نخست وزیر رضا خان به عهده گرفت.

برنامه دولت رضا خان

  • نخست حفظ استقلال مملکت و تامین حقوق ملت ایران و
  • دوم اجرای کامل قانون و حفظ امنیت در داخل مرزهای کشور.


دومین کابینه رضا خان نخست وزیر و سردار سپه - ۲۴ فروردین ۱۳۰۳

‌پروگرام مشی کابینه آقای سردار سپه - مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۰۳ مجلس شورای ملی

پروگرام عملی هیأت دولت به قراری است که در ذیل به عرض مجلس شورای ملی می‌رسد:

- تشیید روابط حسنه با دول متحابه.
- تکمیل قوای دفاعیه مملکت و گذرانیدن قانون خدمت نظامی عمومی.
- اصلاح و تکمیل ادارات امنیه و نظمیه ولایات بر مبانی جدیده و گذرانیدن قانون سجل احوال.
- تکمیل قوانین عدلیه و بسط تشکیلات آن در ولایات.
- تکمیل وسایل تعمیم و ترقی معارف و صحیه و گذرانیدن قانون استخدام معلمین.
- تعدیل بودجه و گذرانیدن قانون ممیزی و اصلاح طرز وصول مالیات به طریقی که رعایت حال مؤدیان مالیات بشود.
- گذرانیدن امتیاز نفت شمال موافق قانونی که از مجلس چهارم گذشته‌است و تقدیم لایحه راه‌آهن و راه شوسه با استفاده از منابع ثروت مملکت.
- توحید اوزان و مقادیر از روی مبانی علمی.
- تکمیل تأسیسات پست و تلگراف و بسط آنها به نقاطی که تا کنون موجود نبوده‌است و تأسیس پست هوایی و تلگراف بی‌سیم.

این پروگرام در جلسه بیست و چهارم حمل یک هزار و سیصد و سه شمسی تسلیم مجلس شورای ملی گردید.


*۱ - درجلسه ۲۵ حمل (فروردین) ۱۳۰۳ هیئت دولت به شرح زیر معرفی شده‌است:

- آقای رضا پهلوی سردار سپه – رئیس‌الوزراء و وزیر جنگ
- آقای قاسم صور (کفیل وزارت داخله)
- آقای محمدعلی ذکاءالملک – وزیر خارجه
- آقای محمود مدیرالملک – وزیر مالیه
- آقای ابوالحسن معاضدالملک – وزیر عدلیه
- آقای محمود امیر اقتدار – وزیر پست و تلگراف
- نظام‌الدین مشاورالدوله – کفیل فوائد عامه و تجارت


*۲- در جلسه ۱۰ ثور (اردیبهشت) ۱۳۰۳

- آقای صادق مستشارالدوله به سمت وزارت معارف و اوقاف معرفی شده‌اند


*۳ - در جلسه ۲ جوزا (خرداد) ۱۳۰۳

- آقای حسین ادیب‌السلطنه به سمت معاون رئیس‌الوزراء و
- آقای غلامرضا مخبرالدوله - وزیر پست و تلگراف و
- آقای محمدعلی فروغی – وزیر مالیه معرفی شده‌اند


سومین کابینه رضا خان نخست وزیر و سردار سپه - ۷ شهریور ماه ۱۳۰۳

- آقای رضا پهلوی سردار سپه – رئیس‌الوزراء و وزیر جنگ
- آقای امیر اقتدار انصاری - وزیر داخله
- آقای مشارالملک – وزیر خارجه
- آقای محمدعلی فروغی – وزیر مالیه
- آقای ابوالحسن معاضدالملک – وزیر عدلیه
- آقای سردار اسعد – وزیر پست و تلگراف
- سردار معظم تیمورتاش – وزیر عامه و تجارت


چهارمین کابینه رضا خان نخست وزیر و وزیر جنگ و فرمانده کل قوا - ۱۷ امرداد ماه ۱۳۰۴

- آقای رضا پهلوی – رئیس‌الوزراء و وزیر جنگ
- آقای قوام الدوله - وزیر داخله
- آقای حسن مشارالملک - وزیر خارجه
- آقای محمدعلی فروغی ذکاءالملک - وزیر مالیه
- آقای نصرت الدوله فیروز - وزیر عدلیه
- آقای علیقلی سردار اسعد - وزیر پست و تلگراف
- آقای عبدالحسین تیمورتاش سردار معظم - وزیر فواید عامه و تجارت
- آقای مهدی مشیر فاطمی عمادالسلطنه - وزیر معارف و اوقاف