نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
کابینه رضاخان نخست‌وزیر مجلس پنجم


دوره پنجم مجلس شورای ملی

افتتاح

۲۲ بهمن ماه ۱۳۰۲ خورشیدی برابر با

۲۲ بهمن ماه ۲۴۸۲ شاهنشاهی

۵ رجب ۱۳۴۲ هجری

۱۱ فوریه ۱۹۲۴ میلادی


اختتام

۲۲ بهمن ماه ۱۳۰۴ خورشیدی برابر با

۲۲ بهمن ماه ۲۴۸۴ شاهنشاهی

۲۷ رجب ۱۳۴۴ هجری

۱۱ فوریه ۱۹۲۶ میلادی

فهرست نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم

شماره ردیف حوزه انتخابیه نام خانوادگی و نام روشن‌سازی
۱ آباده حکمت (سردار فاخر) – رضا
۲ آباده ضیاء قشقائی (ضیاءالواعظین) سید ابراهیم
۳ اراک بیات (سهام السلطان) – مرتضی قلی خان وزیر مالیه شد و کرسی معطل ماند
۴ اردبیل ناصر یوسف – میرزا ابوالحسن در جلسه ۵۴ مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۰۳ اعتبارنامه اش رد شد.
۵ اردبیل عصر انقلاب – میرزا آقاخان
۶ اردبیل علوی جلالی – سیدالفتوح پس از رد اعتبارنامه آقای ناصر یوسف بجای ایشان انتخاب شد
۷ ارسباران – اهر ایزدی – میرزا سلیم خان
۸ اصفهان احتشام (احتشام الحکماء) – دکتر سید احمد خان
۹ اصفهان دولت آبادی – حاج میرزا یحیی
۱۰ اصفهان فاطمی (عمادالسلطنه) – مهدی وزیر شد و کرسی معطل ماند
۱۱ اقلیت ها (ارامنه جنوب) آقایان – دکتر الکساندر
۱۲ اقلیت ها (ارامنه جنوب) شاگینیان – مسیو سهراب خان
۱۳ اقلیت ها (زرتشتیان) شاهرخ – ارباب کیخسرو
۱۴ اقلیت ها (کلیمیان) نهورای – دکتر لقمان
۱۵ ایرانشهر – فهرج - بلوچستان دیوان بیگی – رضا علی (میرزا آقاجان)
۱۶ بابل - بارفروش اصانلو – میرزا حسین خان اعتبارنامه اش به مجلس نیامد
۱۷ بابل – بارفروش پهلوی (سردار سپه) – رضا خان رضاخان پهلوی (سردار سپه) در این دوره نماینده اول تمام حوزه های انتخابی کشور بود.
۱۸ بابل - بارفروش دادگر (عدال الملک) – میرزا حسین خان وزیر داخله شد و کرسی معطل ماند.
۱۹ بابل - بارفروش شریعت زاده (مشاور) – احمد استعفا کرد
۲۰ بجنورد شادلو (سردار منتصر) – حبیب اله خان
۲۱ بروجرد اعتبار (اعتبارالدوله) – حاج سید احمد
۲۲ بروجرد مشار (مشار اعظم) – میرزا یوسف خان شغل دولتی قبول کرد و کرسی معطل ماند
۲۳ بم وکیل (امیر احتشام) – میرزا اسماعیل خان
۲۴ بندر پهلوی کی استوان – حسین خان
۲۵ بندر عباس دست غیب – سید محمد باقر
۲۶ بوشهر اخگر – میرزا احمد خان
۲۷ بوشهر کازرونی – میرزا علی
۲۸ بهبهان و کهکیلویه مشارالملک – میرزا حسن خان پس از چند ماه اعتبارنامه اش به مجلس رسید و در اواخر دوره استعفا کرد.
۲۹ بیجار و گروس خطیبی (شکوه نظام) – میرزا علی خان
۳۰ قائنات (بیرجند) تدین – سید محمد
۳۱ تبریز صدق السلطنه – لطف الله خان
۳۲ تبریز عدل (قائم مقام تبریزی) – میرزا یوسف خان
۳۳ تبریز فرمانفرما – محمد ولی میرزا
۳۴ تبریز لیقوانی – حاجی لطف الله
۳۵ تبریز وحید سعید – میرزا محمود خان
۳۶ تبریز اسکندری – سیف الله
۳۷ تبریز حکیمی (حکیم الملک) میرزا ابراهیم خان مؤتمن السلطنه
۳۸ تبریز امیر اعظم (بهرامی) – میرزا فرج الله خان
۳۹ تربت حیدریه ضیاءالاطباء – میرزا فرج الله خان رئیس الوزراء شد
۴۰ تهران مصدق (مصدق السلطنه) – میرزا محمد خان
۴۱ تهران مستوفی الممالک – میرزا حسن خان
۴۲ تهران طباطبائی- آقا میرزا محمد صادق
۴۳ تهران آشتیانی – میرزا هاشم
۴۴ تهران بهبهانی – میرزا سید احمد
۴۵ تهران مدرس – سید حسن
۴۶ تهران تقی زاده – سید حسن
۴۷ تهران اسکندری – سلیمان میرزا
۴۸ تهران پیرنیا (مشیرالدوله) – میرزا حسن خان
۴۹ تهران علائی – میرزا حسین خان
۵۰ تهران مدرس نوری – شیخ علی
۵۱ تهران پیرنیا (مؤتمن الملک) – میرزا حسین خان
۵۲ تهران تهرانی – شیخ محمد علی
۵۳ جهرم قشقائی (صولت الدوله) – میرزا اسماعیل خان
۵۴ جیرفت اسفندیاری (سردار نصرت) – میرزا حسین خان پدر آقای مرآت اسفندیاری
۵۵ خرم آباد – لرستان مجتهد صالحی – شیخ عبدالرحمن
۵۶ خرم آباد – لرستان کمالوند (یمن الملک) – دکتر حبیب اله خان
۵۷ خرمشهر قوام الدوله (صدری) – شکراله خان وزیر شد و کرسی معطل ماند.
۵۸ خوی – ماکو - سلماس امامی خوئی- میرزا جواد خان
۵۹ خوی – ماکو- سلماس عظیمی (نظم الملک) – میرزا باقرخان در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۰۴ شغل دولتی قبول کرد.
۶۰ درگز وثوق (معتمدالسلطنه) میرزا عبدالله
۶۱ دزفول اردلان –(حاج عزالممالک) – میرزا امان اله خان
۶۲ دزفول محقق (محقق العلماء) – سید جواد در ۴ جدی (دی) ۱۳۰۳ استعفا کرد و کرسی معطل ماند.
۶۳ دشت گرگان – یموت ندارد از انتخابات خبری به مجلس نرسید.
۶۴ دشت میشان – بنی طرف سوسنگرد سردار اجل – شیخ عبدالحمید خان از نمایندگی استعفا کرد
۶۵ دماوند صدرائی – میرزا محمد حسین
۶۶ رشت اکبر (سردار معتمد) – میرزا صادق خان
۶۷ رشت اکبر (سپهدار اعظم) – فتح اله خان
۶۸ رضائیه افشار – میرزا رضاخان
۶۹ رفسنجان کرمانی – آقا میرزا شهاب الدین
۷۰ سیستان – زابل اسدی (مصباح دیوان) – محمد ولی
۷۱ زنجان افخمی (امیر اشرف) – سلطان ابراهیم خان
۷۲ زنجان بهرامی (احیاءالسلطنه) – دکتر حسین خان
۷۳ زنجان (خمسه) نجات خراسانی – میرزا محمد
۷۴ ساری - تنکابن تجدد (شیخ العراقین زاده) – میرزا محمد رضا
۷۵ ساوه - زرند اسعد بختیار (امیر جنگ) – محمد تقی خان بجای آقای علی دشتی که اعتبارنامه اش در جلسه ۱۲/۳/۱۳۰۳ رد شده بود انتخاب شد.
۷۶ سبزوار افسر (شیخ الرئیس)- شاهزاده محمد هاشم میرزا
۷۷ سبزوار مهدوی (رئیس التجا) – رضا
۷۸ گرمرود – میانه – سراب هرمزی (شاهزاده) – فتح اله میرزا
۷۹ سقز و بانه مفتی (صدرالعلماء) – میرزا عبدالعزیز
۸۰ دامغان و سمنان یاسائی (صدرالادباء) - میرزا عبدالله
۸۱ سنندج کردستانی – حاج میرزا اسداله خان
۸۲ سنندج سردار معظم کردستانی – میرزا فرج اله خان
۸۳ سنندج وکیل الملک میرزا محمد خان
۸۴ سیرجان روحی – عطاءاله خان
۸۵ شاهرود آقایان – حسین
۸۶ شاهسون طباطبائی دیبا (سیدالمحققین) – میرزا عبدالعلی
۸۷ شوشتر زعیمی (زعیم کاشانی) – میرزا سید حسین خان
۸۸ شهر ری زاهدی مقوم الملک – میرزا مهدی خان
۸۹ قمشه - شهرضا شیروانی (بنان السلطان) – ابوطالب
۹۰ شهر کرد بختیاری ایلخان ظفر بختیار – امیر حسین خان
۹۱ شهریار – ساوجبلاغ – کردان دهستانی (نظامی) – میرزا یداله خان
۹۲ فارس - شیراز - طوالش – گرگانرود ذوالقدر (امین الشریعه) – شیخ محمد تقی
۹۳ فارس - شیراز سلطانی (سلطان العلماء) – حاج سید محمد استعفا کرد و کرسی معطل ماند.
۹۴ فارس - شیراز صدر (صدرالاسلام) – سید ابوالحسن
۹۵ فارس - شیراز ضیاءالادباء
۹۶ فارس - شیراز مزارعی – سید محلی الدین
۹۷ طوالش (گرگان رود) رفیع (قائم مقام الملک) – حاج آقا رضا
۹۸ تون – طبس – فردوس – گلشن خواجوی (مشیر اعظم) – میرزا تقی خان شغل دولتی قبول کرد و کرسی معطل ماند.
۹۹ فسا اتابکی (مشیر اعظم) – حاج میرزا احمد خان
۱۰۰ فومن ندامانی (ناصرالاسلام) – سید یحیی
۱۰۱ فیروز آباد – ایلات خمسه فارس انوار شیرازی – سید یعقوب
۱۰۲ قزوین الموتی (ثابت) – شیخ محمد علی
۱۰۳ قزوین ملک آرائی – میرزا ابراهیم خان
۱۰۴ قزوین سردار مفخم – شاهزاده اکبر میرزا
۱۰۵ قم قمی – حاج میرزا علی رضا
۱۰۶ قوچان بهبهانی – آقا میرزا سید مصطفی
۱۰۷ نطنز – کاشان کاشانی – میرزا سید حسن خان بجای آقای میرزا احمد نوائی که اعتبارنامه اش در جلسه ۳۵ مورخ ۱۷ سرطان ۱۳۰۳ رد شده بود انتخاب گردید.
۱۰۸ کاشمر بهار (ملک الشعراء) – میرزا محمد تقی خان
۱۰۹ کرمان آصف الممالک- میرزا محمد علی خان فوت شد.
۱۱۰ کرامان شیخ فرج اله
۱۱۱ کرمانشاه اجاق – سید حسن
۱۱۲ کرمانشاه اعظم زنگنه (امیر کل) – علی خان
۱۱۳ کرمانشاه زنگنه (سالار اشرف) – یحیی
۱۱۴ کرمانشاه فیروز – نصرت الدوله وزیر شد.
۱۱۵ گرگان شوشتری – سید محمد علی کرسی منتظر ماند
۱۱۶ خوانسار – گلپایگان معظمی گلپایگانی (معظم السلطان) – میرزا محمد خان
۱۱۷ لار داور – میرزا علی اکبر خان وزیر فوائد عامه شد.
۱۱۸ لنگرود - لاهیجان اتحاد (سر کشیک زاده) – سید کاظم خان
۱۱۹ کمره – خمین – محلات حشمتی (امیر حشمت) – شاهزاده حیدرقلی میرزا
۱۲۰ مراغه فرمانفرمائیان (سالار لشکر) – شاهزاده عباس میرزا
۱۲۱ مراغه سهراب زاده (مدبرالملک) – میرزا ابراهیم خان
۱۲۲ خراسان – مشهد امیر اعلم – دکتر امیر خان
۱۲۳ خراسان - مشهد ملک (ملک التجار) – حاج حسن آقا
۱۲۴ خراسان - مشهد میرزائی (نظام التولیه) – میرزا عبدالعلی
۱۲۵ خراسان – مشهد هزاره (صولت السلطنه) – یوسف خان
۱۲۶ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد - ملایر ملایری (شیخ الاسلام)
۱۲۷ نهاوند – تویسرکان – دولت آباد - ملایر نهاوندی – شیخ جلال
۱۲۸ ساوجبلاغ – مکری - مهاباد مساوات – سید محمد رضا فوت شد و کرسی معطل ماند
۱۲۹ نائین پیرنیا (معاضدالسلطنه) – میرزا ابوالحسن خان
۱۳۰ نجف آباد میرزا مسعود – غلامحسین میرزا
۱۳۱ نیشابور تیمورتاش (سردار معظم) – عبدالحسین خان وزیر شد
۱۳۲ خوار - ورامین – ایوانکی بهبهانی – سید علاءالدین
۱۳۳ همدان حاج میرزا عبدالوهاب
۱۳۴ همدان فرمند (ضیاءالملک) – میرزا حسنعلی خان
۱۳۵ یزد جلیلی یزدی دره زرشکی – سید کاظم
۱۳۶ یزد حائری زاده – سید ابوالحسن
۱۳۷ یزد طاهری – دکتر شیخ هادی


دوره پنجم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه سنی منتخبه ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ خورشیدی برابر با ۵ رجب ۱۳۴۲ هجری

آقای حاج میرزا یحیی دولت آبادی– رئیس

آقای سرکشیک زاده – منشی

آقای اعتبارالدوله – منشی

آقای شاهزاده غلامحسین میرزا – منشی

آقای نوری زاده – منشی


دوره پنجم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه موقتی منتخبه ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ خورشیدی برابر با ۵ رجب ۱۳۴۲ هجری

آقای میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن الملک) – رئیس

آقای سید محمد تدین– نواب رئیس

آقای بیات (سهام السلطان) – نواب رئیس


آقای سرکشیک زاده – منشی

آقای اعتبارالدوله – منشی

آقای شاهزاده غلامحسین میرزا – منشی

آقای نوری زاده – منشی


دوره پنجم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه دائمی (اجلاسیه اول)

منتخبه ۱۴ فروردین ۱۳۰۳ خورشیدی برابر با ۲۸ شعبان ۱۳۴۲ هجری آقای میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن الملک) – رئیس

آقای سید حسن مدرس – نواب رئیس

آقای بیات (سهام السلطان) - نواب رئیس


آقای شهاب الدوله - منشی

آقای معظم السلطان – منشی

آقای ضیاء الادباء – منشی

آقای اقبال الممالک – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ - کارپرداز

آقای سید محمد باقر دست غیب - کارپرداز

آقای میرزا علی کازرونی – کارپرداز


انتخاب کارپردازان روز ۱۶ فروردین ۱۳۰۳ خورشیدی بعمل آمد.


دوره پنجم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه دوم)

منتخبه ۱۵ مهر ماه ۱۳۰۳ خورشیدی برابر با ۸ ربیع الاول ۱۳۴۳ هجری

آقای میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن الملک) – رئیس

آقای سید حسن مدرس – نواب رئیس

آقای بیات (سهام السلطان) - نواب رئیس


آقای اقبال الممالک – منشی

آقای میرزا جوادخان خوئی – منشی

آقای میرزا اسداله خان – منشی

آقای معظم السلطان – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای افشار – کارپرداز

آقای روحی – کارپرداز

آقای ارباب کیخسرو روز ۱۷ مهر و آقایان افشار و روحی روز بیستم مهر ماه ۱۳۰۳ انتخاب شدند.

دوره پنجم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه (اجلاسیه سوم)

منتخبه ۱۶۴ فروردین ماه ۱۳۰۴ خورشیدی برابر ۱۱ رمضان ۱۳۴۳ هجری

آقای میرزا حسین خان پیرنیا (مؤتمن الملک) – رئیس

آقای مدرس – نواب رئیس

آقای سید محمد تدین – نواب رئیس


آقای میرزا شهاب الدین – منشی

آقای شیخ هادی طاهری – منشی

آقای دکتر احمد احتشام (طباطبائی) – منشی

آقای سلطان ابراهیم خان افخمی – منشی

آقای مدرس روز ۱۸ فروردین، آقای تدین ۲۳ فروردین، آقایان منشی ها و آقای حائری زاده روز اول اردیبهشت و آقای افشار روز سوم اردیبهشت ماه ۱۳۰۴ خورشیدی انتخاب شدند.


دوره پنجم مجلس شورای ملی

هیئت رئیسه اجلاسیه چهارم

منتخبه ۱۹۴ مهر ماه ۱۳۰۴ خورشیدی برابر با ۲۲ ربیع الاول ۱۳۴۴ هجری

آقای میرزا حسن خان مستوفی – رئیس

آقای سید محمد تدین– نواب رئیس

آقای سید المحققین دیبا – نواب رئیس


آقای میرزا شهاب الدین – منشی

آقای سلطان ابراهیم خان افخمی – منشی

آقای کی استوان - منشی

آقای علی خان خطیبی – منشی


آقای ارباب کیخسرو شاهرخ – کارپرداز

آقای محمد ولی خان اسدی - کارپرداز

آقای افشار – کارپرداز

انتخاب منشی ها و کارپردازان روز ۲۸ مهر ماه ۱۳۰۴ خورشیدی بعمل آمد.