مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان ۱۳۰۴ نشست ۲۱۲

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان ۱۳۰۴ نشست ۲۱۲

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ آبان ۱۳۰۴ نشست ۲۱۲

جلسه ۲۱۲

صورت مشروح مجلس دهم آبانماه ۱۳۰۴

مجلس یک ساعت و یکربع قبل از ظهر برپاست آقای تدین نایب رئیس تشکیل گردید

(صورت مجلس روز قبل را آقای آقا میرزا شهاب قرائت نمودند)

نایب رئیس – آقای آقاسید یعقوب (اجازه)

آقا سید یغقوب – قبل از دستور عرضی دارم.

نایب رئیس – آقای سلطانی -

سلطانی قبل از دستور

نایب رئیس – آقای دامغانی

دامغانی – قبل از دستور

نایب رئیس – آقای میرزائی

میرزائی – بنده هم قبل از دستور عرض دارم.

نایب رئیس آقای بهار

بهار- در صورت مجلس بنده را غایب بی اجازه نوشته‌اند در صورتیکه بعضی از آقایان دوستان مطلعند که دیروز بنده فوق العاده کسالت داشتم بعلاوه بواسطه نداشتن تلفن مطلع نبودم که جلسه علنی تشکیل می‌شد امروز هم شرحی عرض کرده‌ام و این دلائل را هم اینجا عرض کرده‌ام که بنده را غایب با اجازه ثبت فرمایند.

نایب رئیس – با اجازه ثبت می‌شود. آقای میرزا شهاب (اجازه)

آقای آقا میرزا شهاب – بنده در صورت مجلس اعتراضی دارم. آقای جهانشاهی باحکم وزارت عدلیه به تبریز تشریف برده‌اند و آنجا سمت قضاوت دارند مع ذلک در صورت مجلس غایب با اجازه نوشته بودند. یکی هم اکبر میرزا اردشیری است که ناخوش بودند دیروز هم تب داشتند و شاید هم اجازه خواسته باشند ایشان را هم غائب بی اجازه نوشته‌اند.

نایب رئیس – در قسمت اول اسم آقای جهانشاهی را اشتباها نوشته‌اند و الا اسمشان از دفتر زده شده است. قسمت ثانی هم اصلاح می‌شود. دیگر فرمایشی نیست؟

جمعی از نمایندگان –خیر.

نایب رئیس – صورت مجلس تصویب شد. آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب – یک مسئله را که حقیقته عام البلوی است و در مجلس همغالبا آقایان نمایندکان متوجه این مساله بوده‌اند و اهتمامی درین باب داشته‌اند بعرض آقایان میرسانم مخصوصا این ایام که اعضاء محترم کمیسین بودجه‌ها را تحت نظر دارند خواستم بعرض آقایان برسانم که روزنامجات محلی و مطبوعات را ملاحظه فرمایند. حقیقه یک قسمت پریشانی افرادرا نشان می‌دهد. افراد ایرانی حقیقه اینطوردرومیشوند یک داسی است. داس مرض که آنهارا درومیکند با این بیچارگی که براب مردم هست ما ملاحظه می‌کنیم که ایران از چند جهت فقیراست یکی از آن جهات فقر افرادی است. ایران باین بزرگی باید افراد داشته باشد تا اورا آباد کند. این بلای مبرم مالاریا که آنقدرما فریاد زدیم که متصل شهریاررا دور می‌کند از آنطرف درورامین تخم گذاشته مخصوصا در روزنامحات ملاحظه بفرمائید ببینید توجه درین موضوع کمتر شده است مخصوصا نوشته است که متوفیات در تیرماه که اول تابستان باشد سیصداست و متولدات صدو پنجاه حالا درست عددش در نظرم نیست ولی خیلی کمتر است. این قسمت را تحت حساب بیاورید ملاحظه فرمائید چطور بزودی نژادایران منقرض می‌شود این روزها که کمیسین بودجه، بودجه را تحت نظر دارد بنده مخصوصا خواستم تقاضا کنم که مجلس شورای ملی با یک جدیتی از دولت تقاضا کند یک محل مخصوصی از برای جلوگیری از مالاریا معین کنند. محل را هم بنده می‌توانم پیدا کنم نهایت نماینده نمی‌تواند بگوید. یک محل هائی هست بجای اینخرج هائی که برای تبصره‌ها که فایده ندارد می‌کنند آنمحل هارا اختصاص بدهند برای اینکارکه اولادهای ایران از بین نروند بنده خواستم مخصوصا بمقام نیابت ریاست، ریاست کمیسیون بودجه را هم عهده دار هستند تذکر بدهم. امروز که کمیسیون بودجه تشکیل می‌شود مخصوصا از دولت بخواهند که یک محل هائی مخصوصا برای مالاریا در تحت نظر بگیرند. کمیسیون قوائد عامه راپرت مفصلی درین باب داده است که دولت اگر سالی ده هزار تومان خرج کند تا پنجسال بکلی مرض مالاریا در شهریاروساوجبلاغ موقوف می‌شود حالا می‌خواهیم یک قدمهائی بسمت سعادت برداریم باید بدانیم که اول قدم ضحت عمومی است این بود که مراتب را بعرض مجلس رساندم

نایب رئیس –آقای سلطانی. (اجازه)

سلطانی – عرضی ندارم.

نایب رئیس – آقای دامغانی. (اجازه)

دامغانی- سال‌ها بود که اهالی صفحات شاهرود و یکقسمت از زوار خراسان مخصوصا زوار حضرت رضا علیه آله فی التحیه والثناءمبتلی بتهاجم ترامکه بودند تا اینکه اخیرا در اثر عزم و اراده والاحضرت پهلوی سوق قشون در ان ناحیه داده شده و از قرار اخباریکه می‌رسد مراکز مهمه تراکم را قشون تصرف کرده و بزودی همه را خلع صلاح خواهندکردیا کرده‌اند. چند جلسه بود که بنده می‌خواستم این عرض رابکنم ولی موفق نشدم. عجالتا از طرف اهالی انسامان از اقدامات مجدانه و اراده کافی والاحضرت پهلوی تشکر می‌کنم و پس از اینکه دیروز ماده واحده از مجلس گذشت امیدوارم پس از اینمسئله والاحضرت ایشان شکرانه تصویب ماده واحده بر جدیت خودشان بیفزایند و وسائل تخته قاپی کردن و بومی کردن تراکمه را فراهم آورند و ضمنا از مجلس هم راجع بگذراندن ماده واحده دیروز تشکر می‌کنم که حقرا بمرکز خودش قرار دادند.

نایب رئیس- آقای رضوی. (اجازه)

حاج میرزا عبدالوهاب رضوی. چون آقای آقاسید یعقوب شرحی از عده تلفات مرکز فرمودند بنده هم ناچارم شرحی از ولایت خودم عرضکنم تا بلکه آقایان همراهی کرده فکری بحال آن بدبخت‌ها بنمایند. اگرفکری شد که چه بهتر واگرهم نشد بنده تکلیف خودم عمل کرده‌ام. اهالی همدان بواسطه این حمل غله دچار یک قحطی خیلی سختی شده‌اند و پنج روز یاده روز منتهی بیست روز دیگر بیشتر طول نمی‌کشد که راه‌های آنجا بکلی مسدود خواهد شد و بطوریکه بنده اطلاع دارم هزار خروار جنس در شهرو اطراف نیست و اگروضعیت اینطورباشد تمام اهالی تلف خوامندشد. بنده هی داد زده‌ام ولی فایده نبخشیده و حالا هم مخصوصا استدعا می‌کنم تذکری بدولت داده شدو بلکه فکری برای اهالی بدبخت آنجابشود زیرابااین ترتیب اهالی تلف خواهندشد اگراین مملکت عده لازم دارد که بایدیک فکری بشود و اگرهم لازم ندارد که هم فرمایش آقای آقا سید یعقوب بیخوداست و هم عرض بنده و بیشتر ازاین هم چیزی عرض نمی‌کنم

نایب رئیس- تذکر داده می‌شود خبر کمیسین محاسبات راجع به لایحه تفریح بودجه مجلس بابت سنه ۱۳۰۲ مطرح است (بشرح ذیل قرائت شد)

ماده اول – مخارج مجلس شورایملی از بابت دوازده ماهه سال هزارو سیصدو دو موافق ماده (۱) الی (۳) ضمیمه (۱) بر طبق بودجه مصوبه مبلغ دویست وبیست ودو هزارو نهصدوهفتادوهفت تومان و یک هزارو هشتصدوبیست وپنج دینار تصویب می‌شود

ماده دوم -عایدات باغ بهارستان ومطبعه مجلس شورای ملی از بابت سال ۱۳۰۲ موافق ماده (۴) ضمیمه (۱) بمبلغ بیست وپنج هزاروچهل تومان و هشت هزارو سیزده شاهی تصویب می‌شود.

ماده اول

فقره ۱

مقرری آقایان نمایندگان محترم ۷۰ ر ۵۷۸۰۹۴ قران

فقره دو حقوق اعضاء واجزاء اداره تقنینیه با اعتبار فوق العاده ۳۵ ر ۲۶۷۸۶۴ قران

فقره ۳ حقوق اعضاء و اجزاء اداره مباشرت ۰۵ ر ۳۰۰۰۸۲۷ قران

فقره ۴ مصارف ماهانه وسالانه: ۵۵ ر ۱۱۷۴۲۹ قران

ماده دوم مصارف فوق العاده (بنائی – اثاثیه- مخارج جشن وغیره) ۳۵ ر ۴۲۴۴۲۰ قران

ماده سوم

فقره ۱ حقوق کارکنان مطبعه ۹۵ ر ۸۹۹۱۵ قران

فقره ۲ مصارف متفرقه و اثاثیه مطبعه ۸۷۵ ر ۴۵۱۲۱۹ جمع: ۸۲۵ ر ۵۴۱۱۳۵ جمع کل مصارف یکساله: ۸۲۵ ر ۲۲۲۹۷۷ قران

ماده چهارم

عایدات باغ بهارستان ۶۰ ر ۹۸۲۵ قران عایدات مطیعه مجلس ۰۵ ر ۲۴۰۵۸۳ قران جمع ۶۵ ر ۲۵۰۴۰۸ قران

نایب رئیس- شور در کلیاتست. آقای اخگر (اجازه)

اخگر- موافقم

نایب رئیس- آقای آقاسیدیعقوب (اجازه)

آقاسیدیعقوب- موافقم

نایب رئیس – مخالفی نیست؟

(گفتند خیر)

نایب رئیس – رای می‌گیریم بشوردر مواد. آقایانیکه تصویب می‌کنند قیام فرمایند.

(اکثرنمایندگان قیام کردند. توضیحا عرض می‌کنم که ماده اول دارای سه ماده جزء است و هریک از این سه ماده دارای فقرانی است که به عرض آقایان می‌رسد.)

بنظر بنده اینطور می‌رسد که ماده یک ودو وسه که در ضمن ماده اول است اگر تبدیل بقیمت شود بهتراست زیرا یک ماده مشتمل برسه ماده است و این خوب نیست. آقای بیات. (اجازه) مرتضی قلی خان بیات – عرض می‌کنم ترتیب ماده بندی دو قسم استیکی آن طور که بجزء ماده بندی شده و ماده اول که بمواد اول و دوم وسوم قسمت شده و یکی هم ماده بندی بطور کلی است مثل همان ماده اول ودوم وبعقیده بنده سه ماده جزء رادر تحت یک ماده قرار دادن اشکالی ندارد چون آن موادی که راجع بمخارج وعایدات نوشته شده بصورت جزء است وآن دو ماه شامل تمام این قسمت‌ها است

نایب رئیس – آقای ارباب کیخسرو (اجازه)

ار باب کیخسرو- اینجا هیچ فرقی نمی‌کند که بچه قسم رای گرفته شود بهر صورت مقصود حاصل است ولی همانطور کا آقای بیات فرمودند ترتیب بودجه همیشه معمولش اینطور بوده که مواد جزء را نوشته و باطلاع آقایان نمایندگان می‌رسد و جزء به جزء رای گرفته میشده ولی آن دو ماده یکی خرج است و یکی عوائد حالا هم بسته بنظر آقایان است

نایب رئیس- آقا سیدیعقوب (اجازه)

آقاسیدیعقوب- بنده موافق هستم بافرمایش آقای نایب رئیس بر خلاف فرمایش آقای ارباب برای اینکه خودشان فرمودند در واقع دو ماده است یک ماده جمع است و یک ماده خرج وهمانطوری که آقای نایب رئیس اظهار کردندماده اول که خرج است دارای سه جزء است باین جهت به عقیده بنده آن سه جزء را نمی‌توان یک ماده فرض کرد برای اینکه کلیه بودجه یک ماده جمع دارد و ماده خرج وخرجش مشتمل است برسه جزء وهر سه جزء تحت یک ماده است عقیده بنده این است که دو ماده شود یک ماده جمع یک ماده خرج ودرآن سه جزء ماده خرج هم جداگانه رای گرفته شود.

نایب رئیس- آقای دست غیب (اجازه)

دست غیب بنده هم همینطور موافقم که در طرز ماده بندی اشتباه شده ماده بندی اینطور غلط است وبایدفقرات نوشته شود.

نایب رئیس- آقای بیات (اجازه)

بیات- این اشکالی که می فرمائید ممکن است مواد جزء فقره شود ولی درهر حال فرق نمی‌کند

نایب رئیس- فقره هم نمی‌شود نوشت برای اینکه خود ماده اول مشتمل بر چهار فقره است حالا می‌خواهید جزء بنویسید یاقسمت در هر حال این یک اصلاح عبارتی است آقای شیروانی. (اجازه) شیروانی در این ستون بندی تیترش را فقرات گذاشته واین مواد از فقره یک تا سه می‌شود

نایب رئیس -آقای شریعت زاده (اجازه)

شریعت زاده این اشکالی ندارد چون اینجا نوشته است ماده اول بالایش نوشته است شرح پس شرح ماده اول که شده دیگر اشکالی ندارد

نایب رئیس – رای می‌گیریم بقسمت اول از ماده اول که مشتمل بر چهار فقره است. فقره اول مقرری آقایان نمایندگان محترم مبلغ پنجاه و هفت هزارو و هشتصد و نه تومان و چهار قران و هفتصد دینار. فقره دوم حقوق اجزاء واعضاء اداره تقنینه با اعتبار فوق العاده بمبلغ بیست و ششهزار و هفتصدو هشتاد و شش تومان تومان وچهار قران و سیصدو پنجاه دینار. فقره سوم حقوق اعضاء و اجزاء اداره مباشرت بمبلغ سی هزاروهشتادو دو تومان و هفت هزارو یک شاهی و فقره چهارم مصارف ماهانه و سالانه یازده هزارو هفتصدو چهل ودو تومان ونه قران پانصدو پنجاه دینار که جمع کل چهار فقره می‌شود یکصدو بیست وشش هزارو و چهار صدو بیست ویکتومان وپنج قران و سیزده شاهی.

سلطانی – بنده نسبت بفقرات تقاضای تجربه می‌کنم

نایب رئیس – رای می‌گیریم بفقره اول بنا بر تجربه. حقوق آقایان نمایندگان آقایانیکه تصویب میکنندقیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس- تصویب شد رای گرفته می‌شود بفقره سوم حقوق اجزاء اداره مباشرت آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرما یند.

(جمع کثیری قیام نمودند)

نایب رئیس – تصویب شد قسمت دوم از ماده اول مصارف فوق العاده بنائی اثاتیه مخارج جشن و غیره که یک فقره است بمبلغ چهل و دو هزار وچهارصدو چهل ودو تومان و هفت شاهی آقایانی که این قسمت را تصویب می فرما یند قیام نمایند. (اکثرنمایندگان قیام نمودند)

نایب رئیس – تصویب شد. (خطاب به آقای سلطانی) نسبت به این فقرات هم تقاضای تجزیه می‌کند.

سلطانی – خیر

نایب رئیس- قسمت سوم از ماده اول مشتمل بردوجزء اول حقوق کارکنان مطبعه مبلغ هشت هزارو نهصدونود ویک تومان وپنج قران و نهصد وپنجاه دینار دوم مصارف متفرقه واثاثیه مطبعه مبلغ چهل و پنج هزارو صدو بیست ویک تومان و نه قران هشتصدو هفتاد وپنج دینار که جمع کل دوفقره می‌شود. پانصدوچهل ویک هزارو صدوسی وپنجقران وهشتصد وبیست وپنج دینار آقایانی که این مبلغ را تصویب می‌نمایند قیام فرما یند

(اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس- تصویب شد.

رای می‌گیریم بماده اول از قانون بودجه مخالفی نیست آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرما یند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

نایب رئیس- تصویب شد. نسبت بماده دوم از قانون بودجه مخالفی نیست؟

جمعی از نمایندگان خیر؟

نایب رئیس – ماده دو یک قسمت دارد که مشتمل بر دو مادخ است عایدات باغ بهارستان. نه هزارو هشتصدو بیست و پنجقران و ششصد دینار. عایدات مطبعه مجلس. دویست وچهل هزار و پانصد وهشتادو سه قران و پنجاه دینار جمع این قسمت می‌شود دویست و پنجاه هزار و ۴۰۸ قران و ۶۵۰ دینار. رای می‌گیریم باین قسمت که عین ماده دوم است آقایانی که تصویب می‌کنند قیام فرما یند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس –تصویب شد. شور در کلیاتست. مخالفی نیست؟

جمعی از نمایندگان خیر

نایب رئیس –رای می‌گیریم با ورقه نسبت باین قانون تفریح بودجه آقایانی که تصویب می‌کنند ورقه سفید والا ورقه کبود خواهند داد. (اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه بقرار ذیل حاصل گردید) ورقه سفید علامت قبول (۷۰)

نایب رئیس- عده حضار هشتادو چهار. قانون تفریح بودجه مجلس بابت سنه ۱۳۰۲ باکثریت ۷۰ رای تصویب شد.

اسامی رای دهندگان: آقایان شیروانی. ‌هایم. نجات. سلطانی. آقا میرزا سیدحسن کاشانی. فرج الله خان کردستانی. آصف. آقا سید یعقوب. آقا میرزا محمد تقی بهار. آقا شیخ فرج الله. میرزا صادق خان اکبر. حسن آقا ملک ابوالحسن خان پیرنیا. حاج میرزا رضا دامغانی. طباطبائی دیبا. دکتر امیر خان اعلم. دستغیب. آقا شیخ محمد علی طهرانی. حاج میرزا. علیرضا. میرزا عبدالله خان معتمد. حاج آقا رضا رفیع. مرتضی قلیخان بیات. ایزدی. قائم مقام. محمد ولی خان اسدی. شریعت زاده. آقا شیخ هادی طاهری. بهرامی. میرزا محمود خان وحید. دیوانبیگی. افسر. یحیی –زنگنه. خطیبی. افشار. سلطان ابراهیم خان افخمی. آقا میرزا شهاب الدین. آقا سید محمد علی شوشتری. محمد ولی میرزا فیروز. کی استوان. آقا سید ابراهیم ضیاء. میرزا حبیب الله خان شادلو. میرزائی. حاج میرزا اسدالله خان. ارباب کیخسرو. سهراب خان. لطف الله خان تقوائی. سلیمان میرزا. حاج شیخ عبد الرحمن صالحی. صدرائی. یاسائی. اسکندری. عصر انقلاب. مفتی. محمد تقی خان اسعد. میرزا محمد خان معظمی. آقا سید کاظم یزدی. آقا سید علاء الدین. بهبهانی. میرزا یداله خان. هرمزی. آقا میرزا جواد خان خوئی. عظیمی. آقا شیخ جلال الدین. آقا سید ابوالفتوح. حیدر قلی میرزا حشمتی. آقا میرزا حسینخان پیرنیا. اخگر. ناصر ندامانی. زاهدی. میرزا رضا خان حکمت. میرزا حبیب اله خان کمالوند. آقا میرزا عبدالحسین صدر.

یک نفر از نمایندگان – بنده پیشنهاد تنفس می‌کنم.

نایب رئیس- عده هم کافی نیست (در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت به ریاست آقای طباطبائی دیباتشکیل گردید)

نایب رئیس- آقای تدین (اجازه)

تدین – بنده پس از تقدیم تشکرات صمیمانه خدمت آقایان محترم از این حسن ظنی که نسبت ببنده مبذول داشتند و بنده را بسمت خدمتگذاری خودشان انتخاب فرمودند عرض می‌کنم با اینکه بنظر می‌آید وضعیات خیلی خطرناک باشد. بنده این خدمتگذاری را قبول کردم و بواسطه آن توجهات معنویه آقایان موفق شدم باین که کاملا ادای وظیفه کرده باشم. ولی حالا بدو جهت یکی اینکه هوا خیلی صاف و روشن است دیگرا بر تیره و مظلمی در جو نیست. دیگر اینکه چون خیلی کسالت مزاجی پیدا کرده‌ام و قادر باداء این وظیفه نیستم استعفای خودم را از نیابت ریاست تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم.

نایب رئیس – آقای نجات (اجازه)

نجات – بنده در این موضوع عرضی ندارم.

نایب رئیس- آقای کاشانی (اجازه)

کاشانی – در این موضوع عرضی ندارم پیشنهادی کرده‌ام.

نایب رئیس – آقای اخگر (اجازه)

اخگر -بنده خیلی متاسفم از اینکه آقای تدین از نیابت ریاست استعفا دادند در صورتیکه خدمات ایشان در موقعی خیلی سخت بود و بطوری قابل تقدیر بود که یقین دارم همه آقایان هم تصدیق می فرما یند و حالا که اینطور شده است بنده تقاضا دارم برای جلسه آتیه قبل از دستور دیگری انتخاب رئیس و نایب رئیس معین شود.

عدلی- بنده اخطار نظامنامه دارم.

رئیس – بفرمائید.

عدلی – بنده پیشنهاد ختم جلسه داده‌ام مقدم بر سایر مطالب است. (پیشنهاد مزبور بشرح ذیل خوانده شد) بنده پیشنهاد می‌کنم جلسه ختم شود.

عدلی

(جمعی از نمایندگان گفتند: صحیح است)

شیروانی – اجازه می فرمائید؟ برخلاف نظامنامه است.

نایب رئیس – بفرمائید

شیروانی- عرض کنم مطابق مقررات معموله مجلس که دیروز هم اینجا تایید شد باید بعد از اقداماتیکه معلوم شد از طرف بعضی از آقایان نمایندگان بعمل آمده برای اینکه آقای میرزا حسن خان مستوفی استعفای خودشان را پس بگیرند و تا الانهم مشغول اقدام بودند و بالاخره موفق نشده‌اند که ایشان را وادار قبول کنند. بنده تصور می‌کنم باید استعفای ایشان قرائت شود و جلسه خنم شود و مطابق مقررات نظامنامه در ظرف ۳ روز رئیس انتخاب شود. و غیر از این دیگر هیچ عملی قانونی نیست.

نایب رئیس – آقای اخگر (اجازه)

اخگر – چنانچه بنظر آقایان رسید و در جلسه سابق مذاکره شد موافق تصمیمی که مجلس نشان داد عدم قبول ریاست که از طرف آقای مستوفی الممالک اظهار شد مجلس آنرا مشمول ماده ۱۱ نظامنامه ندانست و بهمین مناسبت بعد از اینکه عملا تصمیم مجلس بر این شد که این عدم قبول مشمول ماده ۱۱ نیست. البته تصدیق می فرمائید ترتیبی که راجع بماده ۱۱ است نباید اجراء شود بنده آنوقت هم استدعا کردم و حالا هم عرض می‌کنم که مقرر بفرمائید در جلسه آتیه انتخاب رئیس و نایب رئیس مقدم باشد.

نایب رئیس – راجع باین قسمت پیش نهادهائی رسیده قرائت می‌شود تا بعد تکلیفش معلوم شود. پیشنهاد آقای اتحاد پیشنهاد می‌کنم جلسه امروز ختم و جلسه آتیه بروز ۳ شنبه ۴ قبل ازظهر موکول شود. پیشنهاد آقای دامغانی بنده پیشنهاد می‌کنم دستور جلسه آینده ابتداء انتخاب کمیسیونها و پس از آن قرضه فلاحتی جزء دستور باشد. پیشنهاد آقای افشار محترمانه پیشنهاد می‌نمایم لایحه مربوط بشهریه ۶۰ تومان جمشید خان افشار جزء دستور جلسه آینده شود. پیشنهاد آقای طهرانی. پیشنهاد می‌کنم در جلسه آتیه اول دستور انتخاب رئیس باشد.

نایب رئیس – آقای داور (اجازه)

داور – بنده تمنا می‌کنم آقایان نمایندگان توجه داشته باشند باینکه مذاکراتیکه در مجلس می‌شود دلیل محرز داشته باشد و بع از آن رائی هم که می‌دهند قوی السرای رای باشند.

(بعضی نمایندگان – صحیح است)

و طوری باید عمل شود که حرفهای گذشته از بین نرود. در مجلس گذشته عده که تقاضا کردند استعفای آقای مستوفی قرائت شود بنده عرض کردم که ما سابقه مان بر این بوده است که وقتی کسی را معین می‌کردیم و خواهش می‌کردیم رئییس باشد و بعد بیک عللی قبول نمی‌کرد بمحض اینکه بما اطلاع می‌دادند فورا نمی‌گفتیم بسیار خوب بلکه سعی می‌کردیم بلکه قبول کند. بنابراین چون امروز این مسئله بما اطلاع داده می‌شود وما هنوز می‌توانیم امیدوار باشیم باینکه شاید ایشان قبول به فرما یند. لهذا این موضوع مورد نداردو مجلس هم باید تشکیل شود. پس در این صورت اگر دیدیم باید مایوس شد و قرائن زیادی هم در این موضوع بدست آمد آنوقت باید مطابق نظامنامه عمل کرد. ولی فعلا مشمول ماده ۱۱ نیست زیرا ما هنوز اقدام نکرده‌ایم که ببینیم ایشان قبول می‌کنند و متقاعد می‌شوند یا خیر. البته اگر امروز مطلع شدیم که قبول نمی‌کنند بسیار خوب باید استعفای ایشان رسما اعلام شود و جلسه را ختم کنیم تا بعد انتخاب رئیس بعمل بیاید و الا این ترتیب مذاکره با سابقه عملمان درست در نمی‌آید. در موقعی که ما رای دادیم به آقای پیرنیا متاسفانه و باز هم عرض می‌کنم با کمال تاسف ایشان نپذیرفتند با اینکه ما می‌دانستیم کاغذی راجع باین موضوع هست معذلک باز چند روز نگاهداشتیم تا اینکه بالاخره مایوس شدیم و آنروز آمدیم اینجا و این کاغذ قرائت شد و مجلس را ختم کردیم. در هر حال بنده تصور می‌کنم اگر آقایان می‌خواهند این مسئله را مجلس قطع بکند بایستی مجددا خوانده شود و ما با کمال تاسف معتقد شویم که باید باین قضیه رسمیت داد و جلسه را ختم کنیم و بعد از سه روز هم رئیس را معین کنیم.

نایب رئیس- عجالته عده برای مذاکره کافی نیست. جلسه ختم می‌شود. جلسه آتیه روز ۳ شنبه چهار قبل از ظهر. دستور هم قرضه فلاحتی.

(مجلس نیم ساعت بعداز ظهرختم شد)

نایب رئیس- مجلس شورای ملی.سیدمحمدتدین

منشی. م شهاب منشی. علی خطیبی