مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ مهر (میزان) ۱۳۰۳ نشست ۶۷

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پنجم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ مهر (میزان) ۱۳۰۳ نشست ۶۷

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۷ مهر (میزان) ۱۳۰۳ نشست ۶۷


جلسه ۶۷

صورت مشروح مجلس یوم پنجشنبه هفدهم میزان ۱۳۰۳ مطابق دهم ربیع الاول ۱۳۴۳

مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای مدرس نایب رئیس تشگیل گردید

نایب رئیس ـ آقای آقا میرزا شهاب بنده گمان می کنم که ما فی السابق باید عملا تشریف بیاورید و صورت مجلس را بخوانید چون تا کسی بجای منشی که صورت مجلس را می خوانده انتخاب نشده است کسی که صورت مجلس را میخوانده باید بخواند تا اینکه از طرف مجلس بجایش معین شود

جمعی از نمایندگان ـ بر خلاف نظام نامه است .

آقا میرزا شهاب ـ من به الکفایه انتخاب شده است و پس از آنکه انتخاب شد لازم نیست کسی که دوره اش تمام شده است بخواند .

مدرس ـ عملا که این طور بوده است .

( صورت مجلس یوم ۳ شنبه پانزدهم میزان را آقای اقبال الممالک قرائت نمودند )

نایب رئیس ـ آقای شریعتمدار راجع بصورت مجلس است ؟

شریعتمدار دامغانی ـ خیر بنده بعد از صورت مجلس عرض دارم

نایب رئیس . در صورت مجلس اظهاری نیست ؟

( گفته شد خیر )

نایب رئیس ـ صورت مجلس تصویب شد . دستور امروز بقیه انتخاب هیئت رئیسه است و بدوا شروع می کنیم بانتخاب دو نفر منشی بعد هم ۳ نفر برای اداره مباشرت بعد انتخاب کمیسیونها حالا شروع می کنیم بانتخاب دو نفر منشی بانتخاب جمعی .

( اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه اینطور حاصل گردید )

مهره تفتیشیه ۱۰۵ اوراق رأی ۱۰۵

آقای معظم السلطان ۵۳ رأی

آقای میرزا شهاب الدین ۵۳ رأی

آقای میرزا اسدالله خان ۵۳ رأی

آقای ضیاء الله طباء ۴۴ رأی

آقای یاسائی ۲ رأی

آقای ضیاء الاباء ۱ رأی

ورقه سفید ( علامت امتناع ) ۲

نایب رئیس ـ ۳ نفر پنجاه و سه رأی دارند …..

بعضی از نمایندگان ـ صحیح است

هر ۳ نفر ۵۳ رأی است

نایب رئیس ـ آقای حاج میرزا اسد الله خان ۵۳ رأی . آقای معظم السلطان ۵۲ رأی ولی آقای آقا میرزا شهاب را آقا میرزا جواد خان میفرمایند ۵۲ رأی

بعضی از نمایندگان میفرمایند ۵۳ رأی

جمعی از نمایندگان ـ اشتباه کرده اند ۵۳ رأی است

نایب رئیس ـ ( خطاب به آقایان مستخجرین ـ بفرمایند دوباره آراء را بخوانند

حاج عزالممالک ـ رأی را که بیرون برده اند بنده نمیخوانم

بعضی از نمایندگان ـ صحیح است .

نایب رئیس ـ آقای حائری زاده ( اجازه )

حائری زاده ـ عرض می کنم این اتفاقی است که هر سه نفر پنجاه و سه رأی دارند چون اتفاقی است بنابراین باید میان این سه نفر قرعه کشیده شود

نایب رئیس ـ دو نفر مسلمی است که پنجاه و سه رأی دارند یک نفر محل اتفاق است که آیا پنجاه و دو رأی است یا پنجاه و سه رأی بعضی از آقایان میفرمایند پنجاه و دو رأی و بعضی میفرمایند پنجاه و سه رأی حالا هر چه بنظر آقایان میرسد بفرمایند آقای عمادالسلطنه ( اجازه )

عماد السلطنه : اینجا غالب آقایان ثبت برداشته اند بنده که یادداشت نموده ام ولی در صورت غالب از آقایان آقا میرزا شهاب پنجاه و سه رأی دارند در این صورت بعقیده بنده قرعه باید کشیده شود

نایب رئیس ـ اشکال سر این است که آراء را برده اند بیرون اگر بیرون نبرده بودند ممکن بود مجددا قرائت شود حالا آقایان موافقند که استقراع شود )

بعضی از نمایندگان ـ ( بطور همهمه ) خیر رأی بگیرید .

حائری زاده ـ بنده موافقم و پیش نهاد میکنم قرعه کشیده شود

نایب رئیس ـ عرض کردم اگر آراء را بیرون نبرده بودند دو مرتبه خوانده میشد چون راه حلش همین بود لیکن حالا که آراء رابیرون برده اند نمیشود بر جزم این حرف را زد که آقا میرزا شهاب دارای پنجاه و دو رأی است یا پنجاه و سه رأی حالا اگر اجازه میفرمائید استقراغ بعمل آید

آقا میرزا سید بهبهانی ـ مورد اختلافست و مطابق نظامنامه باید تجدید شود قرعه اینجا مورد ندارد

نایب رئیس ـ چه میفرمائید ؟

بهبهانی ـ عرض کردم مورد اختلاف است باید تجدید شود اجازه میفرمائید؟

نایب رئیس ـ بفرمائید

بهبهانی ـ عرض کنم چون اینموقع یکی از مواقع اختلافیه است و اختلاف شده است در اینکه یکی از این سه نفر آیا پنجاه و دو رأی دارد یا پنجاه و سه رأی باید تجدید شود البته اگر آراء را بیرون نبرده بودند دو مرتبه قرائت شده و رفع اختلاف می شد ولی چون آراء بیرون رفته و از اعتبار افتاده است بنابراین مورد از مواردی است که باید مطابق نظامنامه تجدید شود

نایب رئیس ـ کدام ماده نظامنامه را میفرمائید ؟ بعضی از آقایان پیشنهاد کرده اند قرعه کشیده شود آقایانی که موافقند ….

( همهمه بین نمایندگان )

نایب رئیس ـ اجازه بفرمائید . خیلی از آقایان اجازه خواسته اند دو سه فقره هم پیشنهاد شده است حالا اگر می خواهید استقراع شود و الا مذاکره بعمل آید آقای طهرانی ( اجازه )

آقا شیخ محمد علی طهرانی ـ بنده در موقع انتخاب نبودم لیکن آقای حائری زاده که تقریبا طرفدار اکثریت این انتخاب هستند و صورت برداشتند و عین صورتشان هم حاضراست آقای آقا میرزا شهاب دارای پنجاه و چهار رأی هستند به این واسطه نمی شود قرعه کشید

نایب رئیس ـ آقای مدبر الملک ( اجازه)

مدبرالملک ـ بنده صورت برداشته ام و گمان میکنم صحیح هم باشد چون با صورتی که آقای آقا میرزا یدالله خان برداشته اند مساوی است و در این صورت آقای آقا میرزا شهاب دارای پنجاه و سه رأی هستند بنابراین چون هرسه آقایان آرائشان مساوی است بعقیده بنده باید قرعه کشیده شود

نایب رئیس ـ آقایان تند نویسها هم که صورت داده اند آقای آقا میرزا شهاب دارای پنجاه و سه رأی هستند آقای نظام التولیه ( اجازه )

نظام التولیه ـ بنده عقیده ام این است که باید تجدید شود پیشنهادی هم در این زمینه تقدیم کرده ام

جمعی از نمایندگان ـ صحیح است .

نایب رئیس ـ آقای شیروانی ( اجازه )

شیروانی ـ بنده عقیده ام این است که تجدید شود

نایب رئیس ـ بر فرض هم که تجدید رأی شود نسبت به آن یکی که محل اختلاف است باید تجدید رأی شود نه نسبت به هر سه

نجات ـ چون انتخاب جمعی است باید همه تجدید شود

نایب رئیس ـ آقای حاج عزالممالک ( اجازه )

حاج عزالممالک ـ نظر بنده در قسمت اخیر فرمایش حضرت عالی بود چون پنجاه و سه رأی اگر مسلم شد مساوی با دو نفر دیگر می شود و نمیشود آن دو نفر را کنار گذاشت و برای یک نفر تجدید انتخاب بعمل آورد اگر هر دو نفر مسلما انتخاب شده بودند که محتاج برای ثانوی نبودیم و یک منشی پنجمی هم لازم نداریم بنابراین یا باید حکم به قرعه بکنید یا حکم به تجدید رأی .

نایب رئیس ـ توجه بفرمائید چون ورقه ها را بیرون بردند نمیشود دوباره قرائت کرد ورقه ها اینجا بود مجددا اسم آقا میرزا شهاب خوانده شده و رفع اختلاف می شد که آیا در عرض آنها هست یا نه ؟ حالا بسته برای مجلس آقای تدین ( اجازه )

تدین ـ بعضی از آقایان اظهار میکنند قرعه کشیده شود و بعقیده من صحیح نیست برای اینکه قرعه در مواقعی است که اختلاف نباشد اگر ما بین این سه نفر آقایان اختلافی از بحث رأی نمی شود باین معنی که عده آراء هر کدام پنجاه و سه نفر بود البته موقع قرعه بود ولی چون نسبت به دو نفر اول که پنجاه و سه رأی داشتند اتفاق است و نسبت به یکی دیگر اختلاف است و بعضی اظهار میکنند پنجاه و دو یا پنجاه و سه یا پنجاه و چهار رأی دارد و چون این اختلاف نسبت بیک نفر است بنابراین در عرض آن دو نفر نمیشود قرعه کشیده شود برای اینکه قرعه مورد ندارد لذا باید تجدید انتخاب بشود .

نایب رئیس ـ آقای حائری زاده ( اجازه )

حائری زاده ـ نسبت به دو نفر که مسلم است حائز اکثریت هستند و هر کدام پنجاه و سه رأی دارند ولی نسبت به آقای میرزا شهاب تردیداست بین پنجاه و دو و پنجاه و سه و پنجاه و چهار رأی و من خیال میکنم در موضوع آقای آقا میرزا شهاب بدوا باید مجلس تصمیم بگیرد و بعد قرعه بکشد.

( همهمه بین نمایندگان ـ تجدید رأی بشود ـ مذاکرات کافی است )

نایب رئیس ـ مذاکرات کافی است ؟

جمعی از نمایندگان ـ بلی کافی است .

نایب رئیس ـ چند پیشنهاد است که قرائت می شود پیشنهاد آقای بهبهانی

( بشرح ذیل خوانده شد )

بنده پیشنهاد می نمایم در این انتخاب تجدید شود .

جمعی از نمایندگان ـ صحیح است رأی بگیرید .

نایب رئیس ـ بگذارید پیشنهادهای دیگر هم خوانده شود ( پیشنهاد دیگر بشرح ذیل خوانده شد ) پیشنهاد می کنم انتخاب تجدید شود

یک نفر از نمایندگان ـ این پیشنهاد متعلق به کیست ؟

تدین ـ یکی از امضاها مال من است .

( پیشنهاد آقای داور نیز بشرح آتی قرائت شد )

بنده پیشنهاد می کنم فیما بین سه نفر آقایان معظم السلطان و حاج میرزا اسدالله خان و آقا میرزا شهاب الدین قرعه کشیده شود .

نایب رئیس ـ در حقیقت دو پیشنهاد است . رأی میگیریم به پیشنهاد آقای تدین آقایانی که موافقند نسبت به این دونفر …..

بعضی از نمایندگان ـ بطور همهمه ـ سه نفر

نایب رئیس ـ آقایانی که موافقند که تجدید انتخاب نسبت به این دو نفر بشود قیام فرمایند .

( اکثر برخاستند )

نایب رئیس ـ تصویب شد . تجدید رأی میشود : مجددا اخذ واستخراج آراء بعمل آمده نتیجه بترتیب ذیل حاصل شد )

مهره تفتیشیه ۱۰۵ اوراق رأی ۱۰۵

معظم السلطان ۵۴ رأ ی

حاج میرزا اسدالله ۵۴ رأی

آقا میرزا شهاب الدین ۵۲ رأی

ضیاءالاطباء ۴۵ رأی

نجات ۱ رأی

ورقه سفید علامت امتناع ۱

نایب رئیس ـ از صدو پنجاه نفر عده حاضر آقایان معظم السلطان و حاج میرزا اسدالله خان هر یک با کثریت پنجاه و چهار رأی انتخاب شدند

جمعی از نمایندگان ـ تنفس داده شود

نایب رئیس ـ اگر اجازه میفرمائید مباشرین هم انتخاب شوند . ـ

(جمعی از نمایندگان اظهار کردند بعد از تنفس ـ بعضی دیگر گفتند همین حالا انتخاب کنیم )

نایب رئیس ـ آقایان با تنفس موافقند ؟

بعضی از نمایندگان ـ رأی بگیرید

نایب رئیس ـ رأی می گیریم برای تنفس آقایان موافقین قیام فرمایند

( اکثر برخاستند )

نایب رئیس ـ تنفس داده می شود

( دراین موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس ا ز نیم ساعت مجددا تشکیل می گردید )

نایب رئیس ـ انتخاب سه نفر عضو برای اداره مباشرت قبلا آقایان را تذکر می دهم باینکه آقای ارباب بجهت کسالتی که امروز داشتند قبلا از حضور در جلسه معذرت خواستند و یک کاغذ مفصلی هم نوشته اند در آن کاغذ بیان فرموده اند خدماتی را که در این مدت داد و از سابقه در اداره مجلس شورای ملی کرده اند و ذیل گویا اظهار بی میلی از انتخاباتشان فرموده اند حالا اگر آقایانی اجازه میدهند آن کاغذ قرائت شود : بعد شروع به انتخاب شود . آقای شریعتمدار .( اجازه )

شریعتمدار دامغانی ـ بنده در این موضوع عرضی نداشتم و بعد از دستور عرض میکنم .

نایب رئیس ـ اگر راجع باین موضوع نیست بعد از انتخاب هیئت رئیسه بفرمائید . آقای سردار فاخر .( اجازه )

سردار فاخر ـ عرض بنده هم این است که کاغذ ایشان قرائت شود .

نایب رئیس ـ تقاضای ارباب هم این است که کاغذ در مجلس قرائت شود . از این جهت بنده از مجلس اجازه خواستم که اگر آ‎قایان اجازه میفرمایند قرائت شود آقای سردار فاخر . ( اجازه )

چون آقای نائب رئیس اظهار فرمودند که آقای ارباب در قسمت آخر کاغذ خود عدم تمایل خود را بانتخاب اظهار داشته اند خواستم عرض کنم شاید نظر خود ارباب این بوده ولی ماها برای حفظ انتظامات اداره مباشرت تصمیممان تغییر نکرده

( بعضی از نمایندگان ـ صحیح است )

نائب رئیس ـ آقای آقا میرزا سید احمد بهبهانی در این موضوع فرمایشی دارید ؟

آقا سید احمد میرزا بهبهانی ـ بنده بعد از قرائت کاغذ عرضی دارم .

نایب رئیس ـ کاغذ آقای ارباب قرائت میشود .

( بشرح آتی قرائت شد )

۱۷ میزان ۱۳۰۳ سیچقان ئیل مقام منیع مجلس مقدس شورای ملی سیدالله ارکانه از پانزده سال و اندی تا کنون متوالیا افتخار خدمتگذاری ملت و عضویت اداره مباشرت مجلس مقدس را داشته ام بدیهی است مجلس های ادوار چهارگانه از دوره دوم تقنینیه الی حال که این شرف و افتخار را ببنده بهره فرموده اند با این بذل عنایت خاص نه نظر بشخص بوده بلکه مقصود عمده اثبات یک حقیقت مسلمی بوده است که مجلس شورای ملی با داشتن مظهریت اداره عموم ملت ایران در مملکت اسلامی نسبت بهر جماعت و قومی که در تحت لوای شیرو خورشید در ایرانیت ثابت و در اصل سیاست نسبت به مملکت امین باشد نه فقط تساوی حقوق و شئون را کاملا از هر اختلاف و اختلالی مصون میفرمایند بلکه بیشتر مشمول رأفت و رحمت میشوند بطوریکه با این اصل مسلم حتی از سپردن تمام ودایع و مؤسسات نظیمه ملی و مملکتی بآنان مضایقه نمیشود تشکر این علامت و سیاست را حمایت زردشتی درادوار تاریخی متعهد و مقروض و همواره بچنین توجهات عادلانه مستظهر است . بنده نیز در سهم خود این افتخار و شرافت پانزده ساله را سرمایه حیات حقیقی خود خانواده و خانواده و جهاعت خویش قرار داد و در مقابل چنین توجه و عنایت عظیمی پیوسته تصمیم و آرزو داشته ام بخدماتی در ادای وظیفه موفق شدم که در برابر آن رأفت و رحمت شرمساری بنده باشم بااین آرزو در ادوار موجودیت مجالس شورای ملی یا فترت در حفظ تمام آنچه بعهده بنده سپرده بوده با هر گونه پیش آمدی در حد امکان مقاومت نموده و برای آبادانی و توسعه وضیات ساختمانی و اثاثیه مجلس و قسمت هائیکه با اداره مباشرت مجلس بوده و حفظ حدود و انتظامات اجزاء و مستخدمین اداره مباشرت و در ضمن رعایت آسایش آنان وتنظیم محاسبات واسناد و خرید لوازم مطبعه و غیره و ساختمانهای جدید با مساعدت سایر آقایان عظام باندازه پیشرفت خود داری ننموده و اگر موقعیتی بیشتر حاصل نکرده ام نتوانسته ام نه آنکه نخواسته ام . اکنون که بتائیدات الهی و مساعدت های همیشگی مقام منیع ریاست مقدس و سایر آقایان نمایندگان عظام و موافقت مباشرین محترم هر دوره و معاضدت و زحمات اجراء و مستخدمین اداری که هر یک بر طبق مقام و موفقیت خود از ابزار هر گونه دلسوزی و ادا ی وظیفه مسامحه نکرده و فوق العاده تحت زحمت نموده تا اندازه امور محوله به اداره مباشرت صورتی گرفته و از هیچ جهت موجب نگرانی نیست : عمارت مخروبه تعمیر گردیده و منظم است و عمارت جدید التأسیس نزدیک بانجام و لوازم آن تهیه شده اثاثیه باندازه کافی موجود ـ مطبعه دائر و عمده ماشین آلات جدید الابیاع آن رسیده مشغول سوار کردن اند ـ دفاتر و اسناد محاسبات و راکد منظم ـ بنیان کتابخانه گذاشته شده و یک عده اجزاء و مستخدمین زحمت کش بانجام وظایف اداری آماده گردیده اند حاضرند و برای آتیه چندان امور موجد زحمتی موجود نیست . از مقام منبع مجلس مقدس شورای ملی اجازه میخواهم استدعا نمایم در این موقع که تجدید انتخاب هیئت محترم رئیسه بعمل آمده و نوبت به انتخاب مباشرین رسیده صرفنظر از هیچگونه استدلالی اگر از آقایان محترم باز نظر عنایتی بانتخاب بنده بعضویت اداره مباشرت باشد صرفنظر و بنده را از امتداد آنخدمت معاف فرمایند و بتضییع آراء مقدس و اوقات گرانبهای خویش نپردازند .بدیهی است خارج از سمت رسمی در هر موقع امری باشد بتوانم انجام دهم اطاعت آن را فرض ذمه خود میدانم . ضمنا در این موقع که از خدمت برکنار میشوم باز اجازه میخواهم خاطر مبارک آقایان نمایندگان عظام را مستدعیانه به مراتب معروضه ذیل معطوف دارم …اولا در خرید ماشین آلات و لوازم مجلس و شرکت تلفن ایران که نیز مؤسسه عام المنفعه برای مملکت است از طرف دولت فخیمه جمهوری شوروی روسیه غایت مساعدت بعمل آمد که اجازه دادند از هر نقطه از نقاط اروپا برای مجلس شورای ملی و شرکت تلفن ایران هر رقم ماشین آلات و اجناس خریداری و از هر یک ازطریق روسیه با ایران حمل شود نه فقط از تمام عوارض ترانزیتی و متفرقه روسیه معاف داشتند و اجازه ترانزیت آزاد دادند بلکه احکام اکیده برای حفاظت صادر نمودند و عملا کاملا بموقع اجرا گذارده شده در سهم خود تشکر دارم ثالثا اجازه فرمائید در موقع فراغت صورتی از تاریخچه و خلاصه محاسبات تمام مدت گذشته) کل اثاثیه موجوده از آغاز دوره دوم تقنینیه تهیه و بخرج بودجه مجلس طبع و خدمت آقایان نمایندگان عظام تقدیم گردد . رابعا نظر بآنکه تقدیم محاسبه سنه تنگوزئیل محض دیر رسیدن صورت خریدهای از آلمان نسبت بمعمول بتأخیر انجامید اجازه مرحمت شود در ظرف چند روز تهیه و تقدیم شود . بدیهی است محاسبات هذه السنه به موجب اسناد و دفاتر موجوده بر عهده دائره محاسبات است که از لحاظ محترم کمیسیون محاسبات و آقایان مباشرین عظام خواهد گذرانید و در موقع صورت تقدیم خواهند نمود . خامسا نظر باینکه لازم بود در ابتدای عمل کتابخانه مجلس قسمی از روی اساس صحیج دائر گردد که بازمینه مصلحت آمیز از این قسمت هم در آتیه کمکی بزرک به ملت و مملکت شده باشد .از این جهت اداره مباشرت کمیسیونی از پنج نفر آقایان نمایندگان عظام تشگیل داد تا در اساس و تهیه نظام نامه آن بذل توجه فرمایند در آن کمیسیون تهیه نظام نامه بر عهده حضرت آقای مصدق السلطنه نماینده محترم و عضو آن کمیسیون برگزار شد مشاور الیه نیز تحمل زحمت و تهیه فرموده اند و در مواد مشخصه موجود است ولی محض کسالت ایشان کمیسیون منعقد نگردیده امیدواری است این قسمت نیز خوش انجام شود .اساسا نظر بکسر بودجه مملکتی و تعدیل آن و صلاحیت از آنکه مجلس شورای ملی در قسمت خود مقدم واقع شده باشد . وقتی که در کمیسیون محترم بودجه با حضور دولت و ریاست کل مالیه در باب کلیات مذاکره بود بنده بمصلحت آنکه از بعضی مخارج غیر فوری هذه السنه مجلس شورای ملی خودداری و در قسمتی از کسر بودجه مملکتی کمکی شده باشد پیشنهاد نمودم مبلغ چهل هزار تومان از بودجه هذه السنه مجلس شورای ملی کمتر اخذ وخرج خواهد شد و عملا هم تا آخر سنبله بیست ونه هزار و هشتصدو شصت وهفت تومان و هشت هزار و یکصد دینار کمتر از مأخذ اعتبار درخواست صادر شده است . در پایان معذرت میخواهم که اگر نتوانسته ام در قسمت هائی کاملا رضایت خاطر جمعی را از خارج و داخل در گذشته فراهم کنم با همه میل و اشتیاق باطاعت از حد قدرت خود خارج دانسته و اینک با تجدید عرض تشکرات بجسارت خود خاتمه میدهیم .

ایب رئیس ـ خدمات آقای ارباب محل انکار نیست . حالا شروع می کنیم بانتخاب سه نفر عضو برای اداره مباشرت بانتخاب جمعی .

( اخذ و استخراج آراء بعمل آمده نتیجه اینطور حاصل گردید .

مهره تفیشیه ۱۰۳ . اوراق رأی ۱۰۳ .

آقای ارباب کیخسر و ۵۹

آقای افشار ۴۷

آقای دیوان بیگی ۴۵

آقای شیروانی ۴۴ ـ آقای سلطان اللماء ۳۵ ـ آقای دست غیب ۱۱ـ آقای مقوم الملک ۳ـ آقای آقا میرزا شیخ الرئیس

۲ـ آقای قائم مقام الملک ۱ ـ آقای ناصر الاسلام ۱ـ آقای داور۱ـ آقای وکیل الملک ۱ ـ آقای هایم ۱ـ آقای تقی زاد ۱ـ

نایب رئیس ـ عده حاضرین صدوسه و آقای ارباب با کثریت پنجاه و نه رأی انتخاب شدند لیکن آن دو عضو دیگر اکثریت ندارند . افشار چهل و هفت . دیوان بیگی چهل وپنج سلطان العلماء چهل و پنج . روحی چهل . بنان السلطان چهل و پنج . لهذا دو عضو دیگر را باید مجددا انتخاب کرد . آقای تدین .( اجازه)

تدین ـ چون انتخاب هیئت رئیسه تمام شده و فقط دو نفر مباشر باقی مانده است خوبست همین امروز انتخاب شود و لازم نیست به روز دیگر بیفتد وداعی ندارد که ما یک جلسه دیگر صرف کنیم تا بحال نشسته ایم خوبست بنشینیم دو نفر دیگر را هم انتخاب کنیم .

نایب رئیس ـ صحیح میفرمایند ولیکن اکثریت برخلاف این است رأی میگیریم باینکه جلسه را ختم کنیم و بقیه انتخاب بماند برای جلسه بعد آقایانی که موافقند قیام فرمایند .

( اکثر قیام نمودند )

نایب رئیس ـ تصویب شد جلسه را ختم میکنیم . جلسه دیگر روز یکشنبه بیستم سه و نیم بعد از ظهر ماده . دستور انتخاب دو نفر عضو برای مباشرت و انتخاب کمیسیون بطریق معمول سابق و بعد هم چهار فقره خبر از کمیسیون بودجه است .

( مجلس بعد از ظهر ختم شد )

نایب رئیس مجلس شورای ملی ـ مدرس

منشی ـ علی اقبال الملک ـ

منشی معظم السلطان